AKTUALNOŚCI

 • 22.09.2017

  Sprostowanie - Zmiana organizacji ruchu W dniu 22.09.2017r. do Biura Inżyniera Kontraktu wpłynęło...

  Czytaj więcej...

 • 22.09.2017

  Zmiana organizacji ruchu W dniu 25.09.2017r. (poniedziałek) o godz. 10.00 wprowadzona zostanie...

  Czytaj więcej...

                                                                                                                          13.11.2015

Trwają prace projektowe

 1. Trwa weryfikacja Projektu Architektoniczno-Budowlanego łącznie z materiałami i opracowaniami towarzyszącymi w zakresie:
 • Branża drogowa,
 • Branża inżynierska,
 • Branża odwodnieniowa i melioracyjna,
 • Branża sanitarna,
 • Branża elektroenergetyczna,
 • Branża teletechniczna,
 • Urządzenia ochrony środowiska,
 • Opracowania geologiczne i hydrogeologiczne.
 1. Trwa sprawdzanie dokumentacji pod kątem zgodności z m.in. Programem Funkcjonalno-Użytkowym i Specyfikacją na Projektowanie, Inżynier Kontraktu przygotowuję opinię do Dokumentacji Wykonawcy,
 2. Wykonawca prowadzi prace nad projektem wykonawczym w zakresie:
 • Branża drogowa,
 • Branża inżynierska,
 • Branża odwodnieniowa i melioracyjna,
 • Branża sanitarna,
 • Branża elektroenergetyczna,
 • Branża teletechniczna,
 • Urządzenia ochrony środowiska.

                                                                                                                            06.11.2015

Trwają prace projektowe

 1. Weryfikacja przez zespół Inżyniera Projektu Architektoniczno-Budowlanego łącznie z materiałami i opracowaniami towarzyszącymi w zakresie:
 • Branża drogowa,
 • Branża inżynierska,
 • Branża odwodnieniowa i melioracyjna,
 • Branża sanitarna,
 • Branża elektroenergetyczna,
 • Branża teletechniczna,
 • Urządzenia ochrony środowiska,
 • Opracowania geologiczne i hydrogeologiczne.
 1. Inżynier Kontraktu jest w trakcie przygotowywania opinii do Dokumentacji Wykonawcy.
 2. Sprawdzanie dokumentacji z wymaganiami zawartymi m.in. w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i Specyfikacji na Projektowanie.
 3. Wykonawca rozpoczął prace nad projektem wykonawczym w zakresie:
 • Branża drogowa,
 • Branża inżynierska,
 • Branża odwodnieniowa i melioracyjna,
 • Branża sanitarna,
 • Branża elektroenergetyczna,
 • Branża teletechniczna,
 • Urządzenia ochrony środowiska.

                                                                                                                                         30.10.2015

                                                                                                       

Trwają prace projektowe

    1. Wykonawca złożył Projekt Architektoniczno-Budowlany łącznie z materiałami i opracowaniami
        towarzyszącymi do weryfikacji przez zespół Inżyniera w zakresie:
 • Branża drogowa,
 • Branża mostowa,
 • Branża odwodnieniowa i melioracyjna,
 • Branża sanitarna,
 • Branża elektroenergetyczna,
 • Branża teletechniczna,
 • Urządzenia ochrony środowiska,
 • Opracowania geologiczne i hydrogeologiczne.
     2. Wykonawca złożył wniosek o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) 
         do Wojewody Lubelskiego - Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie.                  

Trwają prace projektowe

Branża drogowa:

 • przekazanie do Zamawiającego - Opracowania nośności i stateczności korpusu drogowego i jego posadowienia oraz Projektu Konstrukcji Nawierzchni,
 • Wykonawca przedłożył do zaopiniowania wersję finalną Projektu Architektoniczno-Budowlanego w celu przekazania do Zamawiającego.

Branża mostowa:

 • Wykonawca przedłożył do weryfikacji pozostałe tomy Projektu Architektoniczno-Budowlanego branża inżynieryjna,
 • weryfikacja przekazanych tomów Projektu Architektoniczno-Budowlanego przez zespół Inżyniera,
 • Operat Wodnoprawny obiektów inżynierskich w trakcie weryfikacji przez zespół Inżyniera.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • weryfikacja przedłożonego przez Wykonawcę Projektu Architektoniczno-Budowlanego branża odwodnieniowa i melioracyjna- wydana została opinia z uwagami.

Dokumentacja geodezyjna:

 • Wykonawca w trakcie nanoszenia poprawek do mapy z projektowaną linią rozgraniczającą.

Dokumentacja geologiczna:

 • Wykonawca przedłożył do weryfikacji opracowania geologiczne i hydrogeologiczne:
  1. geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych-opinia geotechniczna,
  2. geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych-Projekt geotechniczny.

Dokumentacja ochrony środowiska:

 • Trwa weryfikacja Projektu Architektoniczno-Budowlanego:
 1. Branża Ochrona środowiska: Raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w ramach powtórnej oceny,
 2. Branża Urządzenia ochrony środowiska: Projekt Zieleni i Projekt gospodarki istniejącą zielenią,
 3. Branża Urządzenia ochrony środowiska: Ekrany akustyczne.

                                                                                                                                      23.10.2015

Trwają prace projektowe

Branża drogowa:

 • Inżynier Kontraktu przekazał z opinią Projekt Architektoniczno-Budowlany branża drogowa do Zamawiającego na posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych.

Branża mostowa:

 • Inżynier Kontraktu przekazał z opinią Projekt Architektoniczno-Budowlany branża inżynieryjna do Zamawiającego na posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • Inżynier Kontraktu przekazał z opinią do Zamawiającego na posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych:
  1. Projekt Architektoniczno-Budowlany branża odwodnieniowa i melioracyjna,
  2. Projekt Architektoniczno-Budowlany branża sanitarna,
  3. Projekt Architektoniczno-Budowlany branża elektroenergetyczna,
  4. Projekt Architektoniczno-Budowlany branża teletechniczna.

Dokumentacja geodezyjna:

 • Wykonawca przedłożył do weryfikacji poprawione mapy z projektowaną linią rozgraniczającą, dokumentacja została przekazana do Zamawiającego,
 • Wykonawca przedłożył do weryfikacji Projekt techniczny- uzupełnienie zniszczonej osnowy szczegółowej w pasie drogi ekspresowej S-17,
 • Wydana została opinia z uwagami do Projektu technicznego- uzupełnienie zniszczonej osnowy szczegółowej w pasie drogi ekspresowej S-17 przez zespół Inżyniera – dokumentacja została przekazana do Zamawiającego.

   Dokumentacja geologiczna:

 • wydana została opinia do opracowania geologicznego i hydrogeologicznego przez zespół Inżyniera, dokumentacja została przekazana do uzgodnienia Zamawiającego oraz na posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych.

Dokumentacja ochrony środowiska:

 • Inżynier Kontraktu przekazał z opinią Projekt Architektoniczno-Budowlany branża urządzenia ochrony środowiska do Zamawiającego na posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych:
  1. Projekt Zieleni,
  2. Projekt gospodarki istniejącą zielenią,
  3. Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w ramach powtórnej oceny.

Trwają prace projektowe

Branża drogowa:

 • Wykonawca przedłożył do ponownej weryfikacji :     
 1. Opracowanie nośności i stateczności korpusu drogowego i jego posadowienie,
 2. Projekt Konstrukcji Nawierzchni,
 • Wykonawca przedłożył Projekt Architektoniczno-Budowlany w wersji elektronicznej do weryfikacji.

Branża mostowa:

 • Wykonawca przedłożył Projekt Architektoniczno-Budowlany obiektów inżynierskich:
 1. WS/PZDsz-01- Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i przejściem dla pieszych w km 12+036.07,
 2. WD-09- Wiadukt w ciągu drogi powiatowej DP2507L nad droga ekspresową w km 20+123.03,
 3. MS/PZDd-10- Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem bez nazwy zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024.14.
 • Wykonawca w trakcie nanoszenia zmian do pozostałych Projektów Architektoniczno-Budowlanych obiektów inżynierskich,
 • Wykonawca przedłożył do weryfikacji Operat Wodnoprawny obiektów inżynierskich,
 • Wykonawca w trakcie uzgadniania dokumentacji z Zarządcami Dróg i Urzędami.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • Wykonawca przedłożył do weryfikacji Projekt Architektoniczno-Budowlany branża odwodnieniowa i melioracyjna:  
 1. Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające,
 2. Przebudowa rowów i cieków oraz przejścia pod dnem,
 3. Przebudowa sieci drenarskiej.

Dokumentacja geodezyjna:

 • Wykonawca przedłożył do oceny mapę z projektowaną linią rozgraniczającą,
 • Wydana została opinia z uwagami do w/w mapy.

Dokumentacja geologiczna:

 • Wykonawca przedłożył do weryfikacji Operat Wodnoprawny.

Dokumentacja ochrony środowiska:

 • Wykonawca przedłożył do weryfikacji wersję roboczą Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do ponownej oceny i Planu działań środowiskowych oraz Inwentaryzację Przyrodniczą - trwa analiza i korekta,
 • Wykonawca dokonuje korekty Projektu Architektoniczno-Budowlanego w zakresie Ochrony Środowiska oraz nanosi zmiany w Projekcie Zieleni.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      22.09.2017
Liczba odsłon: