DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 - 12+300,00:

 • nasyp z dokopu.

2. km 13+250,-- - 14+200,00:

 • nasyp z dokopu,
 • odhumusowanie.

Sekcja II

1. km 15+100,00 - 16+300,00:

 • nasyp z wykopu,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • wykop,
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm,
 • skropienie podbudowy,
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr. 17 cm - jezdnia prawa.

2. km 16+300,00 - 17+375,00:

 • warstwa mrozoochronna gr. 22 cm.

Sekcja III

1. Wykonywanie przepustów na węźle Końskowola:

 • wykopy,
 • ławy fundamentowe,
 • zasypki.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i przejściem dla pieszych w km 12+031,83:

 • zasypka przestrzeni za przyczółkami.

2. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • płyta ustroju nośnego: prace zbrojeniowe, montaż wpustów, sączków, kotew talerzowych,
 • montaż deskowania płyty pomostu.

3. Most nad Kurówką:

 • zasypka fundamentów od strony Kurówki,
 • montaż zbrojenia ścianek zaplecznych.

4. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • przygotowanie powierzchni płyty ustroju nośnego pod izolację termozgrzewalną.

5. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wschód:

 • montaż konstrukcji wsporczej pod deskowanie ustroju nośnego,
 • zbrojenie i deskowanie ciosów podpór: A, B, C.

6. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00:

 • szalowanie płyt przejściowych,
 • przygotowanie płyt przejściowych przed betonowaniem,
 • betonowanie płyt przejściowych.

7. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • montaż wpustów i sączków,
 • zbrojenie płyty pomostu - jezdnia lewa,
 • betonowanie płyty pomostu - jezdnia lewa.

8. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • przygotowanie styku fundamentu i ścianki.

9. Węzeł Końskowola:

 • przygotowanie powierzchni płyty ustroju nośnego pod izolację termozgrzewalną.

10. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,09:

 • montaż urządzeń dylatacyjnych.

11. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową:

 • deskowanie ścianki zaplecznej przyczółka,
 • montaż urządzenia dylatacyjnego podpora A i C,
 • przygotowanie powierzchni płyty ustroju nośnego pod izolację termozgrzewalną.

12. Wykonywanie izolacji stropu z papy termozgrzewalnej, zasypka i zagęszczanie zasypki - przepust w km 13+623,80.

13. Montaż prefabrykowanych elementów przepustu w km 15+722,00.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 14, 15:

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przykanalików.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 0+000,00 - 11+000,00.

2. Przebudowa linii wysokiego napięcia 220 kV, stanowisko 172 linii Rożki - Puławy:

 • wbicie igłofiltrów w celu osuszenia stanowiska,
 • transport i rozładunek materiałów do montażu słupów,
 • przygotowanie do montażu.

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 13+250,00 - 14+200,00

 • nasyp z dokopu,
 • wykonywanie przepustów.

2. km 14+200,00 - 15+100,00

 • wykop.

Sekcja II

1. km 15+100,00 - 16+300,00

 • wykop,
 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją.

2. km 16+300,00 - 17+375,00

 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm.

Sekcja III

1. Wykonywanie odwodnienia.

2. Roboty utrzymaniowe.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową, relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • prace zbrojeniowe, montażowe i odwodnieniowe obiektu,
 • montaż deskowania płyty pomostu.

2. Most nad Kurówką:

 • przygotowanie deskowania i zbrojenia wraz z elemntami odwodnienia płyty pomostu,
 • betonowanie płyty ustroju nośnego, jezdnia prawa.

3. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wschód:

 • zbrojenie korpusu w osi C,
 • przygotowanie ław betonowych przed wykonaniem zasypek,
 • montaż zbrojenia słupa w osi B,
 • deskowanie podpory w osi A,
 • rozdeskowanie słupów, oś B.

4. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00:

 • zasypki przyczółków.

5. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,00:

 • zbrojenie płyty pomostu ustroju nośnego.

6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • odwadnianie wykopu,
 • zbrojenie przyczółków.

7. Roboty przygotowawcze powierzchni betonowych, wykonywanie izolacji bitumicznej z papy termozgrzewalnej - przepust w km 13+623,80.

8. Wykonywanie betonu podkładowego, rozładunek prefabrykatów - przepust w km 15+722,00.

9. Izolacja płyty zespalającej z papy termozgrzewalnej - przepust w km 17+410,00.

BRANŻA SANITARNA

1. Zbiornik nr 11, 12, 13:

 • roboty ziemne,
 • roboty umocnieniowe,
 • montaż separatora.

BRANŻA DROGOWA

Sekcja II

1. Droga powiatowa nr 2505L:

 • rozbiórka poboczy i krawężników,
 • rozbiórka warst konstrukcyjnych drogi,
 • rozbiórka przepustu prefabrykowanego z rur żelbetowych,
 • rozbiórka podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem.

2. Droga wojewódzka nr 824:

 • rozbiórka poboczy i krawężników,
 • demontaż barier drogowych,
 • odhumusowanie poboczy,
 • rozbiórka znaków i tablic drogowych,
 • rozbiórka rury osłonowej, pozostałej pod drogą po przełożeniu gazociągu.

3. km 13+250,00 - 14+200,00:

 • nasyp z dokopu.

4. km 14+200,00 - 15+100,00:

 • wykop.

Sekcja III

1. Roboty odwodnieniowe, odmulanie rowów.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979.06:

 • organizacja zaplecza,
 • przygotowanie płyty pomostu przed zbrojeniem,
 • rozdeskowanie poprzecznic,
 • zbrojenie płyty pomostu.

2. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • deskowanie ścianek zaplecznych,
 • betonowanie ścianek zaplecznych.

3. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wschód:

 • wykonanie izolacji fundamentów,
 • zbrojenie podpór,
 • deskowanie podpór,
 • betonowanie słupów podpory w osi B.

4. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową:

 • zbrojenie przestrzeni między deską gzymsową a krawężnikiem granitowym.

5. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • uprzątnięcie wykopów po sezonie zimowym,
 • prace ziemne związane z organizacją placu budowy.

6. Wykonywanie izolacji na zimno -  przepust w km 13+623,80.

7. Deskowanie i zbrojenie gzymsów - przepust w km 19+029.06.

8. Wykopy, wykonanie szalunku betonu podkładowego, betonowanie warstwy wyrównawczej - przepust w km 15+722,00.

9. Izolacja płyty zespalającej z papy termozgrzewczej - przepust w km 17+410,00.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 2 (studnia 57):

 • roboty ziemne,
 • montaż rur, studni.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • demontaż deskowania i rusztowań,
 • prace porządkowe.

2. Wiadukt Końskowola:

 • desowanie ścianek zaplecznych przyczółków,
 • zbrojenie przestrzeni między deską gzymsową a krawężnikiem kamiennym.

3. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • zbrojenie ścianek zaplecznych przyczółków.

4. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wschód:

 • zbrojenie ław fundamentowych,
 • deskowanie ław fundamentowych,
 • betonowanie ław fundamentowych.

5. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600:

 • zbrojenie i deskowanie gzymsu,
 • betonowanie gzymsu.

6. Deskowanie, betonownie, zbrojenie konstrukcji nośnej - przepust w km 19+029,06.

7. Roboty przygotowawcze powierzchni betonowych do wykonania izolacji bitumicznej - przepust w km 13+623,80.

BRANŻA DROGOWA

1. Frezowanie nawierzchni bitumicznych, droga wojewódzka nr 824 - węzeł Puławy Wschód.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • demontaż podparcia belek,
 • pielęgnacja betonu poprzecznicy.

2. Wiadukt Końskowola:

 • zbrojenie przestrzeni między deską gzymsową a krawężnikiem kamiennym,
 • betonowanie ścianek zaplecznych przyczółków,
 • rozdeskowanie ścianek zaplecznych przyczółków.

3. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • zbrojenie ścianek zaplecznych przyczółków,
 • deskowanie ścianek zaplecznych przyczółków,
 • zbrojenie przestrzeni między deską gzymsową a krawężnikiem kamiennym.

4. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - Puławy Wschód:

 • zbrojenie ław fundamentowych,
 • deskowanie ław fundamentowych,
 • betonowanie ław fundamentowych,
 • rozdeskowanie ław fundamentowych.

5. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600:

 • pielęgnacja betonu gzymsów,
 • rozdeskowanie gzymsów.

6. Deskowanie konstrukcji nośnej - przepust w km 19+029,06.

7. Roboty przygotowawcze powierzchni betonowych do wykonania izolacji bitumicznej - przepust w km 13+623,80.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 2 (studnie nr 16 i 17):

 • roboty ziemne,
 • montaż rur, studni.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • montaż deskowania płyty pomostu.

2. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600:

 • prace porządkowe i zabezpieczające na obiekcie.

3. Wiadukt Końskowola:

 • deskowanie ścianek zaplecznych przyczółków.

4. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • deskowanie poprzecznicy oś B część prawa.

5. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - Puławy Wschód:

 • organizacja zaplecza budowy obiektu,
 • zbrojenie fundamentów.

6. Zbrojenie, deskowanie konstrukcji nośnej - przepust w km 19+029.06.

gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: