Aktualności

DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 13.08.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902): wbijanie kotew montaż siatki wykonywanie...

  Czytaj więcej...

 • 06.08.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902): wbijanie kotew montaż siatki wykonywanie...

  Czytaj więcej...

Zmiana organizacji ruchu

W dniu 18.09.2017r. (poniedziałek) wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu w następującym zakresie:

godz. 12.00 - rejon węzła Końskowola (droga powiatowa nr 2507L).

Przedmiotowa organizacja spowoduje zmianę oraz wydłużenie toru jazdy. Tymczasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona na czas budowy obiektu WD-09 oraz dojazdów pomiędzy obiektem WD-09 a rondami. Ruch będzie się odbywać drogą powiatową przez rondo, łącznicą L05, drogą tymczasową i dalej drogą powiatową.

 

 

 

 

 

 

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • obsiew poboczy od km 11+500,00 do km 12+000,00,
 • nasyp z wykopu – profilowanie pobocza od km 12+030,00 do km 12+300,00,
 • humusowanie pasa rozdziału od km 11+300,00 do km 12+000,00.

2. km 12+800,00 – 13+250,00:

 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm – łącznica nr L02, L04 i L06 (węzeł Azoty II),
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (profilowanie i zagęszczanie) – łącznica nr L02, L04 i L06 (węzeł Azoty II),
 • rozbiórka barier stalowych od km 12+100,00 do km 12+300,00.

Sekcja II

1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 od km 14+000,00 do km 14+100,00.

2.km 15+100,00 – 16+300,00:

 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (profilowanie i zagęszczanie) – ścieżka rowerowa (droga wojewódzka nr 824).

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • humusowanie skarp, pobocza, rowu od km 16+750,00 do km 16+900,00,
 • układanie geowłókniny w rowie od km 16+400,00 do km 16+700,00 oraz od km 16+750,00 do km 16+900,00 (jezdnia lewa),
 • roboty brukarskie – układanie ścieków trójkątnych od km 17+100,00 do km 17+200,00.

Sekcja III

1. km 17+375,00 - 20+125,00:

 • wykop,
 • podbudowa bitumiczna.

2. km 20+125,00 - 22+425,00:

 • wykop,
 • nasyp z wykopu - profilowanie i zagęszczanie poboczy i pasa rozdziału,
 • podbudowa bitumiczna,
 • warstwa wiążąca.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • umocnienia stożków w osi F.

2. Most nad Kurówką:

 • zbrojenie kap chodnikowych na dojazdach.

3. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • wykonywanie warstw nasypu na dojściach do obiektu.

4. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejsciem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • przygotowanie do betonowania kap poza obiektem - oś B,
 • betonowanie kap j/w,
 • pielęgnacja betonu kap j/w,
 • prace porządkowe.

5. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • prace porządkowe na obiekcie,
 • wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej skrzydeł stożków skarpowych (jezdnia lewa).

6. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • montaż krawężnika poza obiektem,
 • zbrojenie i montaż desek gzymsowych,
 • betonowanie kap poza obiektem.

7. Węzeł Końskowola:

 • deskowanie podwalin stożków,
 • betonowanie podwalin stożków.

8. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem "dopływ spod Sielc" zintegrowany z przejściem dla zierząt w km 22+024,14:

 • montaż deskowania i zbrojenie ścianki zaplecznej w osi A (jezdnia prawa i lewa, I etap),
 • montaż deskowania ścianki zaplecznej w osi B (jezdnia prawa. II etap).

9. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • rozdeskowanie podwalin stożków,
 • pielęgnacja betonu.

10. Betonowanie, rozszalowanie i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej płyt przejściowych - przepust wkm 15+799,00.

BRANŻA SANITARNA

1. Zbiornik nr 20:

 • roboty umocnieniowe.

2. Zlewnia nr 11 - wpusty deszczowe:

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż studni i przykanalików.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA I TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego dla odcinka 11+000,00 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2. Węzeł Azoty II - oświtlenie:

 • zasypanie wraz z zagęszczeniem obwodu WO-2,
 • zagęszczenie obwodu WO-4.

 

 

 

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 - 12+300,00:

 • układanie geowłókniny w rowie od km 11+600,00 do km 12+000,00 (jezdnia prawa),
 • humusowanie skarpy rowu i pobocza od km 11+700,00 do km 11+800,00.

2. km 12+300,00 - 12+800,00:

 • zagęszczanie i profilowanie warstwy mrozoochronnej gr. 20 cm od km 12+500,00 do km 12+760,00 (jezdnia lewa),
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm od km 12+500,00 do km 12+760,00 (jezdnia lewa),
 • układanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 od km 12+500,00 do km 12+760,00 (jezdnia lewa).

3. km 12+800,00 - 13+250,00:

 • wykop - profilowanie rowów (jezdnia lewa),
 • nasyp z wykopu - profilowanie rowów (jezdnia lewa),
 • zagęszczanie warstwy mrozoochronnej gr. 20 cm - łącznice nr L02 i L04, rondo Azoty II.

4. km 13+250,00 - 13+800,00:

 • wykop - profilowanie rowów (jezdnia lewa),
 • nasyp z wykopu - profilowanie poboczy (jezdnia lewa).

Sekcja II

1. km 13+800,00 - 15+100,00:

 • układanie i profilowanie warstwy mrozoochronnej od km 14+000,00 do km 14+080,00.

2. km 15+100,00 - 16+300,00:

 • nasyp z wykopu - profilowanie pasa rozdziału od km 15+100,00 do km 15+500,00,
 • nasyp z wykopu - zagęszczanie poboczy, droga powiatowa nr 2505L,
 • wykop - profilowanie rowu od km 15+100,00 do km 15+500,00 (jezdnia prawa),
 • nasyp z wykopu - zagęszczanie pobocza od km 15+100,00 do km 15+500,00 (jezdnia prawa),
 • profilowanie i dogęszczanie kruszywa łamanego 0/31,5 - rondo północne, węzeł Puławy Wschód,
 • oczyszczenie i skropienie warstwy niebitumicznej - rondo północne, węzeł Puławy Wschód,
 • humusowanie - pobocza i rowu (jezdnia prawa) od km 16+000,00 do km 16+200,00,
 • humusowanie pasa rozdziału pomiędzy łącznicami nr L02 i L04 - węzeł Puławy Wschód.

3. km 16+300,00 - 17+375,00:

 • nasyp z wykopu - profilowanie i dogęszczanie pasa rozdziału od km 16+900,00 do km 16+970,00,
 • humusowanie - transport humusu na pas rozdziału od km 16+300,00 do km 16+750,00.

Sekcja III

1. km 17+375,00 - 20+125,00:

 • nasyp z dokopu,
 • układanie podbudowy bitumicznej I i II warstwy,
 • oczyszczenie i skropienie warstwy bitumicznej i niebitumicznej,
 • układanie warstwy wiążącej,
 • układanie ścieków trójkątnych.

2. km 20+125,00 - 22+425,00:

 • wykop,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • profilowanie i zagęszczanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • uszlachetnianie podłoża gr. 30 cm,
 • podbudowa  z mieszanki związnej gr. 20 cm.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszwa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • umocnienia stożków w osi A i F wraz ze schodami.

2. Most nad Kurówką:

 • montaż zbrojenia - kapa najazdowa.

3. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • formowanie warstwy humusu na obiekcie i na najściach dla zwierząt do obiektu.

4. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów i ścian od strony zasypki,
 • rozszalowanie skrzydła (jezdnia lewa).

5. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • zbrojenie płyt odciążających,
 • deskowanie płyt odciążających,
 • montaż desek gzymsowych,
 • betonowanie płyt odciążających.

6. Węzeł Końskowola:

 • montaż krawężnika,
 • wykonanie pierwszej warstwy żywicy na kapach chodnikowych poza obiektem,
 • montaż wpustów mostowych,
 • wykonanie drugiej warstwy żywicy na kapach chodnikowych poza obiektem.

7. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem "dopływ spod Sielc" zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • deskowanie i zbrojenie ścianki zaplecznej w osi B (jezdnia prawa i lewa),
 • betonowanie ścianki zaplecznej w osi B (jezdnia prawa i lewa),
 • deskowanie płyty pomostu (jezdnia lewa),
 • zbrojenie płyty pomostu (jezdnia prawa i lewa),
 • pielęgnacja betonu płyty pomostu (jezdnia prawa),
 • zasypki za przyczółkiem w osi A,
 • montaż kotew talerzowych,
 • betonowanie płyty pomostu (jezdnia lewa).

8. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • deskowanie podwaliny stożka,
 • betonowanie podwaliny stożka,
 • rozdeskowanie podwaliny stożka.

9. Szalowanie betonu ochronnego - przepust w km 15+722,00.

10. Przygotowanie podłoża pod płyty przejściowe, zbrojenie płyt przejściowych - przepust w km 15+779,00.

BRANŻA SANITARNA

1. Zbiornik nr 20:

 • roboty umocnieniowe.

2. Zlewnia nr 11 - wpusty deszczowe:

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż studni i przykanalików.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa systemu zarządzania ruchem dla odcinka 0+000,00 - 11+000,00 i 11+000,00 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie kabla,
 • wykonywanie przewiertów,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2. Węzeł Azoty - oświetlenie:

 • zagęszczanie obwodu WO-1 i WO-2,
 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabla,
 • stawianie fundamentów słupów oświetleniowych,
 • zasypanie wraz z zagęszczeniem obwodu WO-4.

3. Węzeł Puławy Wschód - oświtlenie:

 • zasypanie wraz z zagęszczeniem podłączenia obwodu WO-11,
 • stawianie słupów oświetleniowych - obwód WO-1 i WO-2,
 • łączenie słupów oświetleniowych - obwód WD-04.

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

      1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • oczyszczenie i skropienie – warstwa niebitumiczna w km 12+040 – 12+295,
 • podbudowa bitumiczna I warstwa w km 12+040 – 12+295,

      2. km 12+300,00 – 12+800,00:

 • nasyp z wykopu - zagęszczanie nasypu w km 12+500-12+760,
 • warstwa mrozochronna gr. 20 cm,
 • oczyszczenie i skropienie – warstwa niebitumiczna w km 12+390 – 12+460,

      3. km 12+800,00 – 13+250,00:

 • nasyp z dokopu – profilowanie skarpy,

      4. km 13+250,00 – 13+800,00:

 • nasyp z dokopu – profilowanie skarpy,

      5. Rozbiórki

 • rozbiórki barier stalowych w km 11+800 – 12+000,

Sekcja II

      1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • nasyp z dokopu – zasypywanie pasa rozdziału w km 14+460 – 14+800,
 • wykop w rejonie pasa technologicznego,
 • zahumusowanie,

      2. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • nasyp z wykopu – profilowanie skarp km+16+300 – 16+500, zasypywanie poboczy,
 • wykop – kopanie rowów,

      3. Roboty brukarskie:

 • krawężnik betonowy – DW824 km 0+360 – 0+500 L, na rondzie południowym w m. Michałówka,
 • ścieki trójkątne,

      4. Zahumusowanie:

 • w rejonie węzła Puławy Wschód,

Sekcja III

       1. km 17+375,00 – 20+125,00:

 • profilowanie i zagęszczanie warstwy mrozoochronnej,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 20 cm,
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,

       2. km 20+125,00 – 22+425,00:

 • nasyp z dokopu,
 • podbudowa bitumiczna,
 • podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C5/6,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 20 cm,
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • oczyszczenie i skropienie – warstwa niebitumiczna, bitumiczna,
 • warstwa wiążąca,

BRANŻA MOSTOWA

       1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa – Dorohusk w km 12+320,52:

 • montaż zbrojenia kap chodnikowych na najazdach,
 • betonowanie kap chodnikowych,
 • montaż trylinek,

       2. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • Zasypka najść na obiekcie oś A i D,

       3. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 – węzeł Puławy Wschód:

 • umocnienie stożka oś A - od Radomia,
 • żywice na kapach,
 • krawężnik zanikający oś C,
 • obrukowanie stożków osie A i C,

       4. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • wykonanie szczelin dylatacyjnych,
 • wypełnianie szczelin pomiędzy deskami i krawężnikami a kapami chodnikowymi,
 • prace porządkowe,

       5. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • deskowanie i zbrojenie skrzydełka oś B - strona lewa,
 • izolacja przyczółków oś A i B,

       6. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów – Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • wykonanie żywicy na kapach chodnikowych na obiekcie,

       7. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • deskowanie i betonowanie poprzecznic w osi A i B jezdnia prawa,
 • deskowanie poprzecznic w osi A i B jezdnia lewa,
 • zasypka za przyczółkiem w osi B,
 • deskowanie płyty pomostu jezdnia prawa,

       8. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • prace wykończeniowe,
 • montaż desek gzymsowych,
 • wykonanie żywicy na kapach chodnikowych na obiekcie,
 • montaż krawężnika mostowego,
 • deskowanie kap chodnikowych,

       9. Przepusty/przejścia dla zwierząt - PZŁ-02:

 • Wykonanie warstwy betonu ochronnego izolacji,

BRANŻA SANITARNA

       1. Zbiornik nr 20:

 • roboty ziemne,
 • roboty umocnieniowe,

       2. Wpusty deszczowe, studnie – zlewnia ZL2:

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż studni i przykanalika,

       3. Wpusty deszczowe, studnie – zlewnia ZL12 w km 13+962,83 – 13+997,76:

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż studni i przykanalika,

       4. Wpusty deszczowe – zlewnia ZL14:

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przykanalika,

       5. Dopływ spod Sielc Małych.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

       1.Budowa systemu zarządzania ruchem dla odcinka 0+000,00 – 11+000,00 i 11+000 – 22+000:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie kabla,
 • wykonanie przewiertów,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu,

       2. Węzeł Azoty – oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabla,
 • stawianie fundamentów,
 • zagęszczanie i zasypywanie – strona prawa od km 12+100,

       3. Węzeł Końskowola – oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabla,
 • stawianie fundamentów,
 • zagęszczanie i zasypywanie – strona lewa i prawa od drogi powiatowej,

       4. Węzeł Puławy Wschód – oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabla,
 • stawianie fundamentów,
 • zagęszczanie i zasypywanie – obwód WO2,

       5. Likwidacja zasilań placów budowy WD-04 i WD-08:

 • wyrywanie słupów – WD08,

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 - 12+300,00:

 • oczyszczenie i skropienie - warstwa bitumiczna od km 12+040,00 do km 12+295,00,
 • humusowanie.

2. km 12+300,00 - 12+800,00:

 • oczyszczenie i skropienie - warstwa bitumiczna od km 12+390,00 do km 12+460,00,
 • nasyp z wykopu - dogęszczanie nasypu.

3. km 12+800,00 - 13+250,00:

 • nasyp z wykopu - łącznice węzła Azoty II.

4. km 13+250,00 - 13+800,00:

 • wykop - rowy odwadniające,
 • nasyp z dokopu - profilowanie skarpy.

Sekcja II

1. km 13+800,00 - 15+100,00:

 • wykop - rowy odwadniające.

2. km 15+100,00 - 16+300,00:

 • nasyp z wykopu, ciąg pieszo - rowerowy droga wojewódzka nr 824,
 • profilowanie i dogęszczanie kruszywa 0/31,5 - droga wojewódzka nr 824 od km 0+350,00 do km 0+500,00.

3. km 16+300,00 - 17+375,00:

 • profilowanie i dogęszczanie kruszywa 0/31,5 od km 17+000,00 do km 17+300,00 (jezdnia prawa),
 • roboty brukarskie, obróbki wpustów - droga wojewódzka nr 824.

Sekcja III

1. km 17+375,00 - 20+125,00:

 • profilowanie i dogęszczanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • oczyszczenie i skropienie - warstwa niebitumiczna,
 • podbudowa bitumiczna I warstwa.

2. km 20+125,00 - 22+425,00:

 • nasyp z dokopu,
 • zagęszczanie warstwy nasypu z dokopu,
 • oczyszczenie i skropienie - warstwa bitumiczna,
 • podbudowa bitumiczna II warstwa,
 • warstwa wiążąca.

3. km 22+425,00 - 22+902.65:

 • zagęszczanie warstwy nasypu z dokopu.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • umocnienia stożków w osi A i F wraz ze schodami,
 • montaż znaków wysokościowych na podporach,
 • próbne obciążenie konstrukcji nośnej.

2. Most nad Kurówką:

 • przygotowanie do betonowania kap chodnikowych (jezdnia prawa),
 • próbne obciążenie konstrukcji nośnej.

3. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • zasypka najść na obiekcie oś A i D,
 • spinanie desek gzymsowych.

4. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wschód:

 • drenaż płyty pomostu,
 • obrukowanie stożków osie A i C,
 • próbne obciążenie konstrukcji nośnej.

5. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • przygotowanie powierzchni żelbetowych pod hydrofobizację,
 • odbudowa rozmytego stożka,
 • prace porządkowe po ulewnych deszczach.

6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • zbrojenie skrzydła podwieszonego (jezdnia lewa),
 • szalowanie skrzydła (jezdnia prawa),
 • deskowanie i zbrojenie skrzydełek oś B,
 • izolacja przyczółków oś A i B,
 • betonowanie skrzydła oś B (jezdnia lewa).

7. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • zbrojenie kap chodnikowych,
 • montaż desek gzymsowych,
 • montaż krawężnika,
 • deskowanie kap chodnikowych,
 • wykonywanie drenów odwadniających - ustrój nośny,
 • deskowanie i betonowanie płyt odciążających,
 • statyczne obciążenie próbne,
 • zbrojenie podwaliny.

8. Węzeł Końskowola:

 • wykonywanie drenów odwadniających - ustrój nośny,
 • statyczne obciążenie próbne,
 • zbrojenie podwaliny,
 • izolacja kap chodnikowych i płyt odciążających.

9. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem "dopływ spod Sielc" zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • rozdeskowanie poprzecznic w osi A i B (jezdnia prawa i lewa),
 • zbrojenie płyty pomostu (jezdnia prawa),
 • montaż kotew talerzowych,
 • betonowanie poprzecznic w osi A i B (jezdnia prawa i lewa),
 • naprawa stożka po ulewnych deszczach.

10. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • statyczne obciążenie próbne.

11. Zbrojenie płyty zespalającej - przepust w km 15+779,00.

BRANŻA SANITARNA

1. Zbiornik nr 20:

 • odpompowanie wody opadowej ze zbiornika.

2. Zlewnia nr 2 - wpusty deszczowe:

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż studni i przykanalików.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa systemu zarządzania ruchem dla odcinka 0+000,00 - 11+000,00 i 11+000,00 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie kabla,
 • wykonywanie przewiertów,
 • zagęszcznie i zasypywanie w/w wpustów.

2. Węzeł Azoty - oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabla,
 • stawianie fundamentów,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w rowów.

3. Węzeł Puławy Wschód - oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabla,
 • stawianie fundamentów,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w rowów.

 

 

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

         1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • wykop i profilowanie rowu odwadniającego,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm w km 12+040 – 12+295 – strona prawa,
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 w km 12+040 – 12+295 – strona prawa,

  2. km 12+300,00 – 12+800,00:
 • nasyp z wykopu - zagęszczanie nasypu,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm w km 12+388 – 12+460,

  3. km 12+800,00 – 13+250,00:
 • podbudowa bitumiczna – II warstwa w km 12+790 – 13+250 – jezdnia lewa,

  4. km 13+250,00 – 13+800,00:
 • podbudowa bitumiczna – II warstwa w km 13+250 – 13+650 – jezdnia lewa,
 • wykop - profilowanie skarpy i rowu odwadniającego,
 • nasyp z dokopu – uzupełnianie i dogęszczanie poboczy w km 13+300 – 13+500 - strona lewa,

  5. Roboty brukarskie
 • układanie ścieków trójkątnych w km 14+090 – 14+182,92 – jezdnia lewa,

  6. Rozbiórki
 • rozbiórki barier stalowych w km 11+800 – 12+000,

Sekcja II

          1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • wykop - profilowanie rowu i skarpy,

  2. km 15+100,00 – 16+300,00:
 • wykop – kopanie rowu w km 16+150 – 16+250,
 • nasyp z wykopu – uzupełniający pobocza w km 16+300 – 16+400,
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 – DW 824 w km 0+360 – 0+520

  3. km 16+300,00 – 17+375,00:
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm od km 16+990,00 do km 17+290,00 – jezdnia prawa,
 • podbudowa bitumiczna w km 16+850 – 16+970 – jezdnia lewa,
 • podbudowa bitumiczna II warstwa w km 16+900 – 16+970 – jezdnia prawa,

Sekcja III

          1. km 17+375,00 – 20+125,00:

 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • oczyszczenie i skropienie – warstwa niebitumiczna,
 • podbudowa bitumiczna,
 • wykonywanie warstwy mrozoochronnej gr. 25 cm,
 • podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C5/6,

  2. km 20+125,00 – 22+425,00:
 • profilowanie i zagęszczanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • nasyp z dokopu,
 • wykonywanie warstwy mrozoochronnej gr. 25 cm,
 • podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C5/6,

BRANŻA MOSTOWA

         1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa – Dorohusk w km 12+320,52:

 • wykonanie odwodnienia pomostu,
 • umocnienie stożków i skarp przyczółków,

  2. Most nad Kurówką:
 • wypełnianie szczelin między deskami gzymsowymi,
 • wykonanie odwodnienia pomostu,

  3. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:
 • betonowanie bloczków oś D – od Lublina i Radomia, oś A od Lublina i Radomia,
 • przygotowanie podłoża pod papę na skosach przyczółków,
 • czyszczenie powierzchni ścian podpór,

  4. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 – węzeł Puławy Wschód:
 • umocnienie stożka oś A - od Radomia,

  5. Most nad ciekiem „Dopływ spod Sielc Małych” w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00:
 • Kontynuacja wykonania drenażu,

  6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:
 • układanie krawężników oś A – jezdnia lewa i część środkowa,
 • betonowanie kapy chodnikowe oś A – jezdnia lewa i część środkowa,

  7. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:
 • szalowanie i zbrojenie podparcia skrzydła - od strony Radomia,

  8. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów – Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:
 • zbrojenie płyt odciążających,
 • umocnienie stożka w osi A od strony Lublina,

  9. Wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2507L nad drogą ekspresową w km 20+123,03:
 • deskowanie i betonowanie kap chodnikowych,
 • profilowanie stożka – przygotowanie pod umocnienie,
 • montaż schodów skarpowych w osi A od strony Lublina,

  10. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:
 • pielęgnacja betonu poprzecznicy w osi A,
 • rozdeskowanie poprzecznicy w osi A,
 • deskowanie poprzecznicy na odkład w osi B,
 • zasypka za przyczółkiem w osi B,
 • montaż belek typu T,

  11. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:
 • Zbrojenie, deskowanie i betonownie płyt odciążających,
 • montaż desek gzymsowych,
 • profilowanie stożka pod umocnienie kostką w osi C od strony Lublina,

  12. Przepusty/przejścia dla zwierząt - PZŁ-02:
 • montaż zbrojenia płyt przejściowych – od strony Lublina,
 • betonowanie płyt przejściowych – od strony Lublina,

BRANŻA SANITARNA:

         1. Zbiornik nr 21:

 • roboty umocnieniowe,

  2. Zbiornik nr 20:
 • roboty umocnieniowe,

  3. Wpusty deszczowe, studnie – zlewnia ZL6:
 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż studni i przykanalika,

  4. Wpusty deszczowe – zlewnia ZL25:
 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przykanalika,

BRANŻA ELEKTRYCZNA:

         1. Budowa systemu zarządzania ruchem dla odcinka 0+000,00 – 11+000,00 i 11+000 – 22+000:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie kabli,
 • wykonywanie przewiertów,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu,

  2. Węzeł Azoty – oświetlenie:
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      07.08.2018
Liczba odsłon: