DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 05.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

 • 22.10.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

Branża drogowa:

 • przedłożony przez Wykonawcę Projekt Architektoniczno-Budowlany został zweryfikowany przez zespół Inżyniera,
 • Wykonawca w trakcie korekty Projektu Architektoniczno-Budowlanego,
 • uzgodnienie rozwiązań i wprowadzenie ewentualnych poprawek w ramach rozpoczętego Audytu BRD,
 • czynne uczestnictwo w spotkaniach z zarządcami sieci, dróg dotyczące wydanych warunków technicznych.

Branża mostowa:

 • przedłożony przez Wykonawcę Projekt Architektoniczno-Budowlany został zweryfikowany przez zespół Inżyniera,
 • Wykonawca w trakcie korekty Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • przedłożony przez Wykonawcę Projekt Architektoniczno-Budowlany został zweryfikowany przez zespół Inżyniera,
 • Wykonawca w trakcie korekty Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

Dokumentacja geodezyjna:

 • uzyskanie klauzuli z PKP,
 • wykonywana jest inwentaryzacja drzewostanu.

Dokumentacja geologiczna:

 • kontynuacja prac terenowych związana z wykonaniem wierceń koniecznych do ustalenia warunków gruntowych koniecznych do prawidłowego zaprojektowania posadowienia obiektów inżynierskich oraz korpusu drogowego.

   Dokumentacja ochrony środowiska:

 • przygotowanie opinii do Projektu Architektoniczno-Budowlanego w zakresie Ochrony Środowiska,
 • przygotowanie przez zespół Inżyniera, do wersji roboczej Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko,
 • kontynuacja inwentaryzacji przyrodniczej obejmującej gatunki roślin i zwierząt występujące w obrębie planowanej inwestycji,
 • analiza bieżących rozwiązań projektowych w stosunku do zakresu decyzji środowiskowej i aktualizowanej inwentaryzacji przyrodniczej.

Trwają prace projektowe

Branża drogowa:

 • weryfikacja Projektu Architektoniczno-Budowlanego branża drogowa,
 • wydanie opinii do Projektu Architektoniczno-Budowlanego przez zespół Inżyniera.

Branża mostowa:

 • weryfikacja Projektu Architektoniczno-Budowlanego wszystkich obiektów inżynierskich,
 • wydanie opinii do Projektu Architektoniczno-Budowlanego przez zespół Inżyniera.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • weryfikacja Projektu Architektoniczno-Budowlanego – w związku z uzgodnieniami projektów z gestorami Sieci.

Dokumentacja geodezyjna:

 • uzyskanie klauzuli zatwierdzenia mapy do celów projektowych w całym zakresie inwestycji.

Dokumentacja geologiczna:

 • kontynuacja prac terenowych związana z wykonaniem wierceń koniecznych do ustalenia warunków posadowienia obiektów inżynierskich oraz korpusu drogowego.

Dokumentacja ochrony środowiska:

 • weryfikacja Projektu Zieleni - przygotowanie opinii do Projektu Architektoniczno-Budowlanego przez zespół Inżyniera,

 • kontynuacja inwentaryzacji przyrodniczej obejmującej gatunki roślin i zwierząt występujące w obrębie planowanej inwestycji,

 • analiza bieżących rozwiązań projektowych w stosunku do zakresu decyzji środowiskowej i aktualizowanej inwentaryzacji przyrodniczej.

Trwają prace projektowe

 

Branża drogowa:

 • kontynuacja analizy materiałów Audytu BRD,
 • Wykonawca złożył do przeglądu Projekt Architektoniczno-Budowlany - branża drogowa, który jest aktualnie weryfikowane przez zespół Inżyniera.

Branża mostowa:

 • Wykonawca złożył do przeglądu Projekt Architektoniczno-Budowlany wszystkich obiektów inżynierskich, które są aktualnie weryfikowane przez zespół Inżyniera. 

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • Wykonawca przedłożył do przeglądu Projekt Architektoniczno-Budowlany :

      - branża odwodnieniowa,

      - urządzenia sanitarne,

      - urządzenia elektroenergetyczne,

      - urządzenia teletechniczne.

Dokumentacja geodezyjna:

 • uzyskanie klauzuli mapy do celów projektowych w całym zakresie inwestycji.

Dokumentacja geologiczna:

 • został opracowany Projekt Robót Geologicznych,
 • prowadzone są prace terenowe związane z wykonaniem wierceń koniecznych do ustalenia warunków posadowienia obiektów inżynierskich oraz korpusu drogowego.

Dokumentacja ochrony środowiska:

 • Wykonawca przedłożył do weryfikacji w wersji roboczej Projekt Zieleni,
 • Wykonawca przedłożył do weryfikacji w wersji roboczej Raport o Oddziaływaniu Planowanego Przedsięwzięcia na Środowisko w ramach powtórnej oceny,
 • analiza bieżących rozwiązań projektowych w stosunku do zakresu decyzji środowiskowej i aktualizowanej inwentaryzacji przyrodniczej.

Trwają prace projektowe

 

Branża drogowa:

 • analiza materiałów do Audytu BRD.

Branża mostowa:

 • opracowanie dokumentacji dla obiektów WS-02, MD-01,MS-02,
 • weryfikacja rozwiązań na obiektach mostowych z uwagi na korektę szerokości poboczy drogowych.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • analiza i przyjęcie wstępnych rozwiązań projektowych dla poszczególnych branż.

Dokumentacja geodezyjna:

 • prowadzono roboty geodezyjne w zakresie wyznaczenia linii brzegowej rz. Kurówki.

Dokumentacja geologiczna:

 • został  opracowany Projekt Robót Geologicznych,

Dokumentacja ochrony środowiska:

 • kontynuacja inwentaryzacji przyrodniczej,
 • określenie lokalizacji ekranów akustycznych.

Trwają prace projektowe                                                                     

Branża drogowa:

 • złożenie wniosków i uzgodnienie połączeń trasy zasadniczej z zarządcami dróg poprzecznych,
 • koordynacja finalna przyjętych rozwiązań projektowych wszystkich branż wraz z naniesieniem zmian na dokumentację branży drogowej.

Branża mostowa:

 • wykonywane zostały kolejne obiekty na przejazdach Młynki, Chrząchówek, Wronów,
 • wykonywane zostały wstępne rozwiązania przejść dla zwierząt w oparciu o prowadzoną inwentaryzację przyrodniczą,
 • uzyskanie warunków kolejowych.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • monitorowanie wystąpień o warunki techniczne,
 • opracowywanie projektów budowlanych.

Dokumentacja geodezyjna:

 • pozytywna weryfikacja dostarczonych map dla celów projektowych.

Dokumentacja geologiczna:

 • kontynuacja prac terenowych.

Dokumentacja ochrony środowiska:

 • sukcesywne przygotowywanie kolejnych rozdziałów raportu w zakresie środowiska przyrodniczego i aktualizacji inwentaryzacji przyrodniczej.

 

Trwają prace projektowe                                                                             

                                                                    

Branża drogowa:       

 • przekazanie Zamawiającemy materiałów do Audytu BRD.                                                                                                                                                                                     

Branża mostowa: 

 • przyjęcie rozwiązań konstrukcyjnych obiektów mostowych typu przejścia dla zwierząt.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • otrzymanie warunków technicznych od gestorów sieci.

Geodezja:

 • prowadzone są uzupełniające roboty w terenie.

Dokumentacja geologiczna:

 • kontynuacja prac związanych z wykonaniem Projektu Robót Geologicznych.

Dokumentacja ochrony środowiska:

 • obserwacja i badania terenowe- kontynuacja inwentaryzacji przyrodniczej,

-rośliny: gatunki drzew liściastych, gatunki murawowe oraz gatunki łąkowe,
-owady: motyle i inne ksylofagi,
-płazy: aktywność rozrodcza, poszukiwanie skrzeku i kijanek,
-nietoperze: wiosenne migracje i tworzenie kolonii rozrodczych.

gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      05.11.2018
Liczba odsłon: