AKTUALNOŚCI

 • 12.02.2018

  BRANŻA DROGOWA Sekcja I 1. km 10+983,28-12+300,00: pasy technologiczne – demontaż płyt drogowych z...

  Czytaj więcej...

 • 05.02.2018

  BRANŻA DROGOWASekcja I 1. km 10+983,28-12+300,00: transport kruszywa na pasy technologiczne oraz...

  Czytaj więcej...

Trwają prace projektowe

Branża drogowa:

 • weryfikacja przekazanego ponownie Projektu Konstrukcji Nawierzchni,
 • Wykonawca przedłożył do ponownej weryfikacji Analizę i Prognozę ruchu.

Branża mostowa:

 • wydana została opinia do Projektu Architektoniczno-Budowlanego, WD-04- Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 nad droga ekspresową w km 15+752.29.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • wydana została opinia z uwagami do Projektu kanalizacji deszczowej urządzeń oczyszczających przez zespół Inżyniera.

 Dokumentacja geodezyjna:

 • uzupełnianie i uwzględnianie przekazanych map z projektami podziałów działek.

Dokumentacja geologiczna:

 • trwają prace projektowe dotyczące dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Dokumentacja ochrony środowiska:

 • weryfikacja przekazanego Projektu Architektoniczno-Budowlanego w  zakresie branży zieleń - Projekt gospodarki istniejącą zielenią,
 • analiza i korekta kolejnych rozdziałów do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do ponownej oceny,
 • Wykonawca dokonuje korekty Projektu Architektoniczno-Budowlanego w zakresie Ochrony Środowiska oraz nanosi zmiany w Projekcie Zieleni.

Trwają prace projektowe

Branża drogowa:

 • Wykonawca po uwzględnieniu uwag przedłożył Projekt Konstrukcji Nawierzchni do ponownej weryfikacji,
 • Wykonawca po uwzględnieniu uwag przedłożył Projekt Architektoniczno-Budowlany do ponownej weryfikacji,
 • opracowywanie planu działań ratowniczych do uzgodnień,
 • wprowadzanie poprawek do dokumentacji po otrzymaniu stanowiska GDDKiA do Audytu BRD.

Branża mostowa:

 • weryfikacja przekazanego ponownie Projektu Architektoniczno-Budowlany, WD-04- Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 nad droga ekspresową w km 15+752.29 przez zespół Inżyniera.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • Wykonawca po uwzględnieniu uwag przedłożył Projektu Ekranów Akustycznych do ponownej weryfikacji,
 • Wykonawca przedłożył do weryfikacji Projekt kanalizacji deszczowej urządzeń oczyszczających.

 Dokumentacja geodezyjna:

 • Projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych rzeki Kurówki, został zweryfikowany przez zespół Inżyniera ( brak uwag do naniesionych poprawek do PAB),
 • Wykonawca przedłożył do weryfikacji zbiorcze mapy z projektami podziałów działek.

Dokumentacja geologiczna:

 • trwają prace projektowe dotyczące dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Dokumentacja ochrony środowiska:

 • Wykonawca przedstawił do weryfikacji Projekt Architektoniczno-Budowlany w zakresie branży zieleń - Projekt gospodarki istniejacą zielenią,
 • analiza i korekta kolejnych rozdziałów do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do ponownej oceny,
 • Wykonawca dokonuje korekty Projektu Architektoniczno-Budowlanego w zakresie Ochrony Środowiska oraz nanosi zmiany w Projekcie Zieleni.

Trwają prace projektowe

Branża drogowa:

 • Wykonawca wprowadza uwagi do Projektu Architektoniczno-Budowlanego branży drogowej,
 • dokumentacja Projektu Konstrukcji Nawierzchni jest w trakcie uzupełniania i uwzględniania uwag otrzymanych po weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu,
 • opracowywanie planu działań ratowniczych do uzgodnień,
 • wprowadzanie poprawek do dokumentacji po otrzymaniu stanowiska GDDKiA do Audytu BRD.

Branża mostowa:

 • Wykonawca po uwzględnieniu uwag ponownie złożył do przeglądu Projekt Architektoniczno-Budowlany, WD-04- Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 nad droga ekspresową w km 15+752.29.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • Wykonawca po uwzględnieniu uwag ponownie złożył do przeglądu Projekt Ekranów Akustycznych.

 Dokumentacja geodezyjna:

 • dokumentacja Projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych rzeki Kurówki jest w trakcie uzgadniania i uwzględniania uwag otrzymanych po weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu,
 • trwają czynności terenowe związane z ustaleniem i przyjęciem granic działek dzielonych oraz bieżące przygotowanie materiałów do operatu,
 • prace kameralne dla odc. 0+000-11+000.

Dokumentacja geologiczna:

 • trwają prace projektowe dotyczące dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Dokumentacja ochrony środowiska:

 • analiza i korekta kolejnych rozdziałów do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do ponownej oceny ,
 • Wykonawca dokonuje korekty Projektu Architektoniczno-Budowlanego w zakresie Ochrony Środowiska oraz nanosi zmiany w Projekcie Zieleni.

Trwają prace projektowe

Branża drogowa:

 • Wykonawca złożył do przeglądu Projekt Konstrukcji Nawierzchni, który jest aktualnie weryfikowany przez zespół Inżyniera Kontraktu.

Branża mostowa:

 • Wykonawca złożył do przeglądu Projekt Architektoniczno-Budowlany, WD-04- Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 nad droga ekspresową w km 15+752.29,
 • Inżynier Kontraktu pisemnie przekazał uwagi do przekazanego Projektu Wykonawcy.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • Wykonawca złożył do przeglądu Projekt Ekranów Akustycznych,
 • projekty sieci aktualnie są w trakcie opracowywania uzupełniającego uwagi Inżyniera.

Dokumentacja geodezyjna:

 • wydana została opinia z uwagami do Projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych rzeki Kurówki przez zespół Inżyniera,
 • trwają czynności terenowe związane z ustaleniem i przyjęciem granic działek dzielonych oraz bieżące przygotowanie materiałów do operatu.

Dokumentacja geologiczna:

 • trwają prace projektowe dotyczące dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Dokumentacja ochrony środowiska:

 • Wykonawca dokonuje korekty Projektu Architektoniczno-Budowlanego w zakresie Ochrony Środowiska oraz nanosi zmiany w Projekcie Zieleni,
 • prowadzone są uzgodnienia w ramach przygotowywania Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do ponownej oceny,
 • zakończono inwentaryzacją przyrodniczą gatunków roślin, owadów, płazów i nietoperzy.

Trwają prace projektowe

Branża drogowa:

 • Wykonawca wprowadza uwagi do Projektu Architektoniczno-Budowlanego branży drogowej,
 • dokumentacja Projektu Konstrukcji Nawierzchni jest w trakcie uzupełniania i uwzględniania uwag otrzymanych po weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.

Branża mostowa:

 • wydana została opinia z uwagami do Projektu Architektoniczno-Budowlanego, WD-04- Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 nad droga ekspresową w km 15+752.29, przez zespół Inżyniera.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • wydana została opinia z uwagami do Projektu Ekranów Akustycznych przez zespół Inżyniera.

Dokumentacja geodezyjna:

 • dokumentacja Projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych rzeki Kurówki jest w trakcie uzgadniania     i uwzględniania uwag otrzymanych po weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu,
 • trwają czynności terenowe związane z ustaleniem i przyjęciem granic działek dzielonych oraz bieżące przygotowanie materiałów do operatu.

Dokumentacja geologiczna:

 • trwają prace projektowe dotyczące dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Dokumentacja ochrony środowiska:

 • Wykonawca dokonuje korekty Projektu Architektoniczno-Budowlanego w zakresie Ochrony Środowiska oraz nanosi zmiany w Projekcie Zieleni,
 • prowadzone są uzgodnienia w ramach przygotowywania Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do ponownej oceny.

Trwają prace projektowe

Branża drogowa:

 • dokumentacja Projektu Architektoniczno-Budowlanego jest w trakcie uzupełniania i uwzględniania uwag otrzymanych po ponownej weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.

Branża mostowa:

 • dokumentacja Projektu Architektoniczno-Budowlanego jest w trakcie uzupełniania i uwzględniania uwag otrzymanych po ponownej weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • Wykonawca w trakcie dokonywania zmian w Projekcie Ekranów Akustycznych ze względu na uwagi Inżyniera kontraktu,
 • Projekty sieci aktualnie są w trakcie opracowywania uzupełniającego uwagi Inżyniera Kontraktu.

Dokumentacja geodezyjna:

 • kontynuacja weryfikacji Projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych rzeki Kurówki przez zespół Inżyniera,
 • nadal trwają czynności terenowe związane z ustaleniem i przyjęciem granic działek dzielonych oraz bieżące przygotowanie materiałów do operatu.

Dokumentacja geologiczna:

 • trwają prace projektowe dotyczące dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Dokumentacja ochrony środowiska:

 • Wykonawca dokonuje korekty Projektu Architektoniczno-Budowlanego w zakresie Ochrony Środowiska oraz nanosi zmiany w Projekcie Zieleni,
 • prowadzone są uzgodnienia w ramach przygotowywania Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do ponownej oceny,
 • trwają prace terenowe związane z wykonywaną inwentaryzacją przyrodniczą. Prowadzona jest inwentaryzacja gatunków roślin borowych, murawowych, torfowiskowych oraz wodnych a także inwentaryzacja stanowisk pachnicy dębowej.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      20.02.2018
Liczba odsłon: