AKTUALNOŚCI

 • 12.02.2018

  BRANŻA DROGOWA Sekcja I 1. km 10+983,28-12+300,00: pasy technologiczne – demontaż płyt drogowych z...

  Czytaj więcej...

 • 05.02.2018

  BRANŻA DROGOWASekcja I 1. km 10+983,28-12+300,00: transport kruszywa na pasy technologiczne oraz...

  Czytaj więcej...

Trwają prace projektowe

1. Monitorowanie procedury ZRID w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

2. Wykonawca złożył do weryfikacji Projekt Gospodarki Istniejącą Zielenią.

3. Wykonawca złożył w celu akceptacji zestawienie tablic oznakowania kierunkowego - Projekt Stałej Organizacji Ruchu.

4. Wykonawca złożył do weryfikacji Projekt Wykonawczy branży drogowej:

 • Skrzyżowanie na prawe skręty Azoty I i Azoty II
 • Węzeł Michałówka
 • Węzeł Końskowola
 • Drogi poprzeczne.

5. Wykonawca złożył do weryfikacji Projekt Wykonawczy branży Inżynierskiej - Wiadukt w km 16+979,06.

6. Wykonawca złożył do weryfikacji Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - Beton konstrukcyjny.

7. Wykonawca złożył celem akceptacji Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

 

Trwają prace projektowe.

1. Monitorowanie rozpoczętej procedury ZRID w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

2. Wykonawca złożył do weryfikacji Projekt Wykonawczy branży drogowej w części obejmującej trasę główną.

3. Przekazano Wykonawcy uwagi z przeglądu dokumentacji:

 • Branża elektroenergetyczna wraz z częścią konstrukcyjno - budowlaną (przebudowa linii wysokiego napięcia 110 kV i 220 kV).
 • Branża gazowa (przebudowa sieci gazowych w/c).
 • Branża melioracyjna (przebudowa rowów i cieków, przebudowa sieci drenarskiej).

Trwają prace projektowe

1. Monitorowanie rozpoczętej procedury ZRID w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

2. Wykonawca złożył do weryfikacji Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w zakresie branży:

 • Przebudowy linii wysokiego napięcia 110 kV
 • Przebudowy linii najwyższego napięcia 220 kV
 • Przebudowy kolizji sieci teletechnicznych,
 • Przebudowy kolizji sieci teletechnicznych PKP.

3. Wykonawca złożył dokumentację projektową do weryfikacji:

 • Projekt Wykonawczy - Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia,
 • Projekt Wykonawczy - Przebudowa rowów i cieków,
 • Projekt Wykonawczy - Przebudowa sieci drenarskiej,
 • Przebudowa linii wysokiego napięcia - 110 kV,
 • Przebudowa linii najwyższego napięcia - 220 kV.

4. Zostały przekazane Wykonawcy uwagi z przeglądu dokumentacji:

 • Projektu Gospodarki istniejącą zielenią,
 • Przebudowy sieci gazowych sredniego ciśnienia,
 • Przebudowy i budowy sieci urządzeń teletechnicznych,
 • Przebudowy sieci i urządzeń teletechnicznych PKP.

 

Trwają prace projektowe

1. Wykonawca przedłożył do weryfikacji Projekty Wykonawcze:

 • Projekt Gospodarki istniejącą zielenią,
 • Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia,
 • Przebudowa i budowa sieci urządzeń teletechnicznych,
 • Przebudowa sieci i urządzeń teletechnicznych PKP.

 

2. Monitorowanie rozpoczętej procedury ZRID w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

3.Wykonawca jest w trakcie opracowywania Projektów Wykonawczych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót budowlanych wszystkich branż :

 • Branża drogowa,
 • Branża inżynierska,
 • Branża odwodnieniowa i melioracyjna,
 • Branża sanitarna,
 • Branża elektroenergetyczna,
 • Branża teletechniczna,
 • Urządzenia ochrony środowiska.

                                                              

Trwają prace projektowe

1. Monitorowanie rozpoczętej procedury ZRID w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

2. Trwa weryfikacja Projektów Wykonawczych, złożonych przez Wykonawcę:

 • Projektu Gospodarki istniejącą zielenią,
 • Przebudowy sieci gazowych średniego ciśnienia,
 • Przebudowy i budowy sieci urządzeń teletechnicznych,
 • Przebudowy sieci i urządzeń teletechnicznych PKP.

3. Wykonawca jest w trakcie opracowywania Projektów Wykonawczych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wszystkich branż:

 • Branża drogowa,
 • Branża inżynierska,
 • Branża odwodnieniowa i melioracyjna,
 • Branza sanitarna,
 • Branża elektroenergetyczna,
 • Branża teletechniczna,
 • Urządzenia ochrony środowiska.

4. Wykonawca otrzymał decyzje derogacyjne, zezwalające na wykonanie czynności podlegających zakazom w stosunku do dziko występujących zwierząt i roślin gatunków objętych ochroną na obszarze planowanej inwestycji.

Trwają prace projektowe

1. Monitorowanie rozpoczętej procedury ZRID w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

2.Wykonawca jest w trakcie opracowywania Projektów Wykonawczych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót budowlanych wszystkich branż :

 • Branża drogowa,
 • Branża inżynierska,
 • Branża odwodnieniowa i melioracyjna,
 • Branża sanitarna,
 • Branża elektroenergetyczna,
 • Branża teletechniczna,
 • Urządzenia ochrony środowiska.

gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      20.02.2018
Liczba odsłon: