DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 05.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

 • 22.10.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

Trwają prace projektowe

1. Monitorowanie trwającej procedury ZRID w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

2. Wykonawca złożył do weryfikacji finalnej Projekty Wykonawcze, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), Przedmiar Robót:

 • branża inżynieryjna – Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 nad drogą ekspresową w km 15+752,29.

3. Wykonawca złożył do uzgodnienia Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) robót drogowych w zakresie:

 • urządzenia bezpieczeństwa ruchu
 • roboty wykończeniowe
 • kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające
 • podbudowy
 • nawierzchnie
 • odwodnienie korpusu drogowego
 • roboty ziemne
 • elementy ulic.

4. Przekazano Wykonawcy uwagi z przeglądu dokumentacji:

 • branża inżynieryjna – Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową Warszawa – Dorohusk w km 12+320,52                                                   

5. Przekazano Wykonawcy uwagi do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB):

 • branża energetyczna
 • obiekty inżynierskie.

Trwają prace projektowe

1. Monitorowanie trwającej procedury ZRID w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

2. Wykonawca złożył do weryfikacji finalnej Projekty Wykonawcze, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), Przedmiar Robót:

 • branża drogowa – droga ekspresowa, skrzyżowanie na prawe skręty Azoty I i Azoty II, drogi poprzeczne, plan lokalizacji barier, plan wzmocnień,
 • branża inżynieryjna – Węzeł Michałówka, Węzeł Końskowola, Most nad rzeką Kurówką w ciągu drogi ekspresowej w km 12+776,54, Przejście górne dla dużych zwierząt w km 14+600,00, Most w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00, Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06, Wiadukt w ciągu drogi powiatowej DP 2507L nad drogą ekspresową w km 20+123,00, Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem bez nazwy zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14,
 • branża konstrukcyjna
 • branża elektroenergetyczna
 • branża telekomunikacyjna
 • branża odwodnieniowa
 • branża melioracyjna
 • przebudowa sieci wodociągowych
 • przebudowa sieci gazowych wysokiego i średniego ciśnienia.

3. Wykonawca złożył do weryfikacji finalnej zestawienie tablic oznakowania kierunkowego oraz zbiorcze zestawienie znaków pionowych, poziomych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

4. Wykonawca złożył do akceptacji Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) robót drogowych w zakresie Zieleni drogowej, Robót przygotowawczych.

5. Przekazano Wykonawcy uwagi z przeglądu dokumentacji:

 • branża inżynieryjna – Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 nad drogą ekspresową w km 15+752,00.                                                           

Trwają prace projektowe

1. Monitorowanie trwającej procedury ZRID w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

2. Wykonawca złożył do weryfikacji Projekty Wykonawcze:

 • branża inżynieryjna – wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 nad drogą ekspresową w km 15+752,29, wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35.

3. Przekazano Wykonawcy uwagi z przeglądu dokumentacji:

 • branża inżynieryjna.

4. Przekazano Wykonawcy uwagi do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – specyfikacje wszystkich branż.

Trwają prace projektowe

1. Monitorowanie procedury ZRID w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

2. Wykonawca złożył do przeglądu Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) w zakresie branż:

 • urządzenia bezpieczeństwa ruchu
 • zieleń i zieleń drogowa
 • odwodnienie obiektów
 • elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i teletechnicznych
 • bezpieczeństwa ruchu
 • roboty saperskie
 • łożyska
 • urządzenia dylatacyjne
 • roboty rozbiórkowe
 • inne roboty mostowe
 • odwodnieniowych, melioracyjnych oraz sieci wodociągowych
 • sieci gazowych wysokiego i średniego ciśnienia.

3. Wykonawca złożył do przeglądu przedmiar robót w zakresie:

 • branża elektroenergetyczna
 • branża telekomunikacyjna
 • branża odwodnieniowa
 • branża melioracyjna
 • przebudowa sieci wodociągowych
 • przebudowa sieci gazowych wysokiego i średniego ciśnienia
 • branża inżynieryjna.

4. Wykonawca złożył do wstępnej weryfikacji Projekt Wykonawczy:

 • branża elektroenergetyczna (przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych SN i nn własność PGE Dystrybucja S.A., przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych SN i nn własność PKP Energetyka S.A., przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych nn własność A.A. Puławy S.A., budowa oświetlenia drogowego, budowa zasilania elektroenergetycznego urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem)
 • branża odwodnienie (kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające)
 • branża mostowa:
  1. przejście górne dla dużych zwierząt w km 14+600,00
  2. most nad ciekiem „Dopływ spod Sielc Małych” w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00
  3. wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2507L nad drogą ekspresową w km 20+123,03
  4. most nad rzeką Kurówką w ciągu drogi ekspresowej w km 12+776,54
  5. most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „Dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14.

5. Przekazano Wykonawcy uwagi z bieżącego przeglądu Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiaru robót oraz z przeglądu dokumentacji projektowej - Projekt Wykonawczy:

 • wymagania ogólne
 • branża drogowa
 • branża inżynieryjna
 • branża sanitarna
 • branża elektroenergetyczna
 • branża teletechniczna
 • branża melioracyjna
 • branża konstrukcyjno – budowlana.

Trwają prace projektowe

1. Monitorowanie rozpoczętej procedury ZRID w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

2. Wykonawca złożył do weryfikacji Projekt Wykonawczy – zestawienie tablic oznakowania kierunkowego, znaków pionowych, poziomych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

3. Wykonawca złożył do wstępnej weryfikacji Projekt Wykonawczy:

 • branża sanitarna – przebudowa sieci wodociągowych,
 • branża inżynieryjna – wiadukt nad drogą ekspresową w km 22+460,57, wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 12+031,83, most w ciągu drogi ekspresowej w km 0+718,63

4. Wykonawca złożył do przeglądu Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) w zakresie branż:

 • elektroenergetycznych (przebudowa linii wysokiego napięcia 110 kV i 220 kV)

5. Wykonawca złożył do przeglądu przedmiar robót w zakresie:

 • branża drogowa

6. Zgodnie z wydaną decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie Wykonawca przeprowadził przesadzenie osobników trzech gatunków roślin chronionych lilii złotogłów Lilium martagon, śnieżyczki przebiśnieg Galanthus nivalis oraz czosnku niedźwiedziego Allium ursinum z obszaru przeznaczonego pod inwestycję na stanowiska wskazane przez Nadleśnictwo Puławy. Prace zostały wykonane zgodnie z zaleceniami decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie w okresie pozawegetacyjnym i pod nadzorem botanika. Jednocześnie zgodnie z decyzją wydaną przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie, zezwalającą na zniszczenie siedlisk stanowiących miejsca dziennego odpoczynku nietoperzy, usunięto w okresie hibernacji nietoperzy cztery dziuplaste dęby na obszarze przeznaczonym pod inwestycję. Wycinka dębów została przeprowadzona przez Nadleśnictwo Puławy po pisemnym uzgodnieniu i pod nadzorem przyrodniczym Wykonawcy.

7. Przekazano Wykonawcy uwagi z przeglądu dokumentacji:

 • branża inżynieryjna,
 • branża odwodnieniowa i melioracyjna,
 • branża teletechniczna,
 • branża mostowa,
 • branża elektroenergetyczna.

                                                                                                                      18.02.2016

Trwają prace projektowe

1. Monitorowanie procedury ZRID w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

2. Wykonawca złożył do przegladu Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) w zakresie robót drogowych:

 • elementy ulic
 • słupki prowadzące oraz znaki kilometrowe i hektometrowe
 • nawierzchnia z kostki kamiennej
 • podbudowy.

3. Wykonawca złożył do przeglądu Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - branża elektryczna (przebudowa linii wysokiego napięcia 110 kV i 220 kV).

4. Wykonawca złożył do wstępnej weryfikacji Projekt Wykonawczy:

 • branża zieleń
 • branża teletechniczna (budowa kanału technologicznego).

5. Przekazano Wykonawcy uwagi z przeglądu dokumentacji projektowej - Projekt Wykonawczy - branża inżynierska (wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06).

gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      05.11.2018
Liczba odsłon: