AKTUALNOŚCI

 • 24.07.2017

  BRANŻA DROGOWA Sekcja I 1. km 10+983,28 - 12+300,00: nasyp z dokopu. 2. km 12+500,00 - 13+070,00: nasyp...

  Czytaj więcej...

 • 17.07.2017

  BRANŻA DROGOWA Sekcja I 1. km 10+983,28 - 12+300,00: wykop. 2. km 12+800,00 - 13+250,00: zamienna...

  Czytaj więcej...

1. Prace archeologiczne na stanowiskach militarnych: 7, 8, 9 i 13.
2. Odhumusowanie: trasa zasadnicza.
3. Wykopy: trasa zasadnicza, droga dojazdowa nr 4.
4. Nasypy: trasa zasadnicza.
5. Wykonywanie materaca w km 17+420 – 17+480, 17+320 – 17+340.
6. Budowa dróg technologicznych:
·    do wiaduktu w ciągu drogi gminnej nr 107701L,
·    do mostu w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „Dopływ spod Sielc”
zintegrowanym z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14.
7. Wymiana gruntu.
8. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt
i przejściem dla pieszych w km 12+031,83:
·   wykop,
·   wykonanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu,
·    montaż zbrojenia ławy fundamentowej,
·    deskowanie ławy fundamentowej.
9. Most nad Kurówką:
·    montaż deskowania korpusu przyczółka.
10. Wiadukt nad linią kolejową relacji Warszawa – Dorohusk:
·    wbijanie ścianki szczelnej,
·    montaż deskowania słupów,
·    zbrojenie słupów.
11. Przejście górne dla zwierząt km 14+600:
·    deskowanie podpory,
·    deskowanie przyczółka,
·    montaż stali zbrojeniowej.
12. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany 
z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00:
·    montaż stali zbrojeniowej płyty fundamentowej,
·    deskowanie fundamentu.
13. Przejście dolne dla zwierząt w km 16+979,06:
·    betonowanie ław fundamentów,
·    montaż zbrojenia,
·    rozdeskowanie ław fundamentowych,
·    izolacja bitumiczna na zimno,
·    zbrojenie podpór.
14. Węzeł Końskowola:
·    pielęgnacja betonu filarów,
·    rozdeskowanie filarów,
·    betonowanie korpusu,
·    pielęgnacja betonu korpusu.
15. Wiadukt w ciągu drogi gminnej 107701L:
·    pielęgnacja betonu fundamentu,
·    izolacja fundamentu,
·    zbrojenie fundamentu,
·    deskowanie fundamentu,
·    zbrojenie korpusu.
     16. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów – Końskowola w km 18+511,99:
·    wbijanie ścianki szczelnej,
·    wykop w ściankach szczelnych.
17. Branża sanitarna:
·    wykonywanie kanalizacji deszczowej,
·    wykonywanie rowów odwadniających wzdłuż trasy głównej,
·    budowa zbiornika filtracyjnego nr 11, 12, 13,
·    budowa zbiornika retencyjnego nr 20,
·    budowa drenażu.
18. Montaż prefabrykowanych elementów przepustu w km 17+410,00.
     19. Branża elektryczna:
·    przebudowa kolizji TT Azoty,
·    kolizji w km: 21+000, 18+445, 18+000, 17+260,
·    kolizji sieci elektroenergetycznych własność Z.A. Puławy S.A..
1. Prace archeologiczne na stanowiskach militarnych: 7, 8, 9 i 13.
2. Odhumusowanie: trasa zasadnicza, drogach dojazdowych nr 4 i 5.
3. Wykopy: trasa zasadnicza, droga dojazdowa nr 4.
4. Nasypy: trasa zasadnicza.
5. Wykonywanie materaca w km 17+420 – 17+480, 17+320 – 17+340.
6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt
i przejściem dla pieszych w km 12+031,83:
·    montaż zbrojenia ławy fundamentowej.
7. Most nad Kurówką:
·    montaż deskowania korpusu przyczółka.
8. Wiadukt nad linią kolejową relacji Warszawa – Dorohusk:
·    pielęgnacja ławy fundamentowej,
·    rozformowanie deskowania słupów i ławy fundamentowej,
·    montaż ławy fundamentowej,
·    zasypka ławy fundamentowej,
·    betonowanie słupa.
9. Przejście górne dla zwierząt km 14+600:
·    montaż stali zbrojeniowej podpór,
·    montaż deskowania podpory.
10. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany 
z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00:
·    montaż stali zbrojeniowej płyty fundamentowej.
11. Przejście dolne dla zwierząt w km 16+979,06:
·    montaż stali zbrojeniowej wytyki fundamentu, nitka lewa.
12. Węzeł Końskowola:
·    deskowanie korpusu,
·    betonowanie filarów,
·    pielęgnacja betonu filarów.
13. Wiadukt w ciągu drogi gminnej 107701L:
·    betonowanie fundamentu,
·    pielęgnacja betonu fundamentu,
·    rozdeskowanie fundamentu,
·    deskowanie korpusu,
·    pielęgnacja betonu filarów.
    14. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów – Końskowola w km 18+511,99:
·    wbijanie ścianki szczelnej.
15. Branża sanitarna:
·    wykonanie kanalizacji deszczowej,
·    budowa zbiornika nr 12.
     16. Branża elektryczna:
·   zasilanie placu budowy wiaduktu w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola,    
wiaduktu w ciągu drogi gminnej 107701L, wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824,
·    przebudowa kolizji TT Azoty.
1.      Prace archeologiczne na stanowiskach: Pulki, Sielce i stanowiskach militarnych:
 1, 7, 8, 9, 13.
2.      Odhumusowanie: trasa zasadnicza.
3.      Wykopy: trasa zasadnicza.
4.      Nasypy: trasa zasadnicza, droga dojazdowa 2505L w km 0+150 – 0+684.
5.      Wykonanie pali CFA w km 17+380 – 17+410.
6.      Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 12+031,83:
·   roboty przygotowawcze – organizacja placu budowy,
·   wykonanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu pod fundament.
7.      Most nad Kurówką:
·    montaż zbrojenia korpusów przyczółków.
8.      Wiadukt nad linią kolejową relacji Warszawa – Dorohusk:
·    wbijanie ścianki szczelnej.
9.      Przejście górne dla zwierząt km 14+600:
·    montaż stali zbrojeniowej podpór,
·    montaż deskowania podpory.
10.  Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla małych zwierząt 
i płazów w km 16+483,00:
·    wykopy w gruncie niespoistym,
·    wykonanie deskowania chudego betonu.
11.  Przejście dolne dla zwierząt w km 16+979,06:
·    montaż zbrojenia,
·    ustawienie deskowania fundamentów.
12.  Węzeł Końskowola:
·    rozbiórka deskowanie korpusu,
·    deskowanie korpusu.
13.  Wiadukt w ciągu drogi gminnej 107701L:
·    betonowanie fundamentu.
14.  Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów – Końskowola w km 18+511,99:
·    wykopy fundamentów.
15.  Branża sanitarna:
·    roboty konserwacyjne,
·    zbiornik nr 12.
16.  Branża elektryczna:
· zasilanie placu budowy wiaduktu w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola ,
· przebudowa kolizji SN nr 1 – węzeł Michałówka,
· przebudowa kolizji TT Azoty i TT Orange.

 1.       Oczyszczanie terenu z pozostałości prowadzone przez Lasy Państwowe Puławy.

2.       Karczowanie i usuwanie pni, wycinka drzew, krzewów i zadrzewień oraz usuwanie pni, 
prowadzona przez Wykonawcę Energopol – Szczecin S.A..
3.       Prace archeologiczne na stanowiskach: Pulki, stanowiska militarne.
4.       Prace przygotowawcze: wykonanie wzmocnienia DP 2507L, zasilanie placu budowy wiaduktu 
w ciągu drogi gminnej 107701L.
5.       Odhumusowanie: trasa zasadnicza, drogi dojazdowe.
6.       Wykopy: trasa zasadnicza.
7.       Nasypy: trasa zasadnicza.
8.       Wykonanie pali CFA w km 17+380 – 17+410.
9.       Przebudowa sieci drenarskiej.
10.    Przebudowa kolizji sieci teletechnicznej:
· Netia w km 17+340,
· TK-TELEKOM,
· Orange – w. Michałówka,
· 1 Sn w km 15+770 (Michałówka).
11.    Most nad Kurówką:
·    montaż zbrojenia fundamentu.
12.    Wiadukt nad linią kolejową relacji Warszawa – Dorohusk:
·    Roboty przygotowawcze do rozpoczęcia wbijania ścianek szczelnych,
·    Wbijanie ścianek szczelnych.
13.    Przejście górne dla zwierząt km 14+600:
·    zbrojenie fundamentów,
·    betonowanie ławy fundamentowej,
·    deskowanie fundamentu podpory.
14.    Przejście dolne dla zwierząt w km 16+979,06:
·    Dostawa stali zbrojeniowej,
·    Montaż stali zbrojeniowej.
15.    Węzeł Końskowola:
·    montaż deskowania korpusu,
·    zasypki fundamentu.
16.    Wiadukt w ciągu drogi gminnej 107701L:
·    Wykopy pod fundamenty,
·    Betonowanie warstwy wyrównawczej.

1.       Prace archeologiczne na stanowiskach: Pulki, Sielce stanowiska militarne.
2.       Wykonanie wzmocnienia DP 2507L.
3.       Wykonanie drogi dojazdowej – podbudowa z kruszywa.
4.       Odhumusowanie: trasa zasadnicza, drogi dojazdowe.
5.       Wykopy: trasa zasadnicza.
6.       Nasypy: trasa zasadnicza.
7.       Wykonanie pali CFA w km 17+380 – 17+410.
8.       Most nad Kurówką:
·    Pielęgnacja ławy,
·    Dostawa i rozładunek stali zbrojeniowej.
9.       Wiadukt nad linią kolejową relacji Warszawa – Dorohusk:
·    Wykop pod fundament,
·    Wbijanie ścianek szczelnych,
·    Zbrojenie ławy fundamentowej,
·    Wykonanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu,
·    Montaż deskowania słupów.
10.    Przejście górne dla zwierząt km 14+600:
·    Przygotowanie deskowania podpory,
·    Montaż zbrojenia podpory,
·    Zasypki rozkopów i wykopów z zagęszczeniem,
·    Demontaż jezdni asfaltowej.
11.    Przejście dolne dla zwierząt w km 16+979,06:
·    Zbrojenie fundamentów,
·    Deskowanie fundamentów,
·    Pielęgnacja betonu korpusu.
12.    Węzeł Końskowola:
·    Betonowanie korpusu przyczółka,
·    Deskowanie filarów,
·    Pielęgnacja betonu korpusu.
13.    Wiadukt w ciągu drogi gminnej 107701L:
·    Wykonanie fundamentu,
·    Zbrojenie fundamentu,
·    Deskowanie fundamentu.
14.    Branża sanitarna:
·    Budowa drenażu,
·    Rzeka Kurówka w km 2+722-2+904,
·    Roboty konserwacyjne,
·    Zbiorniki filtracyjne nr 12 i 13. 
15.    Branża elektryczna:
· Przebudowa kolizji SN nr 1 – węzeł Michałówka,
· Zasilanie wagi,
· Zasilanie placu budowy,
· Kolizja TT Azoty.

1.      Oczyszczanie terenu z pozostałości prowadzone przez Lasy Państwowe Puławy.
2.      Karczowanie i usuwanie pni, wycinka drzew, krzewów i zadrzewień oraz usuwanie pni, 
prowadzona przez wykonawcę - konsorcjum firm: Energopol – Szczecin S.A i PRD Zwoleń.
3.      Prace archeologiczne na stanowiskach: Pulki, stanowiska militarne.
4.      Prace przygotowawcze:
branża drogowa
- wykonanie podbudowy z kruszywa na drodze dojazdowej do obiektu, 
wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt
w km 16+979,06,
- wykonanie wzmocnienia na drodze powiatowej 2507L
- wykonanie drogi dojazdowej Azoty, do mostu nad rzeką Kurówką w km 0+ 718,63.
5.      Odhumusowanie:
·    trasa zasadnicza w km 14+600 – 15+550, 
·    trasa zasadnicza w km 17+375 – 17+400,
·    trasa zasadnicza w km 18+000 – 18+500, 19+000 – 19+500,
·    droga dojazdowa. 
6.      Wykopy: trasa zasadnicza, pas technologiczny.
7.      Wykonywanie nasypu w km 11+960 – 12+000.
8.      Przebudowa sieci drenarskiej.
9.      Przebudowa kolizji elektroenergetycznych:
· NETIA – przebudowa sieci teletechnicznej
· TK-TELEKOM – przebudowa sieci teletechnicznej PKP.
10.  Most nad Kurówką:
·    montaż zbrojenia fundamentu,
·    pielęgnacja fundamentu.
11.  Przejście górne dla zwierząt km 14+600:
·    izolacja fundamentu,
·    betonowanie fundamentu,
·    deskowanie fundamentu,
·    pielęgnacja fundamentu.
12.  Węzeł Końskowola:
·    pielęgnacja betonu fundamentu,
·    deskowanie korpusu,
·    zbrojenie korpusu,
·    izolacja fundamentu.
13. Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w km 22+428. 
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      24.07.2017
Liczba odsłon: