AKTUALNOŚCI

 • 12.02.2018

  BRANŻA DROGOWA Sekcja I 1. km 10+983,28-12+300,00: pasy technologiczne – demontaż płyt drogowych z...

  Czytaj więcej...

 • 05.02.2018

  BRANŻA DROGOWASekcja I 1. km 10+983,28-12+300,00: transport kruszywa na pasy technologiczne oraz...

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 12+300,00 - 12+800,00:

 • nasy z dokopu,
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm.

2. km 14+200,00 - 15+100,00:

 • warstwa mrozoochronna,
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm,
 • ścieki trójkątne.

Sekcja II

1. km 15+100,00 - 16+300,00:

 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm (rondo, łącznice L03 i L05, droga powiatowa nr 2505L),
 • profilowanie i zagęszczanie warstwy mrozoochronnej gr. 22 cm (droga powiatowa nr 2505L).

2. km 16+300,00 - 17+375,00:

 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • ścieki trójkątne.

Sekcja III

1. km 17+375,00 - 20+125,00:

 • wykop,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm,
 • uszlachetnianie podłoża gr. 30 cm,
 • skropienie podbudowy z kruszywa (jezdnia lewa od km 19+100,00 do km 19+400,00),
 • podbudowa z betonu asfaltowego I i II warstwa (j/w).

2. km 22+425,00 - 22+902,65:

 • nasyp z dokopu.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • zasypka za przyczółkiem w osi A,
 • układanie krawężników granitowych,
 • montaż deskowania ścianki zaplecznej w osi F.

2. Most nad Kurówką:

 • zasypka za przyczółkami w osi A i B,
 • deskowanie, zbrojenie ścianki zaplecznej w osi B,
 • układanie krawężników granitowych na ustroju nośnym.

3. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • zasypka za przyczółkami.

4. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wschód:

 • rozdeskowanie ustroju nośnego,
 • montaż kotew talerzowych,
 • układanie krawężników granitowych,
 • deskowanie, zbrojenie i betonowanie ścianek zaplecznych,
 • montaż zbrojenia kap chodnikowych,
 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym,
 • zasypka przyczółka w osi C.

5. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00:

 • szalowanie i betonowanie kap chodnikowych.

6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • betonowanie ścianki zaplecznej w osi A (jezdnia lewa),
 • deskowanie ścianki zaplecznej w osi A (jezdnia prawa).

7. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • szalowanie, zbrojenie skrzydełak (jezdnia prawa).

8. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym w osi A i C.

9. Węzeł Końskowola:

 • montaż zbrojenia kap chodnikowych,
 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym w osi A i C,
 • deskowanie ścianek zaplecznych.

10. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem "dopływ spod Sielc" zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • zbrojenie i deskowanie korpusu w osi B (jezdnia lewa).

11. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym w osi A i C.

12. Montaż zbrojenia przepustu w km 14+040,00.

13. Szalowanie przepustu w km 14+877,00.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 21:

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przykanalików i studni.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa kananłu technologicznego w km 0+000,00 - 11+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie, łączenie rur,
 • zasypywanie wykopu wraz z zagęszczeniem,
 • montaż studni.

2. Przebudowa linii wysokiego napięcia 220 kV linia Rożki - Puławy:

 • przeciąganie i wpinanie przewodów w przęśle 172 - 172 A,
 • wpinanie przewodów na słupie 168,
 • demontaż starego słupa przy ST. 168,
 • demontaż starych przewodów pomiedzy 168 - 170,
 • demontaż fundamentów przy ST. nr 170 A,
 • zasypywanie i zagęszczenie wykopu po w/w fundamentach,
 • wywózka zdemontowanej konstrukcji słupa.

3. Budowa systemu zarządzania ruchem dla odcinka w km 0+000,00 - 11+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zasypywanie wraz z zagęszczeniem w/w wykopu.

4. Węzeł Puławy Wschód - oświetlenie;

 • wykop pod szalunek,
 • przewiert pod rondem północnym,
 • wstawienie fundamentów.

5. Węzeł Azoty - oświetlenie:

 • stawianie fundamentów pod słupy,
 • wykonywanie rowów kablowych,
 • układanie kabli,
 • zasypka wraz z zagęszczeniem.

 

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 11+500,00 - 11+700,00:

 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5.

2. km 12+300,00 - 12+800,00:

 • odhumusowanie,
 • wykonanie przepustu,
 • nasyp z dokopu,
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5.

3. km 12+800,00 - 13+250,00:

 • nasyp z dokopu,
 • krawężniki betonowe.

4. km 13+250,00 - 14+200,00:

 • nasyp z dokopu.

Sekcja II

1. km 15+100,00 - 16+300,00:

 • nasyp z dokopu,
 • wykop,
 • ścieki trójkątne,
 • skropienie podbudowy z kruszywa (jezdnia prawa od km 15+120,00 do km 15+480,00),
 • podbudowa bitumiczna I warstwa (jezdnia prawa od km 15+120,00 do km 15+480,00),
 • skropienie podbudowy bitumicznej (j/w),
 • podbudowa bitumiczna II warstwa (j/w).

2. km 16+300,00 - 17+375,00:

 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm,
 • ścieki trójkątne.

Sekcja III

1. km 19+050,00 - 19+450,00:

 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm i 20 cm.

2. km 17+375,00 - 22+425,00:

 • wykop,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją.

BRANZA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 12+031,83:

 • izolacja na zimno płyt przejściowych,
 • montaż desek gzymsowych,
 • montaż krawężników granitowych.

2. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • zasypka za przyczółkiem w osi F,
 • montaż kotew talerzowych,
 • montaż desek gzymsowych,
 • montaż deskowania ścianki zaplecznej w osi F.

3. Most nad Kurówką:

 • montaż deskowania ścianki zaplecznej w osi A,
 • betonowanie ścianki zaplecznej I etap, oś A,
 • zasypka za przyczółkami, oś A i B.

4. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • zasypka za przyczółkami.

5. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wschód:

 • sprężenie ustroju nośnego,
 • rozdeskowanie ustroju nośnego,
 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym oś A i B.

6. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16-483,00:

 • szlowanie gzymsów.

7. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • betonowanie ścianki zaplecznej w osi B (jezdnia prawa),
 • deskowanie ścianki zaplecznej - oś A.

8. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • betonowanie ustroju nośnego (jezdnia prawa),
 • pielęgnacja betonu ustroju nośnego,
 • zbrojenie gzymsu (jezdnia lewa),
 • szalowanie skrzydełek (jezdnia lewa).

9. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,09:

 • montaż zbrojenia kap chodnikowych,
 • wykonywanie drenażu za przyczółkiem,
 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym w osi A i C,
 • układanie krawężników.

10. Węzeł Końskowola:

 • montaż zbrojenia kap chodnikowych,
 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym w osi C,
 • układanie krawężników.

11. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem "dopływ spod Sielc" zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • deskowanie fundamentów murów oporowych.

12. Zbrojenie stropu (jezdnia lewa) i szalowanie wnętrza (jezdnia prawa), przepust w km 14+877,00.

13. Zasypka przepustu w km 15+722,00.

14. Deskowanie, zbrojenie korpusu w osi B (jezdnia prawa), przepust w km 22+024,14.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 2 (studnie 59, 60), 3 (separator):

 • roboty ziemne,
 • montaz rur,
 • montaz studni.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 0+000,00 - 11+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie, łączenie rur,
 • zasypywanie wykopu i zagęszczanie,
 • montaż studni.

2. Przebudowa linii wysokiego napięcia 220 kV, linia Rożki - Puławy, Puławy - Abramowice:

 • montaż słupa ON 150+0 na ST. 170 A.

3. Budowa systemu zarządzania ruchem dla odcinka 0+000,00 - 11+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

4. Węzeł Puławy Wschód - oświetlenie:

 • stawianie fundamentów pod słupy oświetleniowe,
 • wykonywanie rowów kablowych,
 • układanie kabli,
 • zasypka wraz z zagęszczeniem w/w rowów kablowych.

 

 

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 12+300,00 - 12+800,00:

 • nasyp z dokopu.

2. km 12+800,00 - 13+250,00:

 • nasyp z dokopu.

Sekcja II

1. km 15+100,00 - 16+300,00:

 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • zagęszanie nasypu.

Sekcja III

1. km 17+375,00 - 20+125,00:

 • podbudowa z miesznki związanej gr. 15 cm i 20 cm.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 12+0.31,83:

 • prace przygotowawcze związane z ułożeniem izolacji z papy termozgrzewalnej płyty ustroju nośnego (między krawężnikiem kamiennym i deską gzymsową).

2. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • zasypka za przyczółkiem w osi A i F,
 • izolacja z papy termozgrzewalnej płyty ustroju nośnego ( między krawężnikiem kamiennym i deską gzymsową).

3. Most nad Kurówką:

 • zasypka za przyczółkami,
 • montaż deskowania ścianki zaplecznej w osi A,
 • montaż desek gzymsowych,
 • montaż zbrojenia przestrzeni między krawężnikiem kamiennym i deską gzymsową.

4. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • zasypka za przyczółkami.

5. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wchód:

 • rozdeskowanie stref zakotwień,
 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zabrojonym,
 • prace przygotowawcze przed sprężeniem ustroju nośnego.

6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • czyszczenie płyty przy kotwach,
 • szlifowanie nawierzchni płyty,
 • deskowanie ścianek zaplecznych - oś B (jezdnia prawa).

7. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • prace porządkowe,
 • zamykanie ścian i stropu (jezdnia prawa i lewa),
 • montaż kotew talerzowych.

8. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,09:

 • rozdeskowanie ścianek zaplecznych.

9. Węzeł Końskowola:

 • wykonywanie materaca pod mury oporowe w osi A i C.

10. Zbrojenie i deskowanie wnętrza przepustu w km 14+877,00.

11. Przygotowanie pod zasypki, przepust w km 15+722,00.

12. Deskowanie korpusu w osi B (jezdnia prawa), przepust w km 22+024,14.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 10, 11:

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż rur,
 • montaż przykanalików.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 0+000,00 - 11+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie, łaczenie rur,
 • zasypywanie wykopu z zagęszczaniem,
 • montaż studni.

2. Przebudowa linii wysokiego napięcia 220 kV linia Rożki - Puławy, Puławy - Abramowice:

 • skręcanie konstrukcji (DD),
 • zabicie i zapłukanie igłofiltrów na ST. 169,
 • przygotowanie do wyłączenia,
 • stawianie słupa na ST. 172,
 • przwóz i montaż na bazie.

3. Budowa systemu zarządznia ruchem dla ocinka 0+000,00 - 11+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łaczenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

4. Węzeł Puławy - Wschód - oświetlenie:

 • zgrzewanie rur magistralnych pod oświetlenie.

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 12+300,00 - 12+800,00:

 • nasyp z dokopu.

2. km 12+800,00 - 13+250,00:

 • nasyp z dokopu.

3. km 14+200,00 - 15+100,00:

 • warstwa mrozoochronna.

Sekcja II

1. Węzeł Puławy Wschód - rondo północne:

 • ułożenie kostki kamiennej (pierścień ronda).

2. km 16+300,00 - 17+375,00:

 • nasyp z dokopu.

3. Droga dojazdowa nr 4 (dojazd do Azotów):

 • skropienie podbudowy z kruszywa,
 • ułożenie podbudowy bitumicznej,
 • skropienie podbudowy bitumicznej,
 • ułożenie warstwy wiążącej gr. 5 cm.

Sekcja III

1. km 17+375,00 - 20+125,00:

 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm.

2. km 22+425,00 - 22+902,65:

 • nasyp z dokopu.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i przejściem dla pieszych w km 12+031,83:

 • zasypka wraz z zagęszczeniem oś B,
 • warstwa wyrównawcza pod płyty przejściowe.

2. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • demontaż deskowania płyty ustroju nośnego,
 • przygotowanie powierzchni płyty ustroju nośnego pod izolację termozgrzewalną,
 • wyciąganie ścianek szczelnych oś A.

3. Most nad Kurówką:

 • deskowania płyty ustoju nośnego,
 • przygotowanie powierzchni płyty ustroju nośnego pod izolację termozgrzewalną,
 • montaż deskowania ścianek zaplecznych oś B,
 • zasypka wraz z zagęszczeniem za przyczółkami.

4. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wschód:

 • deskowanie ustroju nośnego,
 • zbrojenie ustroju nośnego,
 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym.

5. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00:

 • prace porządkowe,
 • układanie krawężników,
 • montaż desek gzymsowych.

6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • zbrojenie ścianek zaplecznych.

7. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • montaż wież pod ustrój nośny,
 • szalowanie stropu (jezdnia lewa),
 • zbrojenie stropu (jezdnia lewa).

8. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,09:

 • wykonywanie zasypek.

9. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad droga ekspresową:

 • montaż desek gzymsowych,
 • betonowanie kap.

10. Wykonywanie warstw zasypki w km 13+623,80.

11. Wykonywanie izolacji nawierzchniowej przeciwwilgociowej przepustów skrzynkowych w km 15+722,00.

12. Prace porządkowe, zasypka wraz z zagęszczeniem przepust w km 19+029,06.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 14, 15, 19, 24, 25:

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przykanalików.

2. Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia GW-4 (zasypka).

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 0+000,00 - 11+000,00 i w km 11+000,00 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie, łączenie rur,
 • zasypywanie wykopu i zagęszczanie,
 • montaż studni.

2. Przebudowa linii wysokiego napięcia 220 kV linia Rożki - Puławy, Puławy - Abramowice:

 • zasypywanie i zagęszczanie stanowiska nr 168,
 • zapłukiwanie igłofiltrów przy ST. nr 170 A,
 • rozbiórka drogi polowej przy ST. 7 A.

3. Węzeł Puławy Wschód - oświetlenie:

 • kopanie i wykonywanie przewiertu trasy kablowej,
 • wciąganie kabla.

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 - 12+300,00:

 • nasyp z dokopu.

2. km 12+300,00 - 12+800,00:

 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm.

3. km 12+800,00 - 13+250,00:

 • nasyp z dokopu.

4. km 13+250,00 - 14+200,00:

 • nasyp z dokopu.

5. km 14+200,00 - 15+100,00:

 • wykop.

Sekcja II

1. km 15+100,00 - 16+300,00:

 • nasyp z dokopu,
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5.

2. km 16+300,00 - 17+375,00:

 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm.

3. Droga dojazdowa nr 4 (dojazd do Azotów):

 • skropienie podbudowy bitumicznej,
 • ułożenie warstwy ścieralnej gr 4 cm.

Sekcja III

1. km 17+375,00 - 20+125,00:

 • wykop,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 20 cm,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm i 20 cm.

2. km 22+425,00 - 22+902,65:

 • nasyp z dokopu.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • przygotowanie powierzchni płyty ustroju nośnego pod izolację termozgrzewalną,
 • montaż deskowania ścianki zaplecznej w osi F i A,
 • zasypka za przyczółkami,
 • prefabrykacja zbrojenia podwalin stożków,
 • izolacja z papy termozgrzewalnej pod kapy chodnikowe.

2. Most nad Kurówką:

 • izolacja z papy termozgrzewlanej - na szrokość kap,
 • demontaż deskowania płyty ustroju nośnego,
 • zasypka za przyczółkami,
 • montaż kotew talerzowych (górna część),
 • montaż desek gzymsowych.

3. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • zasypka przyczółków w osi A i D.

4. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wschód:

 • deskowanie ustroju nośnego,
 • zbrojenie ustroju nośnego,
 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym,
 • betonowanie ustroju nośnego.

5. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00:

 • montaż desek gzymsowych.

6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • zbrojenie ścianek zaplecznych,
 • deskowanie ścianek zaplecznych.

7. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • zbrojenie stropu,
 • zamykanie ścian (jezdnia prawa i lewa).

8. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,09:

 • wykonanie zasypki podpora A.

9. Węzeł Końskowola:

 • wykonanie materaca pod mury oporowe w osi A i C.

10. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem "dopływ spod Sielc" zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • czyszczenie fundamentów,
 • organizacja zaplecza,
 • izolacja cienka fundamentów.

11. Przygotowanie powierzchni pod izolację termozgrzewalną - przepust w km 13+623,80.

12. Prace porządkowe, zbrojenie ścianek - przepust w km 14+877,00.

13. Izolowanie styków prefabrykatów skrzynkowych papą termozgrzewalną, przygotowanie pod zasypki - przepust w km 15+722,00.

14. Zasypka i deskowanie płyty wyrównawczej pod płyty przejściowe - przepust w km 19+029,06.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 2 (studnie nr 59 i 60), 12, 13:

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż rur,
 • montaż studni,
 • montaż przykanalików.

2. Przebudowa gazociągu wysokiego cisnienia GW-4 (zasypka z zagęszczeniem).

3. Rzeka Kurówka - roboty ziemne, regulacja, konserwacja.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 0+000,00 - 11+000,00 i w km 11+000,00 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zasypywanie wykopu wraz z zagęszczeniem,
 • montaż studni.

2. Przebudowa linii wysokiego napięcia 220 kV, linia Rożki - Puławy i Puławy - Abramowice:

 • usunięcie i wywóz igłofiltrów ze ST. 170 A,
 • przygotowanie do wyłączenia,
 • układanie drogi 172.

3. Węzeł Puławy Wschód - oświetlenie:

 • wykopy i układanie rur na przejazdach,
 • zagęszczanie w/w wykopów.

4. Budowa Systemu Zarządzania Ruchem dla odcinka 0+000,00 - 11+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zasypywanie i zagęszczanie w/w wykopu.

 

 

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 12+300,00 - 12+800,00:

 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm.

2. km 12+800,00 - 13+250,00:

 • nasyp z dokopu,
 • układanie ścieków trójkątnych.

3. km 13+650,00 - 14+000,00:

 • skropienie podbudowy z kruszywa - jezdnia prawa,
 • podbudowa bitumiczna gr. 17 cm - jezdnia prawa.

4. km 13+660,00 - 13+980,00:

 • skropienie podbudowy z kruszywa - jezdnia lewa,
 • podbudowa bitumiczna gr. 17 cm - jezdnia lewa.

Sekcja II

1. Węzeł Puławy Wschód - rondo północne:

 • ułożenie krawężników betonowych i granitowych.

2. km 15+100,00 - 16+300,00:

 • nasyp z dokopu,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr 15 cm,
 • warstwa mrozoochronna,
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5.

3. km 16+300,00 - 17+375,00:

 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm.

Sekcja III

1. km 17+375,00 - 20+125,00:

 • wykop,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm.

2. km 22+425,00 - 22+902,65:

 • nasyp z dokopu.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i przejściem dla pieszych w km 12+031,83:

 • zasypka przestrzeni za przyczółkami.

2. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • zasypka z zagęszczeniem za przyczółkami - podpora w osi A,
 • demontaż rozpór ścianki szczelnej oś F,
 • montaż zbrojenia ścianki zaplecznej w osi A.

3. Most nad Kurówką:

 • montaż deskowania  ścianek zaplecznych,
 • demontaż deskowania płyty ustroju nośnego.

4. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wschód:

 • deskowanie ustroju nośnego,
 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym.

5. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00:

 • montaż kotew talerzowych,
 • szalowanie betonu ochronnego papy termozgrzewalnej stropu,
 • zabetonowanie betonu ochronnego papy termozgrzwalnej stropu,
 • przygotowanie kap chodnikowych do zbrojenia.

6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • zasypka przyczółka w osi A i B,
 • zbrojenie ścianek zaplecznych.

7. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • szalowanie ścian (jezdnia lewa i prawa).

8. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,09:

 • montaż kotew talerzowych,
 • deskowanie ścianek zaplecznych,
 • wykonywanie materaca pod konstrukcję oporową,
 • wykonywanie konstrukcji oporowych, podpora C - 1 warstwa bloczków.

9. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową:

 • montaż krawężników,
 • zbrojenie między deską gzymsową a krawężnikiem granitowym na okład,
 • zbrojenie kap chodnikowych,
 • montaż desek gzymsowych.

10. Zasypka i zagęszczanie zasypki, rozszalowanie deskowania pod warstwę ochronną z betonu - przepust w km 13+623,80.

11. Betonowanie płyty dennej, poszerzanie wykopu, szalowanie, betonowanie chudego betonu przy wlocie i wylocie - przepust w km 14+877,00.

12. Prace porządkowe - przepust w km 15+722,00:

13. Przygotowanie obiektu do zasypek, prace porządkowe wewnątrz przepustu w km 19+029,06.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 2 (studnie nr 59 i 60):

 • roboty ziemne,
 • montaż rur i studni.

2. Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia GW - 04 (zasypka).

3. Budowa drenażu:

 • montaż rur i studni,
 • obsykpa, zasypka.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 0+000,00 - 11+000,00 i w km 11+000,00 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zasypywanie wykopu z zagęszczaniem,
 • montaż studni.

2. Przebudowa linii wysokiego napięcia 220 kV linia Rożki - Puławy, Puławy - Abramowice:

 • wizowanie i zarabianie przewodów CPGW ma ST. 5, 6, 7, 8,
 • demontaż bramek zabezpieczających drogę,
 • demobilizacja sprzętu,
 • ustawianie fundamentów na ST. 168,
 • wykonywanie uziemienia na ST. 168,
 • malowanie słupa nr 3 i 7A,
 • montaż konstrukcji słupa ON 100 (stanowisko 172),
 • częściowe postawienie słupa,
 • zabezpieczenie wykopu na stanowisku 168.

3. Węzeł Puławy Wschód - oświetlenie:

 • kopanie i wykonywanie przewiertu trasy kablowej,
 • wciąganie kabla.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      20.02.2018
Liczba odsłon: