DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

                                                                                                                                      23.10.2015

Trwają prace projektowe

Branża drogowa:

 • Inżynier Kontraktu przekazał z opinią Projekt Architektoniczno-Budowlany branża drogowa do Zamawiającego na posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych.

Branża mostowa:

 • Inżynier Kontraktu przekazał z opinią Projekt Architektoniczno-Budowlany branża inżynieryjna do Zamawiającego na posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • Inżynier Kontraktu przekazał z opinią do Zamawiającego na posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych:
  1. Projekt Architektoniczno-Budowlany branża odwodnieniowa i melioracyjna,
  2. Projekt Architektoniczno-Budowlany branża sanitarna,
  3. Projekt Architektoniczno-Budowlany branża elektroenergetyczna,
  4. Projekt Architektoniczno-Budowlany branża teletechniczna.

Dokumentacja geodezyjna:

 • Wykonawca przedłożył do weryfikacji poprawione mapy z projektowaną linią rozgraniczającą, dokumentacja została przekazana do Zamawiającego,
 • Wykonawca przedłożył do weryfikacji Projekt techniczny- uzupełnienie zniszczonej osnowy szczegółowej w pasie drogi ekspresowej S-17,
 • Wydana została opinia z uwagami do Projektu technicznego- uzupełnienie zniszczonej osnowy szczegółowej w pasie drogi ekspresowej S-17 przez zespół Inżyniera – dokumentacja została przekazana do Zamawiającego.

   Dokumentacja geologiczna:

 • wydana została opinia do opracowania geologicznego i hydrogeologicznego przez zespół Inżyniera, dokumentacja została przekazana do uzgodnienia Zamawiającego oraz na posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych.

Dokumentacja ochrony środowiska:

 • Inżynier Kontraktu przekazał z opinią Projekt Architektoniczno-Budowlany branża urządzenia ochrony środowiska do Zamawiającego na posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych:
  1. Projekt Zieleni,
  2. Projekt gospodarki istniejącą zielenią,
  3. Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w ramach powtórnej oceny.

Trwają prace projektowe

Branża drogowa:

 • przekazanie do Zamawiającego - Opracowania nośności i stateczności korpusu drogowego i jego posadowienia oraz Projektu Konstrukcji Nawierzchni,
 • Wykonawca przedłożył do zaopiniowania wersję finalną Projektu Architektoniczno-Budowlanego w celu przekazania do Zamawiającego.

Branża mostowa:

 • Wykonawca przedłożył do weryfikacji pozostałe tomy Projektu Architektoniczno-Budowlanego branża inżynieryjna,
 • weryfikacja przekazanych tomów Projektu Architektoniczno-Budowlanego przez zespół Inżyniera,
 • Operat Wodnoprawny obiektów inżynierskich w trakcie weryfikacji przez zespół Inżyniera.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • weryfikacja przedłożonego przez Wykonawcę Projektu Architektoniczno-Budowlanego branża odwodnieniowa i melioracyjna- wydana została opinia z uwagami.

Dokumentacja geodezyjna:

 • Wykonawca w trakcie nanoszenia poprawek do mapy z projektowaną linią rozgraniczającą.

Dokumentacja geologiczna:

 • Wykonawca przedłożył do weryfikacji opracowania geologiczne i hydrogeologiczne:
  1. geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych-opinia geotechniczna,
  2. geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych-Projekt geotechniczny.

Dokumentacja ochrony środowiska:

 • Trwa weryfikacja Projektu Architektoniczno-Budowlanego:
 1. Branża Ochrona środowiska: Raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w ramach powtórnej oceny,
 2. Branża Urządzenia ochrony środowiska: Projekt Zieleni i Projekt gospodarki istniejącą zielenią,
 3. Branża Urządzenia ochrony środowiska: Ekrany akustyczne.

Trwają prace projektowe

Branża drogowa:

 • Wykonawca przedłożył do ponownej weryfikacji :     
 1. Opracowanie nośności i stateczności korpusu drogowego i jego posadowienie,
 2. Projekt Konstrukcji Nawierzchni,
 • Wykonawca przedłożył Projekt Architektoniczno-Budowlany w wersji elektronicznej do weryfikacji.

Branża mostowa:

 • Wykonawca przedłożył Projekt Architektoniczno-Budowlany obiektów inżynierskich:
 1. WS/PZDsz-01- Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i przejściem dla pieszych w km 12+036.07,
 2. WD-09- Wiadukt w ciągu drogi powiatowej DP2507L nad droga ekspresową w km 20+123.03,
 3. MS/PZDd-10- Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem bez nazwy zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024.14.
 • Wykonawca w trakcie nanoszenia zmian do pozostałych Projektów Architektoniczno-Budowlanych obiektów inżynierskich,
 • Wykonawca przedłożył do weryfikacji Operat Wodnoprawny obiektów inżynierskich,
 • Wykonawca w trakcie uzgadniania dokumentacji z Zarządcami Dróg i Urzędami.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • Wykonawca przedłożył do weryfikacji Projekt Architektoniczno-Budowlany branża odwodnieniowa i melioracyjna:  
 1. Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające,
 2. Przebudowa rowów i cieków oraz przejścia pod dnem,
 3. Przebudowa sieci drenarskiej.

Dokumentacja geodezyjna:

 • Wykonawca przedłożył do oceny mapę z projektowaną linią rozgraniczającą,
 • Wydana została opinia z uwagami do w/w mapy.

Dokumentacja geologiczna:

 • Wykonawca przedłożył do weryfikacji Operat Wodnoprawny.

Dokumentacja ochrony środowiska:

 • Wykonawca przedłożył do weryfikacji wersję roboczą Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do ponownej oceny i Planu działań środowiskowych oraz Inwentaryzację Przyrodniczą - trwa analiza i korekta,
 • Wykonawca dokonuje korekty Projektu Architektoniczno-Budowlanego w zakresie Ochrony Środowiska oraz nanosi zmiany w Projekcie Zieleni.

Trwają prace projektowe

Branża drogowa:

 • weryfikacja przekazanego ponownie Projektu Konstrukcji Nawierzchni,
 • Wykonawca przedłożył do ponownej weryfikacji Analizę i Prognozę ruchu.

Branża mostowa:

 • wydana została opinia do Projektu Architektoniczno-Budowlanego, WD-04- Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 nad droga ekspresową w km 15+752.29.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • wydana została opinia z uwagami do Projektu kanalizacji deszczowej urządzeń oczyszczających przez zespół Inżyniera.

 Dokumentacja geodezyjna:

 • uzupełnianie i uwzględnianie przekazanych map z projektami podziałów działek.

Dokumentacja geologiczna:

 • trwają prace projektowe dotyczące dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Dokumentacja ochrony środowiska:

 • weryfikacja przekazanego Projektu Architektoniczno-Budowlanego w  zakresie branży zieleń - Projekt gospodarki istniejącą zielenią,
 • analiza i korekta kolejnych rozdziałów do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do ponownej oceny,
 • Wykonawca dokonuje korekty Projektu Architektoniczno-Budowlanego w zakresie Ochrony Środowiska oraz nanosi zmiany w Projekcie Zieleni.

Trwają prace projektowe

Branża drogowa:

 • Wykonawca przedłożył do weryfikacji opracowanie nośności i stateczności korpusu drogowego i jego posadowienie,
 • wydana została opinia z uwagami do opracowania nośności i stateczności korpusu drogowego i jego posadowienie przez zespół Inżyniera,
 • wydana została opinia z uwagami do Projektu Konstrukcji Nawierzchni,
 • Analiza i Prognoza ruchu została zweryfikowana przez zespół Inżyniera ( brak uwag do naniesionych poprawek).

Branża mostowa:

 • Wykonawca w trakcie nanoszenia poprawek do Projektu Architektoniczno-Budowlanego, WD-04- Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr. 824 nad droga ekspresową w km 15+752.29,
 • Wykonawca w trakcie uzgadniania dokumentacji z Zarządcami Dróg i Urzędami.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • dokumentacja Projektu kanalizacji deszczowej urządzeń oczyszczających jest w trakcie uzupełniania i uwzględniania uwag otrzymanych po weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.

Dokumentacja geodezyjna:

 • uzupełnianie przekazanych map z projektami podziałów działek.

Dokumentacja geologiczna:

 • Wykonawca przekazał Harmonogram prac kameralnych.

Dokumentacja ochrony środowiska:

 • Wykonawca przedłożył do weryfikacji wersję roboczą Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do ponownej oceny i Planu działań środowiskowych oraz Inwentaryzację Przyrodniczą - trwa analiza i korekta,
 • Wykonawca dokonuje korekty Projektu Architektoniczno-Budowlanego w zakresie Ochrony Środowiska oraz nanosi zmiany w Projekcie Zieleni.

Trwają prace projektowe

Branża drogowa:

 • Wykonawca po uwzględnieniu uwag przedłożył Projekt Konstrukcji Nawierzchni do ponownej weryfikacji,
 • Wykonawca po uwzględnieniu uwag przedłożył Projekt Architektoniczno-Budowlany do ponownej weryfikacji,
 • opracowywanie planu działań ratowniczych do uzgodnień,
 • wprowadzanie poprawek do dokumentacji po otrzymaniu stanowiska GDDKiA do Audytu BRD.

Branża mostowa:

 • weryfikacja przekazanego ponownie Projektu Architektoniczno-Budowlany, WD-04- Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 nad droga ekspresową w km 15+752.29 przez zespół Inżyniera.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • Wykonawca po uwzględnieniu uwag przedłożył Projektu Ekranów Akustycznych do ponownej weryfikacji,
 • Wykonawca przedłożył do weryfikacji Projekt kanalizacji deszczowej urządzeń oczyszczających.

 Dokumentacja geodezyjna:

 • Projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych rzeki Kurówki, został zweryfikowany przez zespół Inżyniera ( brak uwag do naniesionych poprawek do PAB),
 • Wykonawca przedłożył do weryfikacji zbiorcze mapy z projektami podziałów działek.

Dokumentacja geologiczna:

 • trwają prace projektowe dotyczące dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Dokumentacja ochrony środowiska:

 • Wykonawca przedstawił do weryfikacji Projekt Architektoniczno-Budowlany w zakresie branży zieleń - Projekt gospodarki istniejacą zielenią,
 • analiza i korekta kolejnych rozdziałów do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do ponownej oceny,
 • Wykonawca dokonuje korekty Projektu Architektoniczno-Budowlanego w zakresie Ochrony Środowiska oraz nanosi zmiany w Projekcie Zieleni.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: