AKTUALNOŚCI

 • 04.12.2017

  BRANŻA DROGOWA Sekcja I 1. km 10+983,28 – 12+300,00: zagęszczanie i profilowanie w-wy...

  Czytaj więcej...

 • 27.11.2017

  BRANŻA DROGOWA Sekcja I 1. km 10+983,28 – 12+300,00: nasyp z dokopu od km 10+985,00 do km...

  Czytaj więcej...

Trwają prace projektowe

Branża drogowa:

 • przedłożony ponownie Projekt Architektoniczno-Budowlanego jest w trakcie weryfikacji przez zespół Inżyniera,
 • uzgadnianie na bieżąco przekazanego Projektu Architektoniczno-Budowlanego branży drogowej z Inżynierem Kontraktu.

  Branża mostowa:

 • przedłożony ponownie Projekt Architektoniczno-Budowlanego jest w trakcie weryfikacji  przez zespół Inżyniera,
 • uzgadnianie na bieżąco przekazanego Projektu Architektoniczno-Budowlanego branży mostowej z Inżynierem Kontraktu.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • przedłożony ponownie Projekt Architektoniczno-Budowlanego jest w trakcie weryfikacji przez zespół Inżyniera,
 • uzgadnianie na bieżąco przekazanego Projektu Architektoniczno-Budowlanego branży sanitarnej i elektroenergetycznej z Inżynierem Kontraktu.

Dokumentacja geodezyjna:

 • złożono materiały do Ośrodka Geodezyjnego w Puławach po weryfikacji i zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu.

Dokumentacja geologiczna:

 • nadal trwają prace terenowe związane z wykonaniem wierceń koniecznych do ustalenia warunków gruntowych koniecznych do prawidłowego zaprojektowania posadowienia obiektów inżynierskich oraz korpusu drogowego,
 • kontynuacja opracowywania wyników prac terenowych.

  Dokumentacja ochrony środowiska:

 • wydana została opinia do Projektu Architektoniczno-Budowlanego w zakresie Ochrony Środowiska,
 • wydana została opinia do Projektu Zieleni,
 • obserwacja i badania terenowe – kontynuacja aktualizacji inwentaryzacji przyrodniczej.

Trwają prace projektowe

 

      Branża drogowa:

 • Wykonawca po uwzględnieniu uwag przedłożył Projekt Architektoniczno-Budowlany do ponownej weryfikacji,

     Branża mostowa:

 • Wykonawca po uwzględnieniu uwag przedłożył Projekt Architektoniczno-Budowlany do ponownej weryfikacji,

     Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • Wykonawca po uwzględnieniu uwag przedłożył Projekt Architektoniczno-Budowlany do ponownej weryfikacji,

Dokumentacja geodezyjna:

 • kontynuacja inwentaryzacji drzewostanu.

Dokumentacja geologiczna:

 • kontynuacja prac terenowych związana z wykonaniem wierceń koniecznych do ustalenia warunków gruntowych koniecznych do prawidłowego zaprojektowania posadowienia obiektów inżynierskich oraz korpusu drogowego,
 • opracowywanie wyników prac terenowych.

     Dokumentacja ochrony środowiska:

 • kontynuacja inwentaryzacji przyrodniczej:

- inwentaryzacja nietoperzy,

- inwentaryzacja drzew przewidzianych do wycinki oraz pozostających w obrębie planowanej inwestycji,

- inwentaryzacja ksylofagów,

- inwentaryzacja roślin występujących w obrębie planowanej inwestycji.

 • analiza bieżących rozwiązań projektowych w aktualizowanym Projekcie Architektoniczno – Budowlanym w stosunku do zapisów decyzji środowiskowej i aktualizowanej inwentaryzacji przyrodniczej.

Branża drogowa:

 • przedłożony przez Wykonawcę Projekt Architektoniczno-Budowlany został zweryfikowany przez zespół Inżyniera,
 • Wykonawca w trakcie korekty Projektu Architektoniczno-Budowlanego,
 • uzgodnienie rozwiązań i wprowadzenie ewentualnych poprawek w ramach rozpoczętego Audytu BRD,
 • czynne uczestnictwo w spotkaniach z zarządcami sieci, dróg dotyczące wydanych warunków technicznych.

Branża mostowa:

 • przedłożony przez Wykonawcę Projekt Architektoniczno-Budowlany został zweryfikowany przez zespół Inżyniera,
 • Wykonawca w trakcie korekty Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • przedłożony przez Wykonawcę Projekt Architektoniczno-Budowlany został zweryfikowany przez zespół Inżyniera,
 • Wykonawca w trakcie korekty Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

Dokumentacja geodezyjna:

 • uzyskanie klauzuli z PKP,
 • wykonywana jest inwentaryzacja drzewostanu.

Dokumentacja geologiczna:

 • kontynuacja prac terenowych związana z wykonaniem wierceń koniecznych do ustalenia warunków gruntowych koniecznych do prawidłowego zaprojektowania posadowienia obiektów inżynierskich oraz korpusu drogowego.

   Dokumentacja ochrony środowiska:

 • przygotowanie opinii do Projektu Architektoniczno-Budowlanego w zakresie Ochrony Środowiska,
 • przygotowanie przez zespół Inżyniera, do wersji roboczej Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko,
 • kontynuacja inwentaryzacji przyrodniczej obejmującej gatunki roślin i zwierząt występujące w obrębie planowanej inwestycji,
 • analiza bieżących rozwiązań projektowych w stosunku do zakresu decyzji środowiskowej i aktualizowanej inwentaryzacji przyrodniczej.

Trwają prace projektowe

 

Branża drogowa:

 • kontynuacja analizy materiałów Audytu BRD,
 • Wykonawca złożył do przeglądu Projekt Architektoniczno-Budowlany - branża drogowa, który jest aktualnie weryfikowane przez zespół Inżyniera.

Branża mostowa:

 • Wykonawca złożył do przeglądu Projekt Architektoniczno-Budowlany wszystkich obiektów inżynierskich, które są aktualnie weryfikowane przez zespół Inżyniera. 

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • Wykonawca przedłożył do przeglądu Projekt Architektoniczno-Budowlany :

      - branża odwodnieniowa,

      - urządzenia sanitarne,

      - urządzenia elektroenergetyczne,

      - urządzenia teletechniczne.

Dokumentacja geodezyjna:

 • uzyskanie klauzuli mapy do celów projektowych w całym zakresie inwestycji.

Dokumentacja geologiczna:

 • został opracowany Projekt Robót Geologicznych,
 • prowadzone są prace terenowe związane z wykonaniem wierceń koniecznych do ustalenia warunków posadowienia obiektów inżynierskich oraz korpusu drogowego.

Dokumentacja ochrony środowiska:

 • Wykonawca przedłożył do weryfikacji w wersji roboczej Projekt Zieleni,
 • Wykonawca przedłożył do weryfikacji w wersji roboczej Raport o Oddziaływaniu Planowanego Przedsięwzięcia na Środowisko w ramach powtórnej oceny,
 • analiza bieżących rozwiązań projektowych w stosunku do zakresu decyzji środowiskowej i aktualizowanej inwentaryzacji przyrodniczej.

Trwają prace projektowe

Branża drogowa:

 • weryfikacja Projektu Architektoniczno-Budowlanego branża drogowa,
 • wydanie opinii do Projektu Architektoniczno-Budowlanego przez zespół Inżyniera.

Branża mostowa:

 • weryfikacja Projektu Architektoniczno-Budowlanego wszystkich obiektów inżynierskich,
 • wydanie opinii do Projektu Architektoniczno-Budowlanego przez zespół Inżyniera.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • weryfikacja Projektu Architektoniczno-Budowlanego – w związku z uzgodnieniami projektów z gestorami Sieci.

Dokumentacja geodezyjna:

 • uzyskanie klauzuli zatwierdzenia mapy do celów projektowych w całym zakresie inwestycji.

Dokumentacja geologiczna:

 • kontynuacja prac terenowych związana z wykonaniem wierceń koniecznych do ustalenia warunków posadowienia obiektów inżynierskich oraz korpusu drogowego.

Dokumentacja ochrony środowiska:

 • weryfikacja Projektu Zieleni - przygotowanie opinii do Projektu Architektoniczno-Budowlanego przez zespół Inżyniera,

 • kontynuacja inwentaryzacji przyrodniczej obejmującej gatunki roślin i zwierząt występujące w obrębie planowanej inwestycji,

 • analiza bieżących rozwiązań projektowych w stosunku do zakresu decyzji środowiskowej i aktualizowanej inwentaryzacji przyrodniczej.

Trwają prace projektowe                                                                     

Branża drogowa:

 • złożenie wniosków i uzgodnienie połączeń trasy zasadniczej z zarządcami dróg poprzecznych,
 • koordynacja finalna przyjętych rozwiązań projektowych wszystkich branż wraz z naniesieniem zmian na dokumentację branży drogowej.

Branża mostowa:

 • wykonywane zostały kolejne obiekty na przejazdach Młynki, Chrząchówek, Wronów,
 • wykonywane zostały wstępne rozwiązania przejść dla zwierząt w oparciu o prowadzoną inwentaryzację przyrodniczą,
 • uzyskanie warunków kolejowych.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • monitorowanie wystąpień o warunki techniczne,
 • opracowywanie projektów budowlanych.

Dokumentacja geodezyjna:

 • pozytywna weryfikacja dostarczonych map dla celów projektowych.

Dokumentacja geologiczna:

 • kontynuacja prac terenowych.

Dokumentacja ochrony środowiska:

 • sukcesywne przygotowywanie kolejnych rozdziałów raportu w zakresie środowiska przyrodniczego i aktualizacji inwentaryzacji przyrodniczej.

 

gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      07.12.2017
Liczba odsłon: