AKTUALNOŚCI

 • 04.12.2017

  BRANŻA DROGOWA Sekcja I 1. km 10+983,28 – 12+300,00: zagęszczanie i profilowanie w-wy...

  Czytaj więcej...

 • 27.11.2017

  BRANŻA DROGOWA Sekcja I 1. km 10+983,28 – 12+300,00: nasyp z dokopu od km 10+985,00 do km...

  Czytaj więcej...

                                                                                                                                       27.11.2015

Trwają prace projektowe

1. Monitorowanie rozpoczętej procedury ZRID w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

2. Biuro projektowe Wykonawcy jest w trakcie opracowywania Projektów Wykonawczych oraz Specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż :

 • Branża drogowa,
 • Branża inżynierska,
 • Branża odwodnieniowa i melioracyjna,
 • Branża sanitarna,
 • Branża elektroenergetyczna,
 • Branża teletechniczna,
 • Urządzenia ochrony środowiska.

3. Opracowywanie projektów porozumień m.in. z Lasami Państwowymi dotyczących wycinki drzew.

4. Tyczenie obszaru przeznaczonego na wycinkę drzew znajdujących się pod zarządzaniem Lasów Państwowych.

5. Wykonawca w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ronda w ciągu ul. 1000-lecia PP na połączeniu łącznic Azoty II i drogi dojazdowej do ZAP Puławy.

                                                                                                                                   20.11.2015

Trwają prace projektowe

 1. Przekazanie Zamawiającemu opinii do Projektu Architektoniczno-Budowlanego zgodnie z procedurą odbioru w zakresie:
 • Branża drogowa,
 • Branża inżynierska,
 • Branża odwodnieniowa i melioracyjna,
 • Branża sanitarna,
 • Branża elektroenergetyczna,
 • Branża teletechniczna,
 • Urządzenia ochrony środowiska,
 • Opracowania geologiczne i hydrogeologiczne

wraz z materiałami i opracowaniami towarzyszącymi.

  

 1. Trwają prace nad projektem wykonawczym w zakresie:
 • Branża drogowa,
 • Branża inżynierska,
 • Branża odwodnieniowa i melioracyjna,
 • Branża sanitarna,
 • Branża elektroenergetyczna,
 • Branża teletechniczna,
 • Urządzenia ochrony środowiska.

                                                                                                                          13.11.2015

Trwają prace projektowe

 1. Trwa weryfikacja Projektu Architektoniczno-Budowlanego łącznie z materiałami i opracowaniami towarzyszącymi w zakresie:
 • Branża drogowa,
 • Branża inżynierska,
 • Branża odwodnieniowa i melioracyjna,
 • Branża sanitarna,
 • Branża elektroenergetyczna,
 • Branża teletechniczna,
 • Urządzenia ochrony środowiska,
 • Opracowania geologiczne i hydrogeologiczne.
 1. Trwa sprawdzanie dokumentacji pod kątem zgodności z m.in. Programem Funkcjonalno-Użytkowym i Specyfikacją na Projektowanie, Inżynier Kontraktu przygotowuję opinię do Dokumentacji Wykonawcy,
 2. Wykonawca prowadzi prace nad projektem wykonawczym w zakresie:
 • Branża drogowa,
 • Branża inżynierska,
 • Branża odwodnieniowa i melioracyjna,
 • Branża sanitarna,
 • Branża elektroenergetyczna,
 • Branża teletechniczna,
 • Urządzenia ochrony środowiska.

                                                                                                                                         30.10.2015

                                                                                                       

Trwają prace projektowe

    1. Wykonawca złożył Projekt Architektoniczno-Budowlany łącznie z materiałami i opracowaniami
        towarzyszącymi do weryfikacji przez zespół Inżyniera w zakresie:
 • Branża drogowa,
 • Branża mostowa,
 • Branża odwodnieniowa i melioracyjna,
 • Branża sanitarna,
 • Branża elektroenergetyczna,
 • Branża teletechniczna,
 • Urządzenia ochrony środowiska,
 • Opracowania geologiczne i hydrogeologiczne.
     2. Wykonawca złożył wniosek o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) 
         do Wojewody Lubelskiego - Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie.                  

                                                                                                                            06.11.2015

Trwają prace projektowe

 1. Weryfikacja przez zespół Inżyniera Projektu Architektoniczno-Budowlanego łącznie z materiałami i opracowaniami towarzyszącymi w zakresie:
 • Branża drogowa,
 • Branża inżynierska,
 • Branża odwodnieniowa i melioracyjna,
 • Branża sanitarna,
 • Branża elektroenergetyczna,
 • Branża teletechniczna,
 • Urządzenia ochrony środowiska,
 • Opracowania geologiczne i hydrogeologiczne.
 1. Inżynier Kontraktu jest w trakcie przygotowywania opinii do Dokumentacji Wykonawcy.
 2. Sprawdzanie dokumentacji z wymaganiami zawartymi m.in. w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i Specyfikacji na Projektowanie.
 3. Wykonawca rozpoczął prace nad projektem wykonawczym w zakresie:
 • Branża drogowa,
 • Branża inżynierska,
 • Branża odwodnieniowa i melioracyjna,
 • Branża sanitarna,
 • Branża elektroenergetyczna,
 • Branża teletechniczna,
 • Urządzenia ochrony środowiska.

                                                                                                                                      23.10.2015

Trwają prace projektowe

Branża drogowa:

 • Inżynier Kontraktu przekazał z opinią Projekt Architektoniczno-Budowlany branża drogowa do Zamawiającego na posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych.

Branża mostowa:

 • Inżynier Kontraktu przekazał z opinią Projekt Architektoniczno-Budowlany branża inżynieryjna do Zamawiającego na posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • Inżynier Kontraktu przekazał z opinią do Zamawiającego na posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych:
  1. Projekt Architektoniczno-Budowlany branża odwodnieniowa i melioracyjna,
  2. Projekt Architektoniczno-Budowlany branża sanitarna,
  3. Projekt Architektoniczno-Budowlany branża elektroenergetyczna,
  4. Projekt Architektoniczno-Budowlany branża teletechniczna.

Dokumentacja geodezyjna:

 • Wykonawca przedłożył do weryfikacji poprawione mapy z projektowaną linią rozgraniczającą, dokumentacja została przekazana do Zamawiającego,
 • Wykonawca przedłożył do weryfikacji Projekt techniczny- uzupełnienie zniszczonej osnowy szczegółowej w pasie drogi ekspresowej S-17,
 • Wydana została opinia z uwagami do Projektu technicznego- uzupełnienie zniszczonej osnowy szczegółowej w pasie drogi ekspresowej S-17 przez zespół Inżyniera – dokumentacja została przekazana do Zamawiającego.

   Dokumentacja geologiczna:

 • wydana została opinia do opracowania geologicznego i hydrogeologicznego przez zespół Inżyniera, dokumentacja została przekazana do uzgodnienia Zamawiającego oraz na posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych.

Dokumentacja ochrony środowiska:

 • Inżynier Kontraktu przekazał z opinią Projekt Architektoniczno-Budowlany branża urządzenia ochrony środowiska do Zamawiającego na posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych:
  1. Projekt Zieleni,
  2. Projekt gospodarki istniejącą zielenią,
  3. Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w ramach powtórnej oceny.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      07.12.2017
Liczba odsłon: