AKTUALNOŚCI

 • 24.07.2017

  BRANŻA DROGOWA Sekcja I 1. km 10+983,28 - 12+300,00: nasyp z dokopu. 2. km 12+500,00 - 13+070,00: nasyp...

  Czytaj więcej...

 • 17.07.2017

  BRANŻA DROGOWA Sekcja I 1. km 10+983,28 - 12+300,00: wykop. 2. km 12+800,00 - 13+250,00: zamienna...

  Czytaj więcej...

1.       Oczyszczanie terenu z pozostałości prowadzone przez Lasy Państwowe Puławy.
2.       Karczowanie i usuwanie pni, wycinka drzew, krzewów i zadrzewień oraz usuwanie pni, 
prowadzona przez Wykonawcę Energopol – Szczecin S.A..
3.       Prace archeologiczne na stanowiskach: Pulki, stanowiska militarne.
4.       Prace przygotowawcze:
·    branża drogowa – wykonanie drogi dojazdowej do obiektu nad linią kolejową relacji 
Warszawa – Dorohusk w śladzie drogi dojazdowej (wykonanie podbudowy z kruszywa),
wykonanie drogi dojazdowej do wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej zintegrowanej
z przejściem dla dużych zwierząt (wykonanie stabilizacji gruntu).
5.       Odhumusowanie: pas technologiczny, łącznica do skrzyżowania Azoty II, 
trasa zasadnicza, drogi dojazdowe.
6.       Przeniesienie krzyża przydrożnego z okolicy węzła Końskowola.
7.       Wykopy: pas technologiczny, trasa zasadnicza.
8.       Przebudowa sieci drenarskiej.
9.       Przebudowa kolizji elektroenergetycznych:
· 4 Sn w km 18+052,
· 5 Sn w km 18+468,
· 6 Sn w km 21+008,
· 1 Sn w km 15+770 (Michałówka).
10.    Most nad Kurówką:
·    montaż zbrojenia fundamentu.
11.    Przejście górne dla zwierząt km 14+600:
·    zbrojenie fundamentów,
·    betonowanie ławy fundamentowej,
·    deskowanie fundamentu podpory.
12.    Linia kolejowa relacji Warszawa – Dorohusk:
·    pielęgnacja ławy fundamentowej,
·    montaż zbrojenia słupów,
·    demontaż deskowania fundamentów podpory,
·    izolacja bitumiczna fundamentów,
·    zasypka wraz z zagęszczeniem fundamentów podpory.
13.    Węzeł Końskowola:
·    pielęgnacja fundamentu podpory,
·    montaż deskowania fundamentu podpory,
·    demontaż deskowania fundamentu podpory,
·    zbrojenie korpusu podpory.
14.    Rozpoczęcie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia w km 22+428.
1.      Wycinka i oczyszczanie terenu z pozostałości prowadzone przez Lasy Państwowe Puławy.
2.      Karczowanie i usuwanie pni, wycinka drzew, krzewów i zadrzewień oraz usuwanie pni, 
prowadzona przez Wykonawcę Energopol – Szczecin S.A..
3.      Prace archeologiczne na stanowiskach: Pulki, stanowiska militarne.
4.      Prace przygotowawcze:
·    branża drogowa
·    branża mostowa - zasilanie placu budowy: (wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej 
nad drogą powiatową nr 2501L,
wiaduktu nad drogą gminną Wronów-Końskowola nr 124000L).
5.      Odhumusowanie: węzeł Końskowola, droga poprzeczna DP 2507L, droga Azoty, pas technologiczny, 
trasa zasadnicza w km 12+400 – 12+500, 10+983,74 – 12+300, węzeł Michałówka,
skrzyżowanie Azoty II, trasa zasadnicza w km 18+000 – 18+500, 19+000 – 19+500.
6.      Wykopy: pas technologiczny w km 16+380 – 17+375, trasa zasadnicza w km 11+500 –m11+650.
7.      Przebudowa kolizji elektroenergetycznych:
· własność Z.A Puławy S.A.,
· 4 Sn w km 18+052,
· 1 Sn w km 15+770 (Michałówka).
8.      Most nad Kurówką:
·    montaż prętów zespalających ławę fundamentową ze ścianką szczelną
·    wykop pod fundament.
9.      Przejście górne dla zwierząt km 14+600:
·    zbrojenie fundamentów,
·    betonowanie fundamentu,
·    wykopy niwelacyjne w obrysie obiektu.
10.  Linia kolejowa relacji Warszawa – Dorohusk:
·    montaż deskowania fundamentów,
·    montaż prętów podpory,
·    montaż deskowania fundamentów podpory,
·    betonowanie ławy fundamentowej.
11.  Węzeł Końskowola:
·    pielęgnacja betonu fundamentu,
·    zbrojenie korpusu,
·    montaż deskowania fundamentu podpory,
·    demontaż deskowania fundamentu podpory.
1.      Wycinka i oczyszczanie terenu z pozostałości prowadzone przez Lasy Państwowe Puławy.
2.      Karczowanie i usuwanie pni, wycinka drzew, krzewów i zadrzewień, prowadzona
przez Wykonawcę Energopol – Szczecin S.A..
3.      Prace archeologiczne na stanowisku Pulki.
4.      Zdjęcie humusu: 
· węzeł Końskowola, 
· węzeł Końskowola - łącznica, 
· droga poprzeczna DP 2507L, 
· pas technologiczny, 
· trasa zasadnicza,
· droga Azoty.
5.      Przygotowanie podłoża pod nasyp w km 12+030 – 12+300.
6.      Przebudowa sieci drenarskiej.
7.      Przebudowa kolizji elektroenergetycznych:
·    3 nn w km 17+260.
·    sieci elektroenergetycznych SN własność PKP Energetyka.
8.      Most nad Kurówką:
·    wbijanie ścianki szczelnej,
·    wykop pod fundament.
9.      Przejście górne dla zwierząt km 14+600:
·    wykop pod fundament,
·    zbrojenie stopy fundamentowej.
·    ułożenie deskowania chudego betonu pod fundamentem.
10.  Linia kolejowa relacji Warszawa – Dorohusk:
·    montaż zbrojenia fundamentów podpory,
·    dostawa i montaż deskowania fundamentów podpory.
11.  Węzeł Końskowola:
·    betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu pod fundament,
·    zbrojenie fundamentu,
·    deskowanie fundamentu,
·    betonowanie fundamentu.
1. Rozpoczęto roboty budowlane (wykopy pod fundamenty, wymiana gruntu dla podpór, 
wbijanie ścianki szczelnej) na obiektach:
·         most nad rzeką Kurówką
·         wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową Warszawa – Dorohusk
·         wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2507L nad drogą ekspresową
·         przejście górne dla dużych zwierząt.
2. Trwają prace archeologiczne na stanowiskach militarnych nr 1, 2, 10, 13,14 i 18. 
3. Wykonawca prowadzi prace związane z karczowaniem i oczyszczaniem terenu po wycince drzew.
4. Wycinka drzew i krzewów, zrębkowanie gałęzi na terenach Lasów Państwowych.
5. Wykonawca prowadzi prace związane z przebudową wodociągu w km 17+400, 20+010, 22+400.
6. Trwa przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych SN własność PKP Energetyka, PGE, 
kolizji TK-TELEKOM sieci teletechnicznej PKP, kolizji NETIA sieci teletechnicznej.
7. Wykonawca prowadzi roboty związane z:
·         budową drogi technologicznej do obiektów mostowych
·         budową objazdów w celu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu.
1.      Wycinka i oczyszczanie terenu z pozostałości prowadzone przez Lasy Państwowe Puławy.
·         oczyszczanie terenu z pozostałości po wycince w km 14+700 – 15+100
·         wycinka drzew i krzewów.
2.      Karczowanie i usuwanie pni, wycinka drzew, krzewów i zadrzewień – Energopol.
·    km 16+800 – 17+100
·    km 14+500 – 14+700
·    km 12+550 – 12+900
·    km 12+350 – 12+660 str. lewa
·    km 12+350 – 12+660 str. prawa
·    km 10+983,28 – 12+300
·    Wycinka drzew szkółki węzeł Puławy Wschód , Końskowola
·    Wycinka drzew węzeł Puławy Azoty.
3.      Prace archeologiczne na stanowiskach militarnych 1 – 24 oraz stanowisku Pulki.
4.      Przebudowa wodociągu w km 20+010, 22+400.
5.      Przebudowa kolizji:
·    NETIA sieć teletechniczna w km 17+340
·    TK-TELEKOM sieć teletechniczna PKP Energetyka
·    sieci elektroenergetycznych SN własność PKP Energetyka
·    sieci – Piotr Dębski.
6.      Przebudowa sieci drenarskiej.
7.      Wykonanie wykopu pod wymianę gruntu, betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu 
pod fundament na wiadukcie w ciągu drogi powiatowej nr 2507L – węzeł Końskowola.
8.      Wbijanie ścianki szczelnej most nad Kurówką.
9.      Montaż zbrojenia na wiadukcie - linia kolejowa relacji Warszawa – Dorohusk.
10.  Wykopy pod fundamenty przejście górne dla zwierząt km 14+600.
11.  Wykonano tymczasowy objazd przy przejściu górnym dla zwierząt.
1. Trwają prace archeologiczne na stanowiskach militarnych nr 1, 2, 10, 13,14 i 18. 
2. Wykonawca prowadzi prace związane z karczowaniem i oczyszczaniem terenu po wycince drzew.
3. Wycinka drzew i krzewów, zrębkowanie gałęzi na terenach Lasów Państwowych.
4. Wykonawca prowadzi prace związane z przebudową wodociągu w km 17+400, 20+010, 22+400.
5. Trwa przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych SN własność PKP Energetyka, 
PGE oraz kolizji TK-TELEKOM sieci teletechnicznej PKP.
6. Wykonawca prowadzi roboty związane z:
·         budową drogi technologicznej do obiektów mostowych
·         budową objazdów w celu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      24.07.2017
Liczba odsłon: