AKTUALNOŚCI

 • 12.02.2018

  BRANŻA DROGOWA Sekcja I 1. km 10+983,28-12+300,00: pasy technologiczne – demontaż płyt drogowych z...

  Czytaj więcej...

 • 05.02.2018

  BRANŻA DROGOWASekcja I 1. km 10+983,28-12+300,00: transport kruszywa na pasy technologiczne oraz...

  Czytaj więcej...

Zmiana organizacji ruchu

W dniu 23.06.2017r. (piątek) wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu w następującym zakresie:

godz. 11.00 - Węzeł Sielce, oznakowanie wjazdu i wyjazdu z budowy od strony Żyrzyna.

Przedmiotowa organizacja ruchu spowoduje zwężenie szerokości jednej drogi ekspresowej S17 (z dwóch pasów do jednego pasa na długości 500 m w kierunku Lublina), ograniczenia prędkości, możliwości wyprzedzania - zgodnie z załączonym rysunkiem.

 

 

 

 

 

Zmiana organizacji ruchu

W dniu 21.06.2017r. (środa) wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu w następującym zakresie:

godz. 10.00 - Węzeł Sielce, oznakowanie na czas wykonania wjazdu i wyjazdu z budowy od  strony Żyrzyna. Przedmiotowa organizacja ruchu spowoduje zwężenie szerokości obu jezdni drogi ekspresowej S17 (z dwóch pasów do jednego pasa ruchu na długości 500 m w kierunku Lublina oraz 300 m w kierunku Żyrzyna), ograniczenia prędkości, możliwości wyprzedzania - zgodnie z załączonym rysunkiem.

 

 

 

 

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 12+300,00 - 12+800,00:

 • nasyp z dokopu.

2. km 12+800,00 - 13+250,00:

 • nasyp z dokopu.

3. km 13+250,00 - 13+800,00:

 • nasyp z dokopu.

Sekcja II

1. km 13+800,00 - 15+100,00:

 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • wykonanie warstwy zasadniczej, I warstwa gr. 10 cm - jezdnia prawa (od km 14+340,00 do km 14+820,00).

2. km 15+100,00 - 16+300,00:

 • wykop,
 • nasyp z wykopu,
 • zagęszczanie warstwy mrozoochronnej,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm.

3. Rondo południowe - węzeł Puławy Wschód:

 • podbudowa z chudego betonu - pierścień ronda,
 • układanie kostki granitowej - pierścień ronda.

Sekcja III

1. km 17+375,00 - 20+125,00:

 • wykop,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm.

2. km 20+125,00 - 22+425,00:

 • warstwa mrozoochronna - zagęszczanie i profilowanie.

3. km 22+425,00 - 22+902,65:

 • skarpowanie nasypów,
 • warstwa mrozoochronna  - zagęszczanie i profilowanie,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 20 cm.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • umacnianie stożka trylinką w osi A i F,
 • wykonywanie zbrojenia płyty przejściowej w osi A,
 • demontaż deskowania wnęk dylatacyjnych w osi F,
 • montaż zbrojenia i deskowania podwaliny w osi A.

2. Most nad Kurówką:

 • montaż deskowania ścianki zaplecznej w osi A i B (wnęki dylatacyjne),
 • betonowanie wnęki dylatacyjnej w osi A (jezdnia prawa),
 • betonowanie płyty przejściowej w osi B (jezdnia lewa),
 • izolacja na zimno płyt przejściowych.

3. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • deskowanie, zbrojenie i zagęszczanie ławy fundamentowej gruntu zbrojonego w osi D (jezdnia lewa),
 • wykonywanie muru oporowego gruntu zbrojonego w osi D (jezdnia prawa),
 • zasypka ławy gruntu zbrojonego w osi D (jezdnia lewa),
 • izolacja ławy fundamentowej gruntu zbrojonego.

4. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wschód:

 • wykonywanie ostatniej warstwy pod warstwę wyrównawczą płyty przejściowej w osi C,
 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym w osi C,
 • formowanie stożków w osi A (jezdnia prawa i lewa),
 • zbrojenie płyty przejściowej w osi A,
 • betonowanie płyty przejściowej w osi A,
 • izolacja płyty przejściowej,
 • zbrojenie płyty przejściowej na okładzie,
 • pielęgnacja betonu.

5. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • pielęgnacja betonu,
 • zbrojenie płyt przejściowych w osi A (jezdnia prawa i lewa),
 • deskowanie płyt przejściowych w osi A (jezdnia prawa i lewa),
 • betonowanie płyt przejsciowych j/w,
 • izolacja płyt przejsciowych,
 • szlifowanie szczelin dylatacyjnych,
 • montaż desek gzymsowych,
 • prace porządkowe.

6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • montaż wieżyczek pod strop,
 • układanie dźwigarów szalunku,
 • zbrojenie stropu (jezdnia lewa).

7. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • formowanie stożków w osi C,
 • betonowanie warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową.

8. Węzeł Końskowola:

 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym w osi A i C,
 • formowanie stożków w osi A i C,
 • montaż desek gzymsowych,
 • betonowanie warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową.

9. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem "dopływ spod Sielc" zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 20+024,14:

 • betonowanie korpusu w osi B (jezdnia lewa),
 • deskowanie korpusu w osi A (jezdnia lewa).

10. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym w osi A i C.

11. Montaż zbrojenia przepustu w km 14+040,00.

12. Zasypka pod płyty przejściowe - przepust w km 14+877,00.

13. Zbrojenie płyt przejściowych - przepust w km 19+029,06.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 2:

 • regulacja studni,
 • montaż włazów,
 • wykonywanie wpustów deszczowych (roboty ziemne, wiercenie wpustów, montaż przykanalików).

2. Przebudowa wodociągu:

 • roboty ziemne.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa systemu zarządzania ruchem dla odcinka 11+000,00 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2. Węzeł Puławy Wschód - oświetlenie:

 • stawianie fundamentów pod słupy,
 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabli,
 • zasypywanie i zagęszczanie w/w rowów.

 

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 12+300,00 - 12+800,00:

 • nasyp z wykopu,
 • podbudowa z kruszywa,
 • skropienie podbudowy z kruszywa (od km 11+980,00 do km 12+031,00, jezdnia prawa),
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr. 17 cm (od km 11+980,00 do km 12+031,00, jezdnia prawa),
 • skropienie podbudowy z kruszywa (od km 11+500,00 do km 11+720,00, jezdnia prawa),
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr. 17 cm (od km 11+500,00 do km 11+720,00, jezdnia prawa).

2. km 13+250,00 - 14+200,00:

 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • nasyp z dokopu.

3. km 14+200,00 - 15+100,00:

 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm,
 • skropienie podbudowy bitumicznej (od km 14+920,00 do km 15+480,00, jezdnia lewa),
 • warstwa wiążąca (od km 14+920,00 do km 15+480,00, jezdnia lewa),
 • ścieki trójkątne.

4. Droga dojazdowa do Azotów nr 4:

 • profilowanie podłoża pod ciąg rowerowy i chodnik ze ścieżką rowerową,
 • układanie kostki brukowej i obrzeży betonowych,
 • obsypka obrzeży betonowych.

Sekcja II

1. km 15+100,00 - 16+300,00:

 • nasyp z dokopu,
 • podbudowa z mieszanki związnej gr. 15 cm,
 • warstwa wiążąca.

2. km 16+300,00 - 17+375,00:

 • warstwa wiążąca,
 • podbudowa bitumiczna,
 • ścieki trójkątne,
 • skropienie podbudowy bitumicznej (od km 16+360,00 do km 16+880,00, jezdnia prawa),
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr. 17 cm, II warstwa (od km 16+360,00 do km 16+880,00, jezdnia prawa).

Sekcja III

1. km 17+375,00 - 20+125,00:

 • wykop,
 • nasyp wykopu ze stabilizacją,
 • uszlachetnianie podłoża gr. 30 cm.

2. km 20+125,00 - 22+425,00:

 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm,
 • podbudowa z miesznaki związnej gr. 20 cm.

3. km 22+425,00 - 22+902,65:

 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • zasypka za przyczółkiem w osi A,
 • zbrojenie, deskowanie i montaż dylatacji,
 • montaż deskowania wsporników pod latarnie,
 • wykop pod podwalinę betonową stożków i betonowanie,
 • montaż zbrojenia podwaliny betonowej stożków,
 • montaż deskowania ścianki zaplecznej w osi A i F,
 • montaż zbrojenia kap chodnikowych.

2. Most nad Kurówką:

 • montaż deskowania płyt przejściowych w osi A,
 • montaż zbrojenia kap chodnikowych,
 • betonowanie płyt przejściowych w osi A,
 • montaż dylatacji,
 • rozdeskowanie płyt przejściowych w osi A,
 • izolacja na zimno płyt przejściowych,
 • zasypka za przyczółkiem w osi B.

3. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • wykonywanie zasyki za przyczółkiem w osi A i D.

4. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wschód:

 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym,
 • zasypka za przyczółkiem w osi A i C,
 • deskowanie ścianek zaplecznych, etap II,
 • betonowanie ścianek zaplecznych, etap II,
 • prace porządkowe.

5. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • układanie krawężników,
 • deskowanie ścianek zaplecznych, etap II oś A i B (jezdnia prawa),
 • montaż zbrojenia kap chodnikowych.

6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • rozszalowanie stropu i ścian wewnętrznych (jezdnia prawa),
 • układanie desek gzymsowych (jezdnia prawa),
 • szalowanie gzymsu (jezdnia prawa),
 • betonowanie gzymsu (jezdnia prawa),
 • przygotowanie pod szlowanie stropu i ścian wewnętrznych (jezdnia lewa).

7. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • montaż desek gzymsowych,
 • wykonywanie muru oporowego w osi A i C.

8. Węzeł Końskowola:

 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym w osi A,
 • rozdeskowanie ścianek zaplecznych.

9. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem "dopływ spod Sielc" zintergowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • deskowanie korpusu w osi B (jezdnia lewa).

10. Wiadukt w ciagu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym w osi A i C.

11. Montaż zbrojenia przepustu w km 14+040,00.

12. Szalowanie i zamykanie ścian, betonowanie ścian i stropu, pielęgnacja betonu, rozszalowanie ścian - przepust w km 14+877,00.

13. Zbrojenie, szalowanie przepustu w km 15+722,00.

BRANŻA SANITARNA

1. Zbiornik nr 21:

 • roboty ziemne.

2. Zlewnia nr 2, 11, 14, 15:

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przykanalików,
 • regulacja studni,
 • montaż włazów,
 • regulacja wpustów deszczowych.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 0+000,00 - 11+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie, łaczenie rur,
 • zasypywanie wykopu wraz z zagęszczeniem.

2. Budowa systemu zarządzania ruchem dla odcinka 0+000,00 - 11+000,00 i 11+000,00 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczenie i zsypywanie w/w wykopu,
 • montaż studni.

3. Budowa kanału technologicznego w km 11+000,00 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie, łączenie rur,
 • zasypywanie wykopu wraz z zagęszczeniem.

4. Węzeł Puławy Wschód - oświetlenie:

 • stawianie fundamentów pod słupy,
 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabli,
 • zasypka wraz z zagęszczeniem w/w rowów.

5. Węzeł Azoty - oświetlenie:

 • stawianie fundamentów pod słupy,
 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabli,
 • zasypka wraz z zagęszczeniem w/w rowów,
 • przewiert pod jezdnią,
 • wykopy liniowe pod chodnikiem i ścieżką rowerową.

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 - 12+300,00:

 • wykop,
 • nasyp z dokopu,
 • warstwa wiążąca.

2. km 12+800,00 - 13+250,00:

 • nasyp z dokopu.

3. km 14+200,00 - 15+100,00:

 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • podbudowa zmieszanki związanej gr. 15 cm.

4. km 15+100,00 - 16+300,00:

 • wykop,
 • nasyp z wykopu,
 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm,
 • zagęszczanie warstwy mrozoochronnej.

5. Droga dojazdowa do Azotów nr 4:

 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • układanie obrzeży i kostki betonowej.

6. Rondo południowe - węzeł Puławy Wschód:

 • układanie krawężników betonowych i kamiennych.

Sekcja II

1. km 15+100,00 - 16+300,00:

 • układanie warstwy mrozoochronnej gr. 22 cm,
 • zagęszczanie warstwy mrozoochronnej.

Sekcja III

1. km 17+375,00 - 20+125,00:

 • wykop,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm,
 • uszlachetnione podłoże gr. 30 cm.

2. km 20+125,00 - 22+425,00:

 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 30 cm.

3. km 22+425,00 - 22+902,65:

 • warstwa mrozoochronna  gr. 25 cm,
 • zagęszczanie warstwy mrozoochronnej,
 • odmulanie rowów.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • montaż deskowania ścianki zaplecznej w osi A i F (wnęki dylatacyjne),
 • profilowanie stożków w osi A,
 • betonowanie ścianki zaplecznej w osi A i F.

2. Most nad Kurówką:

 • montaż deskowania ścianki zaplecznej w osi A i B (wnęki dylatacyjne),
 • wykonywanie warstwy chudego betonu pod płytę przejściową,
 • montaż zbrojenia i deskowania pod płytę przejściową.

3. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • wykonywanie betonu ochronnego izolacji.

4. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wschód:

 • zasypka przyczółka w osi C,
 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym,
 • formowanie stożków w osi A,
 • montaż desek gzymsowych,
 • montaż zbrojenia kap chodnikowych.

5. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • zbrojenie i betonowanie płyty przejściowej oś B (jezdnia prawa),
 • deskowanie ścian zaplecznych, etap II oś A i B (jezdnia lewa).

6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • rozszalowanie ustroju nośnego (jezdnia prawa),
 • szalowanie ustroju nośnego (jezdnia lewa).

7. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • wykonywanie muru oporowego w osi C,
 • betonowanie warstwy wyrównawczej na podporze A.

8. Węzeł Końskowola:

 • wykonywanie muru oporowego wraz  z gruntem zbrojonym w osi A.

9. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem "dopływ spod Sielc" zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • deskowanie korpusu w osi B (jezdnia lewa),
 • zbrojenie korpusu w osi B (jezdnia lewa).

10. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym w osi A i C.

11. Montaż zbrojenia przepustu w km 14+040,00.

12. Pielęgnacja betonu, rozszalowanie stropu i ścian wewnętrznych (jezdnia prawa), szlowanie skrzydeł (jezdnia lewa) - przepust w km 14+877,00.

13. Szalowanie, zbrojenie i betonowanie płyty nadbetonu przepustu (jezdnia prawa i jezdnia lewa) w km 15+722,00.

BRANŻA SANITARNA

1. Zbiornik nr 21:

 • roboty umocnieniowe,
 • pielęgnacja betonu.

2. Zlewnia nr 23, 24:

 • regulacja wpustów.

3. Przebudowa wodociągu:

 • roboty ziemne.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 0+000,00 - 11+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łaczenie rur,
 • zasypywanie wykopu wraz z zagęszczeniem.

2. Budowa systemu zarządzania ruchem dla odcinka 0+000,00 - 11+000,00 i odcinka 11+000,00 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu,
 • montaż studni.

3. Budowa kanału technologicznego w km 11+000,00 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie, łączenie rur,
 • zasypywanie wykopu i zagęszczanie.

4. Węzeł Końskowola - oświetlenie:

 • szalowanie pod chudy beton,
 • wykonywanie chudego betonu pod maszt na rondzie południowym.

5. Węzeł Azoty - oświetlenie:

 • stawianie fundamentów pod słupy,
 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabli,
 • zasypka wraz z zagęszczeniem w/w rowów.

 

 

 

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 12+300,00 - 12+800,00:

 • nasyp z dokopu.

2. km 13+250,00 - 14+200,00:

 • obrzeża betonowe.

3. km 14+400,00 - 14+860,00:

 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm.

4. km 14+920,00 - 15+460,00:

 • skropienie podbudowy bitumicznej (jezdnia prawa),
 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 7 cm (jezdnia prawa).

Sekcja II

1. km 15+100,00 - 16+300,00:

 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm.

2. km 16+400,00 - 16+480,00:

 • skropienie podbudowy bitumicznej (jezdnia lewa),
 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 7 cm (jezdnia lewa).

3. km 16+300,00 - 17+375,00:

 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm,
 • ścieki trójkątne.

4. Droga dojazdowa do Azotów nr 4:

 • skropienie podbudowy z kruszywa (od km 0+020,00 do km 0+650,00),
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr. 5 cm (od km 0+020,00 do km 0+650,00).

Sekcja III

1. km 17+375,00 - 22+425,00:

 • wykop,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm,
 • uszlachetnianie podłoża gr. 30 cm,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • zasypka pod płytę przejściową w osi F,
 • montaż deskowania ścianki zaplecznej w osi A,
 • betonowanie ścianki zaplecznej w osi A,
 • montaż kotew gzymsowych oraz zbrojenia.

2. Most nad Kurówką:

 • betonowanie ścianki zaplecznej w osi B (jezdnia prawa),
 • deskowanie, zbrojenie ścianki zaplecznej w osi B (jezdnia lewa),
 • wykonywanie warstwy z chudego betonu pod płyty przejściowe w osi A,
 • zbrojenie płyty przejściowej w osi A,
 • zasypka za przyczółkiem w osi B,
 • przygotowanie wnęk dylatacyjnych,
 • montaż dylatacji.

3. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • zasypka przyczółków w osi A i D.

4. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wschód:

 • rozdeskowanie ustroju nośnego,
 • montaż dylatacji,
 • deskowanie, zbrojenie i betonowanie ścianek zaplecznych etap II,
 • montaż zbrojenia kap chodnikowych,
 • wykonywanie muru oporowegp wraz z gruntem zbrojonym,
 • zasypka przyczółka w osi A i C.

5. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00:

 • pielęgnacja betonu.

6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • deskowanie pod chudy beton - płyty przejściowe oś B,
 • montaż urządzeń dylatacyjnych,
 • deskowanie wnęki dylatacyjnej,
 • betonowanie warstwą wyrównawczą płyt przejściowych w osi B (jezdnia prawa i lewa),
 • układanie krawężników granitowych.

7. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • szalowanie, zbrojenie skrzydełek (jezdnia lewa),
 • betonowanie skrzydełek (jezdnia lewa),
 • rozdeskowanie skrzydełek (jezdnia lewa),
 • przygotowanie pod układania desek gzymsowych.

8. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym w osi A i C.

9. Węzeł Końkowola:

 • montaż zbrojenia przestrzeni między krawężnikiem kamiennym i deską gzymsową,
 • wykonywamie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym w osi A i C,
 • deskowanie ścianek zaplecznych.

10. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem "dopływ spod Sielc" zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • betonowanie korpusu w osi B (jezdnia prawa),
 • deskowanie korpusu w osi B (jezdnia lewa).

11. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym w osi A i C,
 • wykonywanie drenażu zaprzyczółkowego w osi A.

12. Zbrojenie i betonowanie przepustu w km 14+040,00.

13. Szalowanie przepustu w km 14+877,00.

14. Szalowanie przepustu w km 15+722,00.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 21:

 • roboty ziemne.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 0+000,00 - 11+000,00:

 • wykonywane wykopu,
 • układanie, łączenie rur,
 • zasypywanie wykopu i zagęszczanie.

2. Przebudowa linii wysokiego napięcia 220 kV, linia Rożki - Puławy:

 • wpinanie przewodów,
 • mostkowanie 163, 168, 170, 174,
 • rozbiórka dróg dojazdowych,
 • porządkowanie terenu i zakończenie prac.

3. Budowa systemu zarządzania ruchem dla odcinka 0+000,00 - 11+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łaczenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu,
 • montaż studni.

4. Węzeł Puławy Wschód - oświetlenie:

 • przygotowanie terenu pod maszt oświetleniowy na rondzie północnym,
 • szalowanie pod maszt oświtleniowy na rondzie północnym,
 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabli,
 • zasypka wraz z zagęszczeniem w/w rowów.

 

 

gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      20.02.2018
Liczba odsłon: