AKTUALNOŚCI

 • 22.11.2017

  Sprostowanie - Zmiana organizacji ruchu W dniu 22.11.2017r. do Biura Inżyniera Kontraktu wpłynęło...

  Czytaj więcej...

 • 20.11.2017

  Zmiana organizacji ruchu Zmiana organizacji ruchu W dniu 23.11.2017r. (czwartek) o godz 10.00...

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 12+800,00 - 13+250,00:

 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - profilowanie i zagęszczanie,
 • podbudowa bitumiczna.

2. km 13+250,00 - 13+800,00:

 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm,
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - profilowanie i zagęszczanie (jezdnia prawa i lewa),
 • wykop,
 • podbudowa bitumiczna,
 • układanie ścieków trójkatnych.

Sekcja II

1. km 13+800,00 - 15+100,00:

 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm (jezdnia prawa i lewa),
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (jezdnia prawa i lewa),
 • wykop,
 • podbudowa bitumiczna.

2. km 15+100,00 - 16+300,00:

 • zagęszczanie warstwy mrozoochronnej gr. 20 cm (droga wojewódzka nr 824),
 • profilowanie skarpy,
 • profilowanie poboczy (węzeł Puławy Wschód),
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (profilowanie i zagęszczanie - droga powiatowa nr 2505L),
 • warstwa mrozoochronna (profilowanie i zagęszczanie - droga powiatowa nr 2505L).

Sekcja III

1. km 17+375,00 - 20+125,00:

 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm,
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (profilowanie i zagęszczanie),
 • warstwa mrozoochronna gr. 15 cm,
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr. 17 cm.

2. km 20+125,00 - 22+425,00:

 • nasyp z dokopu ze stabilizacją,
 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 20 cm.

BRANŻA MOSTOWA

1. Most nad Kurówką:

 • montaż zbrojenia kap chodnikowych.

2. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • wykonywanie muru oporowego w osi A i D wraz z zasypką ławy (jezdnia prawa i lewa).

3. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wschód:

 • betonowanie kap chodnikowych na murach oporowych,
 • piaskowanie kap chodnikowych na obiekcie pod żywicę.

4. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • zbrojenie kap poza ustrojem,
 • deskowanie kap poza ustrojem,
 • układanie krawężników poza ustrojem,
 • uszczelnianie powierzchni pomiędzy deską gzymsową a skrzydłem,
 • betonowanie kapy na skrzydle podpora A - strona prawa.

5. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • spawanie kotew talerzowych,
 • betonowanie ściany czołowej na stropie,
 • rozszalowanie ścian zewnętrznych (jezdnia lewa),
 • pielęgnacja betonu ściany czołowej na stropie.

6. Węzeł Końskowola:

 • deskowanie podwaliny stożka,
 • zbrojenie i deskowanie konstrukcji obciążających,
 • piaskowanie kap chodnikowych,
 • układanie nawierzchni z żywic, I warstwa.

7. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem "dopływ spod Sielc" zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • rozdeskowanie korpusu w osi A (jezdnia lewa),
 • deskowanie poprzecznicy w osi B (jezdnia prawa i lewa),
 • zbrojenie poprzecznicy w osi B (jezdnia prawa),
 • betonowanie ciosów w osi A (jezdnia lewa).

8. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • wykop pod podwalinę stożków,
 • piaskowanie kap,
 • układanie nawierzchni z żywic na kapach (jezdnia lewa).

9. Montaż zbrojenia i deskowania skrzydełek, wykonanie izolacji pionowej - przepust w km 14+040,00.

10. Prace wewnątrz przepustu w km 14+877,00.

11. Gruntowanie pod papę termozgrzewalną styków prefabrykatów - przepust w km 15+799,00.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 1, 2:

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • regulacja studni,
 • montaż studni i przykanalików.

2. Zbiornik nr 21:

 • roboty umocnieniowe.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa systemu zarządzania ruchem dla odcinka 0+000,00 - 11+000,00 i 11+000,00 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopy,
 • wykonywanie przewiertów.

2. Węzeł Końskowola - oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych,
 • stawianie fundamentów,
 • układanie kabli,
 • zasypywanie i zagęszczanie w/w rowów,
 • wykonywanie fundamentów pod maszt oświetleniowy - rondo południowe.

3. Węzeł Puławy Wschód - oświetlenie:

 • przygotowanie terenu pod fundament - rondo południowe,
 • wykonywanie fundamentu pod maszt oświetleniowy - rondo południowe,
 • kopanie rowu kablowego - zasilanie między rondem północnym i południowym.

4. Węzeł Azoty - oświetlenie:

 • wykonanie podłączenia na obwodzie WO2.

 

 

 

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 - 12+300,00:

 • nasyp z dokopu.

2. km 12+500,00 - 13+070,00:

 • nasyp z dokopu (skarpowanie nasypu - jezdnia lewa),
 • podbudowa z mieszanki związnej gr. 15 cm (jezdnia lewa),
 • ścieki trójkątne.

3. km 13+080,00 - 13+800,00:

 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm (jezdnia prawa i lewa),
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (jezdnia prawa),
 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm.

Sekcja II

1. km 13+800,00 - 15+100,00:

 • wykop (formowanie rowów)
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm.

2. km 15+100,00 - 16+300,00:

 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm (droga wojewódzka nr 824 od km 0+380,00 do km 0+550,00).

Sekcja III

1. km 17+375,00 - 20+125,00:

 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - profilowanie, zagęszczanie warstwy,
 • warstwa mrozoochronna - zagęszczanie warstwy,
 • podbudowa bitumiczna I i II warstwa,
 • warstwa wiążąca.

2. km 20+125,00 - 22+425,00:

 • nasyp z dokopu ze stabilizacją,
 • warstwa mrozoochronna - zagęszczanie warstwy,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 20 cm,
 • ulepszanie podłoża spoiwem hydraulicznym.

BRANŻA MOSTOWA

1. Most nad Kurówką:

 • montaż desek gzymsowych, zbrojenia i krawężników w strefach przydylatacyjnych,
 • betonowanie kap chodnikowych.

2. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • wykonywanie muru oporowego w osi A i D wraz z zasypką ławy (jezdnia prawa i lewa).

3. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wschód:

 • zbrojenie kapy chodnikowej na długości murów oporowych,
 • montaż desek gzymsowych,
 • montaż krawężników,
 • betonowanie kapy chodnikowej na długości murów oporowych, oś C.

4. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • zaklejanie otorów po ściągach,
 • betonowanie podlewki pod krawężniki (jezdnia prawa),
 • układanie krawężników.

5. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • groszkowanie styku stropu z murkiem,
 • rozszalowanie wspornika i stropu ustroju nośnego (jezdnia prawa),
 • zbrojenie ściany czołowej na stropie.

6. Węzeł Końskowola:

 • umacnianie stożka kostką betonową w osi A (jezdnia prawa, stożek południowo-wschodni),
 • zbrojenie konstrukcji obciążających.

7. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem "dopływ spod Sielc" zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • deskowanie korpusu w osi A (jezdnia lewa),
 • zbrojenie korpusu w osi A (jezdnia lewa),
 • deskowanie poprzecznicy w osi B (jezdnia prawa),
 • zbrojenie poprzecznicy w osi B (jezdnia prawa i lewa),
 • betonowanie korpusu w osi A (jezdnia lewa).

8. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • formowanie stożków w osi A i C.

9. Zbrojenie, deskowanie - przepust w km 14+040,00.

10. Ustawianie prefabrykatów na zaprawie, uszczelnianie styków, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej - przepust w km 15+779,00.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 1, 2, 21, 25:

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • regulacja studni,
 • montaż studni i przykanalików.

2. Zbiornik nr 21:

 • roboty umocnieniowe.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa systemu zarządzania ruchem dla odcinka od km 0+000,00 do km 11+000,00 i odcinka od km 11+000,00 do km 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu,
 • wykonywanie przewiertów.

2. Węzeł Końskowola - oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych,
 • stawianie fundamentów,
 • układanie kabli,
 • zasypywanie i zagęszczanie w/w rowów,
 • przygotowanie szalunku do wylania betonu - rondo południowe.

3. Węzeł Azoty - oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych,
 • stawianie fundamentów,
 • układanie kabli,
 • zasypywanie i zagęszczanie w/w rowów,
 • wykonywanie przewiertu dla tymczasowego zasilania oświetlenia.

4. Węzeł Puławy Wschód - oświetlenie:

 • przygotowanie terenu pod fundament - rondo południowe.

 

 

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 - 12+300,00:

 • wykop.

2. km 12+800,00 - 13+250,00:

 • zamienna warstwa mrozoochronna gr. 20 cm,
 • zagęszczanie warstwy mrozoochronnej.

3. km 13+250,00 - 13+800,00:

 • dogęszczanie nasypu.

4. Aleja 1000 - Lecia Państwa Polskiego (rejon skrzyżowania z drogą krajową nr 12):

 • rozbiórka nawierzchni z kostki,
 • rozbiórka wysp kanalizacyjnych skrzyżowanie,
 • rozbiórka balustrad,
 • rozbiórka krawężnika i obrzeża.

Sekcja II

1. km 15+100,00 - 16+970,00:

 • wykop, formowanie rowów (od km 15+100,00 do km 15+500,00),
 • nasyp z wykopu (pobocza od km 16+500,00 do km 16+850,00),
 • warstwa mrozoochronna (od km 16+990,00 do km 17+350,00),
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (od km 16+900,00 do km 16+970,00),
 • nasyp z dokopu (nasyp uzupełniający).

Sekcja III

1. km 17+375,00 - 20+125,00:

 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm,
 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm.

2. km 20+125,00 - 22+425,00:

 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm,
 • podbudowa z mieszanki zwiaznej gr. 15 cm i 20 cm.

3. km 22+425,00 - 22+902,65:

 • podbudowa bitumiczna I i II warstwa,
 • warstwa wiążąca,
 • układanie ścieków trójkątnych i krawężników betonowych,
 • obróbka wpustów.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • prace porządkowe,
 • pielęgnacja betonu kap chodnikowych,
 • umacnianie stożków trylinką.

2. Most nad Kurówką:

 • montaż desek gzymsowych, zbrojenia i krawężnika w strefach przydylatacyjnych,
 • układanie asfaltu twardolanego na ustroju nośnym.

3. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • wykonywanie muru oporowego w osi A i D wraz z zasypką ławy (jezdnia prawa i lewa).

4. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wschód:

 • zbrojenie i deskowanie kap na długości murów oporowych,
 • montaż desek gzymsowych.

5. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00:

 • prace wewnątrz obiektu,
 • wykonywanie izolacji przeciwilgociowej.

6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • montaż desek gzymsowych na skrzydełkach,
 • pielęgnacja betonu,
 • zbrojenie gzymsów na skrzydełkach.

7. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • zamykanie ścian (jezdnia lewa i prawa),
 • prace przygotowawcze do betonowania,
 • betonowanie ustroju (jezdnia lewa).

8. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • układanie asfaltu twardolanego na ustroju nośnym,
 • betonowanie płyty przejściowej oś A.

9. Węzeł Końskowola:

 • formowanie stożków w osi A i C,
 • deskowanie podwaliny stożka w osi A (strona południowa),
 • zbrojenie konstrukcji obciążających.

10. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem "dopływ spod Sielc" zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • deskowanie korpusu w osi A (jezdnia lewa),
 • zbrojenie korpusu w osi A (jezdnia lewa),
 • deskowanie poprzecznicy w osi B (jezdnia prawa),
 • betonowanie ciosów,
 • pielęgnacja betonów ciosów,
 • wykonywanie podlewki pod łożyska,
 • montaż łożysk.

11. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • formowanie stożków w osi A i C,
 • układanie asfaltu twrdolanego na ustroju nośnym.

12. Zbrojenie, deskowanie i betonowanie - przepust w km 14+040,00.

13. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej płyt przejściowych i izolacji z papy termozgrzewalnej stropu, przygotowanie i zbrojenie betonu ochronnego oraz wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej - przepust w km 14+877,00.

14. Wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej stropu - przepust w km 15+722,00.

15. Rozszalowanie betonu ochronnego - przepust w km 19+029,06.

BRANŻA SANITARNA

1. Zbiornik nr 20 i 21:

 • roboty umocnieniowe.

2. Zlewnia nr 2:

 • regulacja studni,
 • montaż włazów.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa systemu zarządzania ruchem dla odcinka 11+000,00 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu,
 • wykonywanie przewiertów.

2. Węzeł Końskowola - oświetlenie:

 • wykop otwarty (rondo południowe),
 • stawianie fundamentów pod słupy,
 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabli,
 • zasypywanie i zagęszczanie w/w rowów.

3. Węzeł Azoty - oświetlenie:

 • stawianie fundamentów i zagęszczanie pod słupy.

 

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 - 12+300,00:

 • nasyp z dokopu.

2. km 12+800,00 - 13+250,00:

 • nasyp z dokopu.

3. km 13+250,00 - 13+800,00:

 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm.

Sekcja II

1. km 15+100,00 - 16+300,00:

 • wykop (rowy przy łącznicach, węzeł Puławy Wschód: L02, L04),
 • nasyp z wykopu (droga wojewódzka nr 824),
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją (j/w)
 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm (j/w).

2. km 16+300,00 - 17+375,00:

 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm.

Sekcja III

1. km 17+375,00 - 20+125,00:

 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm,
 • uszlachetnione podłoże gr. 20 cm,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm i 20 cm.

2. km 20+125,00 - 22+425,00:

 • wykop,
 • uszlachetnione podłoże gr. 30 cm,
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • wykonanie podbudowy bitumicznej I i II warstwa,
 • wykonanie warstwy wiążącej.

3. km 22+425,00 - 22+902,65:

 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm,
 • zagęszczanie i profilowanie warstwy mrozoochronnej.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • montaż desek gzymsowych, zbrojenia i krawężnika w strefach przydylatacyjnych,
 • profilowanie stożka przy osi A (układanie trylinki),
 • wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej,
 • wykonywanie podwaliny przy stożku w osi F,
 • roboty przygotowawcze przed wykonywaniem asfaltu twardolanego,
 • przygotowanie kap przed betonowaniem.

2. Most nad Kurówką:

 • montaż desek gzymsowych, zbrojenia i krawężnika w strefach przydylatacyjnych,
 • demontaż deskowania ścianki zaplecznej i wnęk dylatacyjnych w osi A i B,
 • wykonywanie przy dylatacji izolacji z papy termozgzrewalnej.

3. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • wykonywanie muru oporowego w osi D wraz z zasypką ławy (jezdnia prawa i lewa),
 • rozdeskowanie ław fundamentowych w osi A,
 • zbrojenie i betonowanie ław fundamentowych pod mury oporowe w osi A (jezdnia prawa i lewa),
 • wykonywanie muru oporowego w osi A wraz z zasypką ławy (jezdnia lewa).

4. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wschód:

 • wykonywanie muru oporowego (ostatnie warstwy - jezdnia prawa i lewa),
 • przygotowanie do wykonania podwaliny,
 • przygotowanie podłoża do wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej.

5. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • montaż desek gzymsowych,
 • przygotowanie podłoża pod izolację z papy termozgrzewalnej.

6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • zamykanie skrzydeł przy dylatacji.

7. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • zbrojenie płyt przejściowych,
 • formowanie stożków w osi A i C.

8. Węzeł Końskowola:

 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym w osi C,
 • formowanie stożków w osi A i C,
 • sprzątanie ustroju nośnego,
 • rozdeskowanie ścianek zaplecznych,
 • wykonywanie chudego betonu pod płytę przejściową,
 • zbrojenie płyty przejściowej.

9. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem "dopływ spod Sielc" zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • deskowanie korpusu w osi A (jezdnia prawa),
 • zbrojenie korpusu w osi A (jezdnia prawa).

10. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • wykonywanie muru oporowego w osi A,
 • formowanie stożków w osi A i C,
 • wykonywanie chudego betonu pod płytę przejściową,
 • zbrojenie płyty przejściowej.

11. Zasypka pod płyty przejściowe, rozszalowanie wnętrza przepustu, szalowanie pod chudy beton - przepust w km 14+877,00.

12. Zbrojenie płyt przejściowych - przepust w km 15+722,00.

13. Wykop pod przepust, szlowanie pod chudy beton podkładowy - przepust w km 15+779,00.

14. Zasypki - przepust zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 13+623,80.

15. Pilęgnacja betonu płyt przejściowych, rozszalowanie płyt przejściowych - przepust w km 19+029,06.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 21:

 • roboty umocnieniowe.

2. Zlewnia nr 14 (wpusty deszczowe):

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przykanalików.

3. Zlewnia nr 15 (wpusty deszczowe):

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przykanalików.

4. Zlewnia nr 18 (wpusty deszczowe od km 087,51 do km 17+104,70):

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przykanalików.

5. Zlewnia nr 26, 27 - regulacja wpustów deszczowych.

6. Zlewnia nr 12 (wpusty deszczowe od km 13+962,83 do km 13+997,76):

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przykanalików.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa systemu zarządzania ruchem dla odcinka 11+000,00 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łaczenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2. Węzeł Końskowola - oświetlenie:

 • stawianie fundamentów pod słupy,
 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabli,
 • przejście pod jezdnią,
 • zasypywanie i zagęszczanie w/w rowów.

 

 

 

BRANŻA DROGOWA

Sekcaj I

1. km 12+400,00 - 12+800,00:

 • zamienna warstwa mrozoochronna gr. 20 cm,
 • nasyp z dokopu.

2. km 12+800,00 - 13+250,00:

 • nasyp z dokopu,
 • zamienna warstwa mrozoochronna gr. 20 cm.

3. km 13+250,00 - 13+800,00:

 • nasyp z dokopu.

4. Aleja 1000 - Lecia Państwa Polskiego (rejon skrzyżowania z drogą krajową nr 12):

 • rozbiórka nawierzchni z kostki,
 • frezowanie nawierzchni bitumicznej,
 • rozbiórka barier energochłonnych.

Sekcja II

1. km 15+100,00 - 17+375,00:

 • wykop (formowanie rowów - droga wojewódzka nr 824),
 • nasyp z wykopu (rondo południowe - droga wojewódzka nr 824),
 • układanie krawężników (droga wojewódzka nr 824),
 • nasyp z wykopu pod chodnik przy drodze nr 824,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją (uzupełniający km 16+500,00),
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5.

Sekcja III

1. km 17+375,00 - 20+125,00:

 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm (profilowanie i zagęszczanie),
 • uszlachetnione podłoże gr. 20 cm,
 • wykonanie nasypu,
 • podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem gr 15 cm i 20 cm.

2. km 20+125,00 - 22+425,00:

 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm,
 • podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej cementem gr. 15 cm i 20 cm,
 • warstwa wiążąca.

3. km 22+425,00 - 22+902,65:

 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • układanie ścieków trójkątnych,
 • obróbka wpustów,
 • podbudowa pomocnicza z mieszanki związnej cementem gr. 15 cm i 20 cm,
 • podbudowa pomocnicza z betonu asfaltowego gr. 17 cm.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • montaż dskowania i betonowanie podwaliny przy stożku w osi A i F,
 • układanie asfaltu twardolanego na ustroju nośnym,
 • betonowanie kapy chodnikowej.

2. Most nad Kurówką:

 • montaż desek gzymsowych, zbrojenia i krawężnika w strefach przydylatacyjnych,
 • wykonywanie przy dylatacji izolacji z papy termozgrzewalnej.

3. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • wykonywanie muru oporowego w osi A i D wraz z zasypką ławy (jezdnia prawa i lewa).

4. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wschód:

 • betonowanie murów oporowych oś C,
 • deskowanie podwalin stożków,
 • betonowanie podwaliny w osi A i C (jezdnia lewa),
 • rozdeskowanie podwaliny stożka oś A (jezdnia lewa).

5. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przjeściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • montaż desek gzymsowych,
 • przygotowanie podłoża pod izolację z papy termozgrzewalnej,
 • ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej,
 • wypełnienie szczelin przy deskach gzymsowych,
 • ułożenie asfaltu twardolanego na ustroju nośnym.

6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • zamykanie skrzydeł przy dylatacji,
 • wykonywanie zastawki przy dylatacji skrzedeł.

7. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod izolację z papy termozgrzewalnej,
 • układanie izloacji z papy termozgrzewalnej,
 • montaz reperów.

8. Węzeł Końskowola:

 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym w osi A,
 • formowanie stożków w osi A i C,
 • przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod izolację z papy termozgrzewalnej,
 • układanie izolacji z papy termozgrzewalnej.

9. Most w ciągu drog eksprsowej nad ciekiem "dopływ spod Sielc" zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • deskowanie korpusu w osi A (jezdnia lewa),
 • pielęgnacja betonu korpusu w osi A (jezdnia prawa),
 • rozdeskowanie korpusu w osi A (jezdnia prawa).

10. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • formowanie stożków w osi A i C.

11. Zbrojenie i deskowanie - przepust w km 14+040,00.

12. Zbrojenie i szalowanie płyt przejściowych - przepust w km 14+877,00.

13. Betonowanie, rozszalowanie, pielęgnacja betonu płyt przejściowych, wykonanie izolacji cienkowarstwowej i warstwy gruntującej pod papę termozgrzewalną - przepust w km 15+722,00.

14. Ułożenie prefabrykatów - przepust w km 15+799,00.

15. Śrutowanie stropu, gruntowanie stropu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wewnątrz przepustu oraz izolacji z papy termozgrzewalnej na stropie - przepust w km 19+029,06.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 3 (wpusty deszczowe):

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przkanalików.

2. Zlewnia nr 6 (wpusty deszczowe):

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przkanalików,
 • montaż studni.

3. Zlewnia nr 9 (wpusty deszczowe):

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przkanalików.

4. Zlewnia nr 10 (wpusty deszczowe):

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przkanalików.

5. Zlewnia nr 14 (wpusty deszczowe):

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przkanalików,
 • obrukowanie ścieków skarpowych.

6. Zlewnia nr 15 (wpusty deszczowe):

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przkanalików.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa systemu zarządzania ruchem i kanału technologicznego dla odcinka 11+000,00 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łaczenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu,
 • wykonywanie przewiertów.

2. Węzeł Końskowola - oświetlenie:

 • stawianie fundamentów pod słupy,
 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabli,
 • zasypywanie i zagęszczanie w/w rowów.

3. Węzeł Azoty - oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabli,
 • zasypywanie i zagęszczanie w/w rowów,
 • stawianie fundamentów pod słupy.

 

Zmiana organizacji ruchu

W dniu 29.06.2017r. (czwartek) wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu w następującym zakresie:

godz. 10.00 - rejon węzła Azoty I ( skrzyżowanie drogi krajowej nr 12 z drogą dojazdową do Azotów).

Przedmiotowa organizacja spowoduje przekierowanie ruchu z istniejącej drogi krajowej nr 12 w kierunku Zakładów Azotowych na nowowykonaną drogę dojazdową do Azotów (DD Azoty).

 

 

 

 

 

 

gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      23.11.2017
Liczba odsłon: