DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

1.      Prace archeologiczne na stanowiskach: Pulki, Sielce i stanowiskach militarnych:
 1, 7, 8, 9, 13.
2.      Odhumusowanie: trasa zasadnicza.
3.      Wykopy: trasa zasadnicza.
4.      Nasypy: trasa zasadnicza, droga dojazdowa 2505L w km 0+150 – 0+684.
5.      Wykonanie pali CFA w km 17+380 – 17+410.
6.      Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 12+031,83:
·   roboty przygotowawcze – organizacja placu budowy,
·   wykonanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu pod fundament.
7.      Most nad Kurówką:
·    montaż zbrojenia korpusów przyczółków.
8.      Wiadukt nad linią kolejową relacji Warszawa – Dorohusk:
·    wbijanie ścianki szczelnej.
9.      Przejście górne dla zwierząt km 14+600:
·    montaż stali zbrojeniowej podpór,
·    montaż deskowania podpory.
10.  Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla małych zwierząt 
i płazów w km 16+483,00:
·    wykopy w gruncie niespoistym,
·    wykonanie deskowania chudego betonu.
11.  Przejście dolne dla zwierząt w km 16+979,06:
·    montaż zbrojenia,
·    ustawienie deskowania fundamentów.
12.  Węzeł Końskowola:
·    rozbiórka deskowanie korpusu,
·    deskowanie korpusu.
13.  Wiadukt w ciągu drogi gminnej 107701L:
·    betonowanie fundamentu.
14.  Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów – Końskowola w km 18+511,99:
·    wykopy fundamentów.
15.  Branża sanitarna:
·    roboty konserwacyjne,
·    zbiornik nr 12.
16.  Branża elektryczna:
· zasilanie placu budowy wiaduktu w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola ,
· przebudowa kolizji SN nr 1 – węzeł Michałówka,
· przebudowa kolizji TT Azoty i TT Orange.

1.       Prace archeologiczne na stanowiskach: Pulki, Sielce stanowiska militarne.
2.       Wykonanie wzmocnienia DP 2507L.
3.       Wykonanie drogi dojazdowej – podbudowa z kruszywa.
4.       Odhumusowanie: trasa zasadnicza, drogi dojazdowe.
5.       Wykopy: trasa zasadnicza.
6.       Nasypy: trasa zasadnicza.
7.       Wykonanie pali CFA w km 17+380 – 17+410.
8.       Most nad Kurówką:
·    Pielęgnacja ławy,
·    Dostawa i rozładunek stali zbrojeniowej.
9.       Wiadukt nad linią kolejową relacji Warszawa – Dorohusk:
·    Wykop pod fundament,
·    Wbijanie ścianek szczelnych,
·    Zbrojenie ławy fundamentowej,
·    Wykonanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu,
·    Montaż deskowania słupów.
10.    Przejście górne dla zwierząt km 14+600:
·    Przygotowanie deskowania podpory,
·    Montaż zbrojenia podpory,
·    Zasypki rozkopów i wykopów z zagęszczeniem,
·    Demontaż jezdni asfaltowej.
11.    Przejście dolne dla zwierząt w km 16+979,06:
·    Zbrojenie fundamentów,
·    Deskowanie fundamentów,
·    Pielęgnacja betonu korpusu.
12.    Węzeł Końskowola:
·    Betonowanie korpusu przyczółka,
·    Deskowanie filarów,
·    Pielęgnacja betonu korpusu.
13.    Wiadukt w ciągu drogi gminnej 107701L:
·    Wykonanie fundamentu,
·    Zbrojenie fundamentu,
·    Deskowanie fundamentu.
14.    Branża sanitarna:
·    Budowa drenażu,
·    Rzeka Kurówka w km 2+722-2+904,
·    Roboty konserwacyjne,
·    Zbiorniki filtracyjne nr 12 i 13. 
15.    Branża elektryczna:
· Przebudowa kolizji SN nr 1 – węzeł Michałówka,
· Zasilanie wagi,
· Zasilanie placu budowy,
· Kolizja TT Azoty.

 1.       Oczyszczanie terenu z pozostałości prowadzone przez Lasy Państwowe Puławy.

2.       Karczowanie i usuwanie pni, wycinka drzew, krzewów i zadrzewień oraz usuwanie pni, 
prowadzona przez Wykonawcę Energopol – Szczecin S.A..
3.       Prace archeologiczne na stanowiskach: Pulki, stanowiska militarne.
4.       Prace przygotowawcze: wykonanie wzmocnienia DP 2507L, zasilanie placu budowy wiaduktu 
w ciągu drogi gminnej 107701L.
5.       Odhumusowanie: trasa zasadnicza, drogi dojazdowe.
6.       Wykopy: trasa zasadnicza.
7.       Nasypy: trasa zasadnicza.
8.       Wykonanie pali CFA w km 17+380 – 17+410.
9.       Przebudowa sieci drenarskiej.
10.    Przebudowa kolizji sieci teletechnicznej:
· Netia w km 17+340,
· TK-TELEKOM,
· Orange – w. Michałówka,
· 1 Sn w km 15+770 (Michałówka).
11.    Most nad Kurówką:
·    montaż zbrojenia fundamentu.
12.    Wiadukt nad linią kolejową relacji Warszawa – Dorohusk:
·    Roboty przygotowawcze do rozpoczęcia wbijania ścianek szczelnych,
·    Wbijanie ścianek szczelnych.
13.    Przejście górne dla zwierząt km 14+600:
·    zbrojenie fundamentów,
·    betonowanie ławy fundamentowej,
·    deskowanie fundamentu podpory.
14.    Przejście dolne dla zwierząt w km 16+979,06:
·    Dostawa stali zbrojeniowej,
·    Montaż stali zbrojeniowej.
15.    Węzeł Końskowola:
·    montaż deskowania korpusu,
·    zasypki fundamentu.
16.    Wiadukt w ciągu drogi gminnej 107701L:
·    Wykopy pod fundamenty,
·    Betonowanie warstwy wyrównawczej.
1.       Oczyszczanie terenu z pozostałości prowadzone przez Lasy Państwowe Puławy.
2.       Karczowanie i usuwanie pni, wycinka drzew, krzewów i zadrzewień oraz usuwanie pni, 
prowadzona przez Wykonawcę Energopol – Szczecin S.A..
3.       Prace archeologiczne na stanowiskach: Pulki, stanowiska militarne.
4.       Prace przygotowawcze:
·    branża drogowa – wykonanie drogi dojazdowej do obiektu nad linią kolejową relacji 
Warszawa – Dorohusk w śladzie drogi dojazdowej (wykonanie podbudowy z kruszywa),
wykonanie drogi dojazdowej do wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej zintegrowanej
z przejściem dla dużych zwierząt (wykonanie stabilizacji gruntu).
5.       Odhumusowanie: pas technologiczny, łącznica do skrzyżowania Azoty II, 
trasa zasadnicza, drogi dojazdowe.
6.       Przeniesienie krzyża przydrożnego z okolicy węzła Końskowola.
7.       Wykopy: pas technologiczny, trasa zasadnicza.
8.       Przebudowa sieci drenarskiej.
9.       Przebudowa kolizji elektroenergetycznych:
· 4 Sn w km 18+052,
· 5 Sn w km 18+468,
· 6 Sn w km 21+008,
· 1 Sn w km 15+770 (Michałówka).
10.    Most nad Kurówką:
·    montaż zbrojenia fundamentu.
11.    Przejście górne dla zwierząt km 14+600:
·    zbrojenie fundamentów,
·    betonowanie ławy fundamentowej,
·    deskowanie fundamentu podpory.
12.    Linia kolejowa relacji Warszawa – Dorohusk:
·    pielęgnacja ławy fundamentowej,
·    montaż zbrojenia słupów,
·    demontaż deskowania fundamentów podpory,
·    izolacja bitumiczna fundamentów,
·    zasypka wraz z zagęszczeniem fundamentów podpory.
13.    Węzeł Końskowola:
·    pielęgnacja fundamentu podpory,
·    montaż deskowania fundamentu podpory,
·    demontaż deskowania fundamentu podpory,
·    zbrojenie korpusu podpory.
14.    Rozpoczęcie przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia w km 22+428.
1.      Oczyszczanie terenu z pozostałości prowadzone przez Lasy Państwowe Puławy.
2.      Karczowanie i usuwanie pni, wycinka drzew, krzewów i zadrzewień oraz usuwanie pni, 
prowadzona przez wykonawcę - konsorcjum firm: Energopol – Szczecin S.A i PRD Zwoleń.
3.      Prace archeologiczne na stanowiskach: Pulki, stanowiska militarne.
4.      Prace przygotowawcze:
branża drogowa
- wykonanie podbudowy z kruszywa na drodze dojazdowej do obiektu, 
wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt
w km 16+979,06,
- wykonanie wzmocnienia na drodze powiatowej 2507L
- wykonanie drogi dojazdowej Azoty, do mostu nad rzeką Kurówką w km 0+ 718,63.
5.      Odhumusowanie:
·    trasa zasadnicza w km 14+600 – 15+550, 
·    trasa zasadnicza w km 17+375 – 17+400,
·    trasa zasadnicza w km 18+000 – 18+500, 19+000 – 19+500,
·    droga dojazdowa. 
6.      Wykopy: trasa zasadnicza, pas technologiczny.
7.      Wykonywanie nasypu w km 11+960 – 12+000.
8.      Przebudowa sieci drenarskiej.
9.      Przebudowa kolizji elektroenergetycznych:
· NETIA – przebudowa sieci teletechnicznej
· TK-TELEKOM – przebudowa sieci teletechnicznej PKP.
10.  Most nad Kurówką:
·    montaż zbrojenia fundamentu,
·    pielęgnacja fundamentu.
11.  Przejście górne dla zwierząt km 14+600:
·    izolacja fundamentu,
·    betonowanie fundamentu,
·    deskowanie fundamentu,
·    pielęgnacja fundamentu.
12.  Węzeł Końskowola:
·    pielęgnacja betonu fundamentu,
·    deskowanie korpusu,
·    zbrojenie korpusu,
·    izolacja fundamentu.
13. Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w km 22+428. 
1.      Wycinka i oczyszczanie terenu z pozostałości prowadzone przez Lasy Państwowe Puławy.
2.      Karczowanie i usuwanie pni, wycinka drzew, krzewów i zadrzewień oraz usuwanie pni, 
prowadzona przez Wykonawcę Energopol – Szczecin S.A..
3.      Prace archeologiczne na stanowiskach: Pulki, stanowiska militarne.
4.      Prace przygotowawcze:
·    branża drogowa
·    branża mostowa - zasilanie placu budowy: (wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej 
nad drogą powiatową nr 2501L,
wiaduktu nad drogą gminną Wronów-Końskowola nr 124000L).
5.      Odhumusowanie: węzeł Końskowola, droga poprzeczna DP 2507L, droga Azoty, pas technologiczny, 
trasa zasadnicza w km 12+400 – 12+500, 10+983,74 – 12+300, węzeł Michałówka,
skrzyżowanie Azoty II, trasa zasadnicza w km 18+000 – 18+500, 19+000 – 19+500.
6.      Wykopy: pas technologiczny w km 16+380 – 17+375, trasa zasadnicza w km 11+500 –m11+650.
7.      Przebudowa kolizji elektroenergetycznych:
· własność Z.A Puławy S.A.,
· 4 Sn w km 18+052,
· 1 Sn w km 15+770 (Michałówka).
8.      Most nad Kurówką:
·    montaż prętów zespalających ławę fundamentową ze ścianką szczelną
·    wykop pod fundament.
9.      Przejście górne dla zwierząt km 14+600:
·    zbrojenie fundamentów,
·    betonowanie fundamentu,
·    wykopy niwelacyjne w obrysie obiektu.
10.  Linia kolejowa relacji Warszawa – Dorohusk:
·    montaż deskowania fundamentów,
·    montaż prętów podpory,
·    montaż deskowania fundamentów podpory,
·    betonowanie ławy fundamentowej.
11.  Węzeł Końskowola:
·    pielęgnacja betonu fundamentu,
·    zbrojenie korpusu,
·    montaż deskowania fundamentu podpory,
·    demontaż deskowania fundamentu podpory.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: