DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

         1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • wykop i profilowanie rowu odwadniającego,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm w km 12+040 – 12+295 – strona prawa,
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 w km 12+040 – 12+295 – strona prawa,

  2. km 12+300,00 – 12+800,00:
 • nasyp z wykopu - zagęszczanie nasypu,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm w km 12+388 – 12+460,

  3. km 12+800,00 – 13+250,00:
 • podbudowa bitumiczna – II warstwa w km 12+790 – 13+250 – jezdnia lewa,

  4. km 13+250,00 – 13+800,00:
 • podbudowa bitumiczna – II warstwa w km 13+250 – 13+650 – jezdnia lewa,
 • wykop - profilowanie skarpy i rowu odwadniającego,
 • nasyp z dokopu – uzupełnianie i dogęszczanie poboczy w km 13+300 – 13+500 - strona lewa,

  5. Roboty brukarskie
 • układanie ścieków trójkątnych w km 14+090 – 14+182,92 – jezdnia lewa,

  6. Rozbiórki
 • rozbiórki barier stalowych w km 11+800 – 12+000,

Sekcja II

          1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • wykop - profilowanie rowu i skarpy,

  2. km 15+100,00 – 16+300,00:
 • wykop – kopanie rowu w km 16+150 – 16+250,
 • nasyp z wykopu – uzupełniający pobocza w km 16+300 – 16+400,
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 – DW 824 w km 0+360 – 0+520

  3. km 16+300,00 – 17+375,00:
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm od km 16+990,00 do km 17+290,00 – jezdnia prawa,
 • podbudowa bitumiczna w km 16+850 – 16+970 – jezdnia lewa,
 • podbudowa bitumiczna II warstwa w km 16+900 – 16+970 – jezdnia prawa,

Sekcja III

          1. km 17+375,00 – 20+125,00:

 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • oczyszczenie i skropienie – warstwa niebitumiczna,
 • podbudowa bitumiczna,
 • wykonywanie warstwy mrozoochronnej gr. 25 cm,
 • podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C5/6,

  2. km 20+125,00 – 22+425,00:
 • profilowanie i zagęszczanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • nasyp z dokopu,
 • wykonywanie warstwy mrozoochronnej gr. 25 cm,
 • podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C5/6,

BRANŻA MOSTOWA

         1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa – Dorohusk w km 12+320,52:

 • wykonanie odwodnienia pomostu,
 • umocnienie stożków i skarp przyczółków,

  2. Most nad Kurówką:
 • wypełnianie szczelin między deskami gzymsowymi,
 • wykonanie odwodnienia pomostu,

  3. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:
 • betonowanie bloczków oś D – od Lublina i Radomia, oś A od Lublina i Radomia,
 • przygotowanie podłoża pod papę na skosach przyczółków,
 • czyszczenie powierzchni ścian podpór,

  4. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 – węzeł Puławy Wschód:
 • umocnienie stożka oś A - od Radomia,

  5. Most nad ciekiem „Dopływ spod Sielc Małych” w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00:
 • Kontynuacja wykonania drenażu,

  6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:
 • układanie krawężników oś A – jezdnia lewa i część środkowa,
 • betonowanie kapy chodnikowe oś A – jezdnia lewa i część środkowa,

  7. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:
 • szalowanie i zbrojenie podparcia skrzydła - od strony Radomia,

  8. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów – Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:
 • zbrojenie płyt odciążających,
 • umocnienie stożka w osi A od strony Lublina,

  9. Wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2507L nad drogą ekspresową w km 20+123,03:
 • deskowanie i betonowanie kap chodnikowych,
 • profilowanie stożka – przygotowanie pod umocnienie,
 • montaż schodów skarpowych w osi A od strony Lublina,

  10. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:
 • pielęgnacja betonu poprzecznicy w osi A,
 • rozdeskowanie poprzecznicy w osi A,
 • deskowanie poprzecznicy na odkład w osi B,
 • zasypka za przyczółkiem w osi B,
 • montaż belek typu T,

  11. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:
 • Zbrojenie, deskowanie i betonownie płyt odciążających,
 • montaż desek gzymsowych,
 • profilowanie stożka pod umocnienie kostką w osi C od strony Lublina,

  12. Przepusty/przejścia dla zwierząt - PZŁ-02:
 • montaż zbrojenia płyt przejściowych – od strony Lublina,
 • betonowanie płyt przejściowych – od strony Lublina,

BRANŻA SANITARNA:

         1. Zbiornik nr 21:

 • roboty umocnieniowe,

  2. Zbiornik nr 20:
 • roboty umocnieniowe,

  3. Wpusty deszczowe, studnie – zlewnia ZL6:
 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż studni i przykanalika,

  4. Wpusty deszczowe – zlewnia ZL25:
 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przykanalika,

BRANŻA ELEKTRYCZNA:

         1. Budowa systemu zarządzania ruchem dla odcinka 0+000,00 – 11+000,00 i 11+000 – 22+000:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie kabli,
 • wykonywanie przewiertów,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu,

  2. Węzeł Azoty – oświetlenie:
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: