DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 21.05.2018

  BRANŻA DROGOWA Ogrodzenia dróg Poszerzenia nasypu pod bramownice Sekcja I 1.km...

  Czytaj więcej...

 • 14.05.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Wykonywanie poszerzeń pod bramownice 2. Ogrodzenia dróg. Sekcja I 1. km...

  Czytaj więcej...

Trwają prace projektowe                                                                             

                                                                    

Branża drogowa:       

 • przekazanie Zamawiającemy materiałów do Audytu BRD.                                                                                                                                                                                     

Branża mostowa: 

 • przyjęcie rozwiązań konstrukcyjnych obiektów mostowych typu przejścia dla zwierząt.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • otrzymanie warunków technicznych od gestorów sieci.

Geodezja:

 • prowadzone są uzupełniające roboty w terenie.

Dokumentacja geologiczna:

 • kontynuacja prac związanych z wykonaniem Projektu Robót Geologicznych.

Dokumentacja ochrony środowiska:

 • obserwacja i badania terenowe- kontynuacja inwentaryzacji przyrodniczej,

-rośliny: gatunki drzew liściastych, gatunki murawowe oraz gatunki łąkowe,
-owady: motyle i inne ksylofagi,
-płazy: aktywność rozrodcza, poszukiwanie skrzeku i kijanek,
-nietoperze: wiosenne migracje i tworzenie kolonii rozrodczych.

Trwają prace projektowe.

Branża drogowa :

 • Wykonawca przedłożył elementy projektu stałej organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego,
 • Wykonawca przekazał do uzgodnienia opracowanie dotyczące analizy i prognozy ruchu,
 • Wykonawca przedłożył mapę do celów projektowych.

Branża mostowa :

 • przyjęcie rozwiązań konstrukcyjnych z uwagi na przyjęty profil wysokościowy trasy głównej i dróg poprzecznych;
 • przygotowanie materiałów do uzgodnienia obiektów na ciekach,
 • analiza rozwiązań konstrukcyjnych obiektów mostowych typu przejścia dla zwierząt.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • wystąpienie o warunki techniczne przebudowywanych sieci gazowych średniego i wysokiego ciśnienia,
 • wystąpienie o warunki techniczne niżej wymienionych sieci:

- Urząd Gminy Końskowola,

- Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,

- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie”

   Sp. z o.o.,

- Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna,

                  - Zarząd Dróg Miejskich w Puławach,

- PKP Energetyka Zakład Lubelski,

- PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin Region Energetyczny Puławy.

 • przyjęcie wstępnych rozwiązań projektowych – trasy przebudowywanych sieci   infrastruktury technicznej.

Geodezja :

 • roboty geodezyjne w terenie,
 • zgłoszenie robót geodezyjnych w zakresie podziałów nieruchomości, analiza otrzymanych materiałów,
 • zakończenie robót terenowych niezbędnych do sporządzenia mapy do celów projektowych, skompletowanie operatu i złożenie do kontroli w Starostwie Powiatowym w Puławach oraz w Ośrodku Kolejowym,
 • złożenie operatów geodezyjnych do Starostwa Powiatowego oraz PKP.

Geologia :

 • prowadzenie prac związanych z wykonaniem Projektu robót geologicznych.

Ochrona środowiska:

 • trwają prace terenowe związane ze zbieraniem materiałów potrzebnych do przygotowania raportu o oddziaływaniu na środowisko,
 • prowadzona jest kontrola terenów podmokłych w celu określenia miejsc rozrodu płazów,
 • kontynuowana jest inwentaryzacja chiropterologiczna, mająca na celu wyznaczenie głównych szlaków migracji i miejsc żerowania nietoperzy,
 • trwają prace związane z inwentaryzacją gatunków drzew liściastych oraz gatunków murawowych i łąkowych,
 • prowadzona jest inwentaryzacja motyli i ksylofagów,
 • przygotowanie materiałów wsadowych do analizy akustycznej,
 • analiza bieżących rozwiązań projektowych w stosunku do zakresu decyzji środowiskowej.

Trwają prace projektowe.

Branża drogowa:

 • projektowanie niwelety trasy głównej, łącznic na węzłach Azoty, Michałówka, Końskowola, dróg bocznych i dojazdowych,
 • wykonywane było opracowanie przekrojów normalnych dla trasy głównej, węzłów i dróg, - opracowanie planów sytuacyjnych dla trasy głównej, Węzłów Azoty 1, Azoty 2, Michałówka, Końskowola, dróg poprzecznych oraz dróg dojazdowych.

 

Branża mostowa:

 • wykonano przyjęcie rozwiązań konstrukcyjnych obiektów mostowych na rzece Kurówce, obiektu mostowego nad linią PKP, obiektu mostowego na Węźle Końskowola, Michałówka, obiektów mostowych typu PSD przekroje poprzeczne oraz obiektów mostowych przejazdy Wronów i Chrząchówek przekroje poprzeczne.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • wykonane zostało rozpoznanie przebudowy infrastruktury technicznej,
 • przyjęto wstępne rozwiązania projektowe w celu zweryfikowania zakresu przebudowy względem decyzji DUŚ dla sieci gazowej wysokoprężnej oraz dla sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia,
 • wystąpienie o warunki techniczne przebudowywanych sieci.

Geodezja:

 • uzyskanie materiałów geodezyjnych ze Starostwa Powiatowego w Puławach,
 • uzyskanie materiałów geodezyjnych z PKP,
 • prowadzenie robót geodezyjnych w terenie oraz wystąpienie o wypisy z ewidencji gruntu.

Geologia:

 • przyjęcie zakresu koniecznych badań kontrolnych,
 • prowadzenie prac związanych z wykonaniem projektu robót geologicznych.

Ochrona środowiska:

 • prowadzona jest inwentaryzacja szlaków migracji oraz kontrola terenów podmokłych w celu określenia miejsc rozrodu płazów,
 • chiropterolodzy prowadzą inwentaryzację nietoperzy w celu wyznaczenia głównych szlaków migracji oraz określenia miejsc żerowania i tworzenia kolonii rozrodczych.

Trwają prace projektowe.

Branża drogowa:

 • Założenie osi trasy głównej i przyjęcie przekroi typowych dla trasy głównej.

Branża mostowa:

 • wstępne przyjęcie rozwiązań konstrukcyjnych obiektów mostowych, przyjęcie założeń i wytycznych w zakresie rozwiązań technicznych,
 • wykonanie rozpoznania archiwalnej dokumentacji geologicznej w zakresie posadowienia obiektów mostowych.

Geodezja:

 • złożenie wniosków w celu uzyskania materiałów geodezyjnych,
 • zgłaszanie prac geodezyjnych,
 • wywiad w terenie.

Geologia:

 • analiza dokumentacji archiwalnej,
 • przyjęcie zakresu koniecznych badań dodatkowych-kontrolnych,
 • zebranie materiałów koniecznych do przygotowania Projektu robót geologicznych.

Trwają prace projektowe.

Branża drogowa:

 • Rozwiązania sytuacyjne oraz analiza przebiegu wysokościowego trasy głównej.

Branża mostowa:

 • Przyjęcie rozwiązań konstrukcyjnych obiektów mostowych nad projektowaną drogą ekspresową.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • Analiza i przyjęcie wstępnych rozwiązań projektowych.

Geodezja:

 • Uzyskanie materiałów geodezyjnych z PKP S.A. oraz ze starostwa Powiatowego, roboty geodezyjne w terenie.

Geologia:

 • Prace związane z przygotowaniem Projektu robót geologicznych.

Ochrona środowiska:

 • wykonany jest raport oddziaływania na środowisko w ramach powtórnej oceny w stosunku do prowadzonych prac projektowych drogowych,
 • rozpoczęły się inwentaryzacje dotyczące migracji wiosennej płazów,
 • wystąpienie do urzędów właściwych odnośnie zagospodarowania terenów i miejscowych planów zagospodarowania w celu powtórnej analizy akustycznej.

Trwają prace projektowe.

Branża drogowa:

 • Analiza materiałów archiwalnych, rozpoznanie zakresu robót projektowych.

Branża mostowa:

 • Analiza materiałów archiwalnych, rozpoznanie zakresu robót projektowych.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • Rozpoznanie zakresu robót branży uzbrojenia terenu, pozyskanie informacji nt. operatorów.

Dokumentacja geodezyjna:

 • Rozpoznanie w zakresie robót geodezyjnych.

Dokumentacja geologiczna:

 • Analiza dostępnej dokumentacji w zakresie rozpoznania podłoża, dóbr i lokalizacji kontrolnych odwiertów badawczych pod kątem sporządzenia opracowań geologicznych i geotechnicznych.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      21.05.2018
Liczba odsłon: