DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 10.09.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie na początku kontraktu 2....

  Czytaj więcej...

 • 03.09.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie na początku kontraktu 2. Pasy...

  Czytaj więcej...

Trwają prace projektowe

Branża drogowa:

 • weryfikacja Projektu Architektoniczno-Budowlanego branża drogowa,
 • wydanie opinii do Projektu Architektoniczno-Budowlanego przez zespół Inżyniera.

Branża mostowa:

 • weryfikacja Projektu Architektoniczno-Budowlanego wszystkich obiektów inżynierskich,
 • wydanie opinii do Projektu Architektoniczno-Budowlanego przez zespół Inżyniera.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • weryfikacja Projektu Architektoniczno-Budowlanego – w związku z uzgodnieniami projektów z gestorami Sieci.

Dokumentacja geodezyjna:

 • uzyskanie klauzuli zatwierdzenia mapy do celów projektowych w całym zakresie inwestycji.

Dokumentacja geologiczna:

 • kontynuacja prac terenowych związana z wykonaniem wierceń koniecznych do ustalenia warunków posadowienia obiektów inżynierskich oraz korpusu drogowego.

Dokumentacja ochrony środowiska:

 • weryfikacja Projektu Zieleni - przygotowanie opinii do Projektu Architektoniczno-Budowlanego przez zespół Inżyniera,

 • kontynuacja inwentaryzacji przyrodniczej obejmującej gatunki roślin i zwierząt występujące w obrębie planowanej inwestycji,

 • analiza bieżących rozwiązań projektowych w stosunku do zakresu decyzji środowiskowej i aktualizowanej inwentaryzacji przyrodniczej.

Trwają prace projektowe

 

Branża drogowa:

 • kontynuacja analizy materiałów Audytu BRD,
 • Wykonawca złożył do przeglądu Projekt Architektoniczno-Budowlany - branża drogowa, który jest aktualnie weryfikowane przez zespół Inżyniera.

Branża mostowa:

 • Wykonawca złożył do przeglądu Projekt Architektoniczno-Budowlany wszystkich obiektów inżynierskich, które są aktualnie weryfikowane przez zespół Inżyniera. 

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • Wykonawca przedłożył do przeglądu Projekt Architektoniczno-Budowlany :

      - branża odwodnieniowa,

      - urządzenia sanitarne,

      - urządzenia elektroenergetyczne,

      - urządzenia teletechniczne.

Dokumentacja geodezyjna:

 • uzyskanie klauzuli mapy do celów projektowych w całym zakresie inwestycji.

Dokumentacja geologiczna:

 • został opracowany Projekt Robót Geologicznych,
 • prowadzone są prace terenowe związane z wykonaniem wierceń koniecznych do ustalenia warunków posadowienia obiektów inżynierskich oraz korpusu drogowego.

Dokumentacja ochrony środowiska:

 • Wykonawca przedłożył do weryfikacji w wersji roboczej Projekt Zieleni,
 • Wykonawca przedłożył do weryfikacji w wersji roboczej Raport o Oddziaływaniu Planowanego Przedsięwzięcia na Środowisko w ramach powtórnej oceny,
 • analiza bieżących rozwiązań projektowych w stosunku do zakresu decyzji środowiskowej i aktualizowanej inwentaryzacji przyrodniczej.

Trwają prace projektowe                                                                     

Branża drogowa:

 • złożenie wniosków i uzgodnienie połączeń trasy zasadniczej z zarządcami dróg poprzecznych,
 • koordynacja finalna przyjętych rozwiązań projektowych wszystkich branż wraz z naniesieniem zmian na dokumentację branży drogowej.

Branża mostowa:

 • wykonywane zostały kolejne obiekty na przejazdach Młynki, Chrząchówek, Wronów,
 • wykonywane zostały wstępne rozwiązania przejść dla zwierząt w oparciu o prowadzoną inwentaryzację przyrodniczą,
 • uzyskanie warunków kolejowych.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • monitorowanie wystąpień o warunki techniczne,
 • opracowywanie projektów budowlanych.

Dokumentacja geodezyjna:

 • pozytywna weryfikacja dostarczonych map dla celów projektowych.

Dokumentacja geologiczna:

 • kontynuacja prac terenowych.

Dokumentacja ochrony środowiska:

 • sukcesywne przygotowywanie kolejnych rozdziałów raportu w zakresie środowiska przyrodniczego i aktualizacji inwentaryzacji przyrodniczej.

 

Trwają prace projektowe                                                                             

                                                                    

Branża drogowa:       

 • przekazanie Zamawiającemy materiałów do Audytu BRD.                                                                                                                                                                                     

Branża mostowa: 

 • przyjęcie rozwiązań konstrukcyjnych obiektów mostowych typu przejścia dla zwierząt.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • otrzymanie warunków technicznych od gestorów sieci.

Geodezja:

 • prowadzone są uzupełniające roboty w terenie.

Dokumentacja geologiczna:

 • kontynuacja prac związanych z wykonaniem Projektu Robót Geologicznych.

Dokumentacja ochrony środowiska:

 • obserwacja i badania terenowe- kontynuacja inwentaryzacji przyrodniczej,

-rośliny: gatunki drzew liściastych, gatunki murawowe oraz gatunki łąkowe,
-owady: motyle i inne ksylofagi,
-płazy: aktywność rozrodcza, poszukiwanie skrzeku i kijanek,
-nietoperze: wiosenne migracje i tworzenie kolonii rozrodczych.

Trwają prace projektowe

 

Branża drogowa:

 • analiza materiałów do Audytu BRD.

Branża mostowa:

 • opracowanie dokumentacji dla obiektów WS-02, MD-01,MS-02,
 • weryfikacja rozwiązań na obiektach mostowych z uwagi na korektę szerokości poboczy drogowych.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • analiza i przyjęcie wstępnych rozwiązań projektowych dla poszczególnych branż.

Dokumentacja geodezyjna:

 • prowadzono roboty geodezyjne w zakresie wyznaczenia linii brzegowej rz. Kurówki.

Dokumentacja geologiczna:

 • został  opracowany Projekt Robót Geologicznych,

Dokumentacja ochrony środowiska:

 • kontynuacja inwentaryzacji przyrodniczej,
 • określenie lokalizacji ekranów akustycznych.

Trwają prace projektowe.

Branża drogowa :

 • Wykonawca przedłożył elementy projektu stałej organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego,
 • Wykonawca przekazał do uzgodnienia opracowanie dotyczące analizy i prognozy ruchu,
 • Wykonawca przedłożył mapę do celów projektowych.

Branża mostowa :

 • przyjęcie rozwiązań konstrukcyjnych z uwagi na przyjęty profil wysokościowy trasy głównej i dróg poprzecznych;
 • przygotowanie materiałów do uzgodnienia obiektów na ciekach,
 • analiza rozwiązań konstrukcyjnych obiektów mostowych typu przejścia dla zwierząt.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • wystąpienie o warunki techniczne przebudowywanych sieci gazowych średniego i wysokiego ciśnienia,
 • wystąpienie o warunki techniczne niżej wymienionych sieci:

- Urząd Gminy Końskowola,

- Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,

- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie”

   Sp. z o.o.,

- Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna,

                  - Zarząd Dróg Miejskich w Puławach,

- PKP Energetyka Zakład Lubelski,

- PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin Region Energetyczny Puławy.

 • przyjęcie wstępnych rozwiązań projektowych – trasy przebudowywanych sieci   infrastruktury technicznej.

Geodezja :

 • roboty geodezyjne w terenie,
 • zgłoszenie robót geodezyjnych w zakresie podziałów nieruchomości, analiza otrzymanych materiałów,
 • zakończenie robót terenowych niezbędnych do sporządzenia mapy do celów projektowych, skompletowanie operatu i złożenie do kontroli w Starostwie Powiatowym w Puławach oraz w Ośrodku Kolejowym,
 • złożenie operatów geodezyjnych do Starostwa Powiatowego oraz PKP.

Geologia :

 • prowadzenie prac związanych z wykonaniem Projektu robót geologicznych.

Ochrona środowiska:

 • trwają prace terenowe związane ze zbieraniem materiałów potrzebnych do przygotowania raportu o oddziaływaniu na środowisko,
 • prowadzona jest kontrola terenów podmokłych w celu określenia miejsc rozrodu płazów,
 • kontynuowana jest inwentaryzacja chiropterologiczna, mająca na celu wyznaczenie głównych szlaków migracji i miejsc żerowania nietoperzy,
 • trwają prace związane z inwentaryzacją gatunków drzew liściastych oraz gatunków murawowych i łąkowych,
 • prowadzona jest inwentaryzacja motyli i ksylofagów,
 • przygotowanie materiałów wsadowych do analizy akustycznej,
 • analiza bieżących rozwiązań projektowych w stosunku do zakresu decyzji środowiskowej.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      13.09.2018
Liczba odsłon: