DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

Trwają prace projektowe

1. Monitorowanie rozpoczętej procedury ZRID w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

2. Wykonawca złożył do weryfikacji Projekt Wykonawczy – zestawienie tablic oznakowania kierunkowego, znaków pionowych, poziomych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

3. Wykonawca złożył do wstępnej weryfikacji Projekt Wykonawczy:

 • branża sanitarna – przebudowa sieci wodociągowych,
 • branża inżynieryjna – wiadukt nad drogą ekspresową w km 22+460,57, wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 12+031,83, most w ciągu drogi ekspresowej w km 0+718,63

4. Wykonawca złożył do przeglądu Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) w zakresie branż:

 • elektroenergetycznych (przebudowa linii wysokiego napięcia 110 kV i 220 kV)

5. Wykonawca złożył do przeglądu przedmiar robót w zakresie:

 • branża drogowa

6. Zgodnie z wydaną decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie Wykonawca przeprowadził przesadzenie osobników trzech gatunków roślin chronionych lilii złotogłów Lilium martagon, śnieżyczki przebiśnieg Galanthus nivalis oraz czosnku niedźwiedziego Allium ursinum z obszaru przeznaczonego pod inwestycję na stanowiska wskazane przez Nadleśnictwo Puławy. Prace zostały wykonane zgodnie z zaleceniami decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie w okresie pozawegetacyjnym i pod nadzorem botanika. Jednocześnie zgodnie z decyzją wydaną przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie, zezwalającą na zniszczenie siedlisk stanowiących miejsca dziennego odpoczynku nietoperzy, usunięto w okresie hibernacji nietoperzy cztery dziuplaste dęby na obszarze przeznaczonym pod inwestycję. Wycinka dębów została przeprowadzona przez Nadleśnictwo Puławy po pisemnym uzgodnieniu i pod nadzorem przyrodniczym Wykonawcy.

7. Przekazano Wykonawcy uwagi z przeglądu dokumentacji:

 • branża inżynieryjna,
 • branża odwodnieniowa i melioracyjna,
 • branża teletechniczna,
 • branża mostowa,
 • branża elektroenergetyczna.

Trwają prace projektowe

1. Monitorowanie procedury ZRID w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

2. Wykonawca złożył do przeglądu Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) w zakresie branż:

 • urządzenia bezpieczeństwa ruchu
 • zieleń i zieleń drogowa
 • odwodnienie obiektów
 • elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i teletechnicznych
 • bezpieczeństwa ruchu
 • roboty saperskie
 • łożyska
 • urządzenia dylatacyjne
 • roboty rozbiórkowe
 • inne roboty mostowe
 • odwodnieniowych, melioracyjnych oraz sieci wodociągowych
 • sieci gazowych wysokiego i średniego ciśnienia.

3. Wykonawca złożył do przeglądu przedmiar robót w zakresie:

 • branża elektroenergetyczna
 • branża telekomunikacyjna
 • branża odwodnieniowa
 • branża melioracyjna
 • przebudowa sieci wodociągowych
 • przebudowa sieci gazowych wysokiego i średniego ciśnienia
 • branża inżynieryjna.

4. Wykonawca złożył do wstępnej weryfikacji Projekt Wykonawczy:

 • branża elektroenergetyczna (przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych SN i nn własność PGE Dystrybucja S.A., przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych SN i nn własność PKP Energetyka S.A., przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych nn własność A.A. Puławy S.A., budowa oświetlenia drogowego, budowa zasilania elektroenergetycznego urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem)
 • branża odwodnienie (kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające)
 • branża mostowa:
  1. przejście górne dla dużych zwierząt w km 14+600,00
  2. most nad ciekiem „Dopływ spod Sielc Małych” w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00
  3. wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2507L nad drogą ekspresową w km 20+123,03
  4. most nad rzeką Kurówką w ciągu drogi ekspresowej w km 12+776,54
  5. most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „Dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14.

5. Przekazano Wykonawcy uwagi z bieżącego przeglądu Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiaru robót oraz z przeglądu dokumentacji projektowej - Projekt Wykonawczy:

 • wymagania ogólne
 • branża drogowa
 • branża inżynieryjna
 • branża sanitarna
 • branża elektroenergetyczna
 • branża teletechniczna
 • branża melioracyjna
 • branża konstrukcyjno – budowlana.

                                                                                                                      18.02.2016

Trwają prace projektowe

1. Monitorowanie procedury ZRID w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

2. Wykonawca złożył do przegladu Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) w zakresie robót drogowych:

 • elementy ulic
 • słupki prowadzące oraz znaki kilometrowe i hektometrowe
 • nawierzchnia z kostki kamiennej
 • podbudowy.

3. Wykonawca złożył do przeglądu Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - branża elektryczna (przebudowa linii wysokiego napięcia 110 kV i 220 kV).

4. Wykonawca złożył do wstępnej weryfikacji Projekt Wykonawczy:

 • branża zieleń
 • branża teletechniczna (budowa kanału technologicznego).

5. Przekazano Wykonawcy uwagi z przeglądu dokumentacji projektowej - Projekt Wykonawczy - branża inżynierska (wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06).

Trwają prace projektowe

1. Monitorowanie procedury ZRID w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

2. Wykonawca złożył do weryfikacji Projekt Gospodarki Istniejącą Zielenią.

3. Wykonawca złożył w celu akceptacji zestawienie tablic oznakowania kierunkowego - Projekt Stałej Organizacji Ruchu.

4. Wykonawca złożył do weryfikacji Projekt Wykonawczy branży drogowej:

 • Skrzyżowanie na prawe skręty Azoty I i Azoty II
 • Węzeł Michałówka
 • Węzeł Końskowola
 • Drogi poprzeczne.

5. Wykonawca złożył do weryfikacji Projekt Wykonawczy branży Inżynierskiej - Wiadukt w km 16+979,06.

6. Wykonawca złożył do weryfikacji Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - Beton konstrukcyjny.

7. Wykonawca złożył celem akceptacji Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

 

Trwają prace projektowe

1. Monitorowanie procedury ZRID w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

2. Wykonawca złożył do przeglądu Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) w zakresie wymagań ogólnych.

3. Wykonawca złożył w celu akceptacji Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w zakresie branży mostowej.

4. Wykonawca złożył do weryfikacji dokumentację projektową - System Zarządzania Ruchem.

5. Przekazano Wykonawcy uwagi z przeglądu dokumentacji projektowej - Projekt wykonawczy - branża drogowa.

6. Przekazano Wykonawcy uwagi z przeglądu dokumentacji projektowej - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - beton konstrukcyjny.

 

Trwają prace projektowe.

1. Monitorowanie rozpoczętej procedury ZRID w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

2. Wykonawca złożył do weryfikacji Projekt Wykonawczy branży drogowej w części obejmującej trasę główną.

3. Przekazano Wykonawcy uwagi z przeglądu dokumentacji:

 • Branża elektroenergetyczna wraz z częścią konstrukcyjno - budowlaną (przebudowa linii wysokiego napięcia 110 kV i 220 kV).
 • Branża gazowa (przebudowa sieci gazowych w/c).
 • Branża melioracyjna (przebudowa rowów i cieków, przebudowa sieci drenarskiej).
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: