DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 05.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

 • 22.10.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

Trwają prace projektowe

Branża drogowa:

 • dokumentacja Projektu Architektoniczno-Budowlanego jest w trakcie uzupełniania i uwzględniania uwag otrzymanych po ponownej weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.

Branża mostowa:

 • dokumentacja Projektu Architektoniczno-Budowlanego jest w trakcie uzupełniania i uwzględniania uwag otrzymanych po ponownej weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • Wykonawca w trakcie dokonywania zmian w Projekcie Ekranów Akustycznych ze względu na uwagi Inżyniera kontraktu,
 • Projekty sieci aktualnie są w trakcie opracowywania uzupełniającego uwagi Inżyniera Kontraktu.

Dokumentacja geodezyjna:

 • kontynuacja weryfikacji Projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych rzeki Kurówki przez zespół Inżyniera,
 • nadal trwają czynności terenowe związane z ustaleniem i przyjęciem granic działek dzielonych oraz bieżące przygotowanie materiałów do operatu.

Dokumentacja geologiczna:

 • trwają prace projektowe dotyczące dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Dokumentacja ochrony środowiska:

 • Wykonawca dokonuje korekty Projektu Architektoniczno-Budowlanego w zakresie Ochrony Środowiska oraz nanosi zmiany w Projekcie Zieleni,
 • prowadzone są uzgodnienia w ramach przygotowywania Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do ponownej oceny,
 • trwają prace terenowe związane z wykonywaną inwentaryzacją przyrodniczą. Prowadzona jest inwentaryzacja gatunków roślin borowych, murawowych, torfowiskowych oraz wodnych a także inwentaryzacja stanowisk pachnicy dębowej.

Trwają prace projektowe

 

Branża drogowa:

 • Wykonawca w trakcie dokonywania zmian w Projekcie Architektoniczno-Budowlanym ze względu na uwagi Inżyniera Kontraktu.

Branża mostowa:

 • Wykonawca w trakcie dokonywania zmian w Projekcie Architektoniczno-Budowlanym ze względu na uwagi Inżyniera Kontraktu.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • weryfikacja przekazanego Projektu Architektoniczno-Budowlanego branży elektroenergetycznej z Weryfikatorem Projektu,
 • Wykonawca w trakcie dokonywania zmian w Projekcie Ekranów Akustycznych ze względu na uwagi Inżyniera kontraktu.

Dokumentacja geodezyjna:

 • przedłożony przez Wykonawcę Projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych rzeki Kurówki jest weryfikowany przez zespół Inżyniera,
 • nadal trwają czynności terenowe związane z ustaleniem i przyjęciem granic działek dzielonych oraz bieżące przygotowanie materiałów do operatu.

Dokumentacja geologiczna:

 • kontynuacja opracowywania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Dokumentacja ochrony środowiska:

 • Wykonawca dokonuje korekty Projektu Architektoniczno-Budowlanego w zakresie Ochrony Środowiska oraz nanosi zmiany w Projekcie Zieleni,
 • prowadzone są uzgodnienia w ramach przygotowywania Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do ponownej oceny,
 • trwają prace terenowe związane z wykonywaną inwentaryzacją przyrodniczą. Prowadzona jest inwentaryzacja gatunków roślin borowych, murawowych, torfowiskowych oraz wodnych a także inwentaryzacja stanowisk pachnicy dębowej.

Trwają prace projektowe

 

Branża drogowa:

 • Wykonawca w trakcie nanoszenia poprawek do Projektu Architektoniczno - Budowlanego branża drogowa.

Branża mostowa:

 • Wykonawca w trakcie nanoszenia poprawek do Projektu Architektoniczno - Budowlanego.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • uzgadnianie na bieżąco przekazanego Projektu Architektoniczno-Budowlanego branży elektroenergetycznej z Weryfikatorem Projektu,
 • Wykonawca złożył do przeglądu Projekt Ekranów Akustycznych, który został zweryfikowany przez zespół Inżyniera,
 • wydana została opinia z uwagami do Projektu Ekranów Akustycznych przez zespół Inżyniera.

Dokumentacja geodezyjna:

 • Wykonawca złożył do przeglądu Projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych rzeki Kurówki,
 • czynności terenowe związane z ustaleniem i przyjęciem granic działek dzielonych oraz bieżące przygotowanie materiałów do operatu.

Dokumentacja geologiczna:

 • opracowywanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Dokumentacja ochrony środowiska:

 • Wykonawca dokonuje korekty Projektu Architektoniczno-Budowlanego w zakresie Ochrony Środowiska oraz nanosi zmiany w Projekcie Zieleni,
 • prowadzone są uzgodnienia w ramach przygotowywania Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do ponownej oceny,
 • kontynuowane są prace terenowe związane z wykonywaną inwentaryzacją przyrodniczą.

Trwają prace projektowe

Branża drogowa:

 • przedłożony ponownie Projekt Architektoniczno-Budowlanego jest w trakcie weryfikacji przez zespół Inżyniera,
 • uzgadnianie na bieżąco przekazanego Projektu Architektoniczno-Budowlanego branży drogowej z Inżynierem Kontraktu.

  Branża mostowa:

 • przedłożony ponownie Projekt Architektoniczno-Budowlanego jest w trakcie weryfikacji  przez zespół Inżyniera,
 • uzgadnianie na bieżąco przekazanego Projektu Architektoniczno-Budowlanego branży mostowej z Inżynierem Kontraktu.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • przedłożony ponownie Projekt Architektoniczno-Budowlanego jest w trakcie weryfikacji przez zespół Inżyniera,
 • uzgadnianie na bieżąco przekazanego Projektu Architektoniczno-Budowlanego branży sanitarnej i elektroenergetycznej z Inżynierem Kontraktu.

Dokumentacja geodezyjna:

 • złożono materiały do Ośrodka Geodezyjnego w Puławach po weryfikacji i zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu.

Dokumentacja geologiczna:

 • nadal trwają prace terenowe związane z wykonaniem wierceń koniecznych do ustalenia warunków gruntowych koniecznych do prawidłowego zaprojektowania posadowienia obiektów inżynierskich oraz korpusu drogowego,
 • kontynuacja opracowywania wyników prac terenowych.

  Dokumentacja ochrony środowiska:

 • wydana została opinia do Projektu Architektoniczno-Budowlanego w zakresie Ochrony Środowiska,
 • wydana została opinia do Projektu Zieleni,
 • obserwacja i badania terenowe – kontynuacja aktualizacji inwentaryzacji przyrodniczej.

                                                                                                                                        31.07.2015

Trwają prace projektowe

 

Branża drogowa:

 • weryfikacja na bieżąco przekazanego ponownie Projektu Architektoniczno-Budowlanego branży drogowej z Inżynierem Kontraktu,
 • wydana została ponowna opinia z uwagami do Projektu Architektoniczno-Budowlanego przez zespół Inżyniera,
 • Wykonawca w trakcie nanoszenia poprawek do Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

Branża mostowa:

 • weryfikacja na bieżąco przekazanego ponownie Projektu Architektoniczno-Budowlanego branży mostowej z Inżynierem Kontraktu,
 • wydana została ponowna opinia z uwagami do Projektu Architektoniczno-Budowlanego przez zespół Inżyniera,
 • Wykonawca w trakcie nanoszenia poprawek do Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • uzgadnianie na bieżąco przekazanego Projektu Architektoniczno-Budowlanego branży sanitarnej i elektroenergetycznej z Inżynierem Kontraktu,
 • Projekt Architektoniczno-Budowlany w zakresie branży odwodnieniowej został zweryfikowany przez zespół Inżyniera ( brak uwag do naniesionych poprawek do PAB),
 • Projekt Architektoniczno-Budowlany w zakresie branży sanitarnej ( brak uwag do naniesionych poprawek do PAB).

Dokumentacja geodezyjna:

 • została opracowana mapa zawierająca projekty podziałów nieruchomości,
 • zgłoszone zostały roboty geodezyjne do Starostwa Powiatowego w Puławach dotyczących projektów podziału nieruchomości.

Dokumentacja geologiczna:

 • zatwierdzenie projektów geologicznych przez Starostwo Powiatowe w Puławach,
 • kontynuacja opracowywania wyników prac terenowych,

Dokumentacja ochrony środowiska:

 • Wykonawca dokonuje korekty Projektu Architektoniczno-Budowlanego w zakresie Ochrony Środowiska oraz nanosi zmiany w Projekcie Zieleni,
 • Trwają prace związane z przygotowaniem Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • Prowadzone są obserwacje i badania terenowe – kontynuacja inwentaryzacji przyrodniczej,

Trwają prace projektowe

 

      Branża drogowa:

 • Wykonawca po uwzględnieniu uwag przedłożył Projekt Architektoniczno-Budowlany do ponownej weryfikacji,

     Branża mostowa:

 • Wykonawca po uwzględnieniu uwag przedłożył Projekt Architektoniczno-Budowlany do ponownej weryfikacji,

     Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • Wykonawca po uwzględnieniu uwag przedłożył Projekt Architektoniczno-Budowlany do ponownej weryfikacji,

Dokumentacja geodezyjna:

 • kontynuacja inwentaryzacji drzewostanu.

Dokumentacja geologiczna:

 • kontynuacja prac terenowych związana z wykonaniem wierceń koniecznych do ustalenia warunków gruntowych koniecznych do prawidłowego zaprojektowania posadowienia obiektów inżynierskich oraz korpusu drogowego,
 • opracowywanie wyników prac terenowych.

     Dokumentacja ochrony środowiska:

 • kontynuacja inwentaryzacji przyrodniczej:

- inwentaryzacja nietoperzy,

- inwentaryzacja drzew przewidzianych do wycinki oraz pozostających w obrębie planowanej inwestycji,

- inwentaryzacja ksylofagów,

- inwentaryzacja roślin występujących w obrębie planowanej inwestycji.

 • analiza bieżących rozwiązań projektowych w aktualizowanym Projekcie Architektoniczno – Budowlanym w stosunku do zapisów decyzji środowiskowej i aktualizowanej inwentaryzacji przyrodniczej.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      05.11.2018
Liczba odsłon: