DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28-12+300,00:

 • I warstwa mieszanki niezwiązanej z kruszywa (DD-02) od km 0+000 do km 0+588
 • wykop rowu i profilowanie skarpy nasypu od km 11+300 do km 11+650 (strona prawa)
 • roboty przygotowawcze do wykonywania warstwy kruszywa na pasach technologicznych
 • humusowanie skarp i pobocza od km 10+985 do km 11+300 oraz od km 11+300 do km 11+500
 • profilowanie i zagęszczanie pasów technologicznych
 • kruszenie materiału na pasy technologiczne

Sekcja II

1.km 16+300,00 – 17+375,00:

 • wykonywanie rowów drogowych od km 17+000 do km 17+300.

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • montaż deskowania poprzecznicy w osiach A i B
 • montaż zbrojenia poprzecznicy w osi A
 • betonowanie poprzecznicy w osiach A i B, etap I
 • montaż zbrojenia ścianki zaplecznej w osiach A i B

2. Przepust/przejście dla zwierząt (PZŁ-03):

 • beton ochronny

Sekcja II

1. Wiadukt przeznaczony dla ruchu samochodowego nad drogą powiatową nr 2501L:

 • zbrojenie, deskowanie i betonowanie głowic pali – branża konstrukcyjna
 • montaż belek podwalinowych

2. Przepusty/przejścia dla zwierząt (P-06 oraz PZM-07):

 • obruk wlotu.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 11+000 – 22+000:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zagęszczanie wraz z zasypywaniem

2. Budowa systemu zarządzania ruchem SZR dla odcinka 11+000 – 22+000:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie kabli
 • wykonywanie przewiertów
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem.

BRANŻA DROGOWA
Sekcja I

1. km 10+983,28-12+300,00:

 • nasyp – pas rozdziału od km 12+460 do km 12+760
 • profilowanie skarpy nasypu i poboczy od km 10+985 do km 11+700 oraz od km 12+460 do km 12+760 (strona prawa)
 • nawożenie kruszywa – pas technologiczny od km 12+800 do km 13+050 oraz od km 13+275 do km 13+600 (strona lewa)
 • nawożenie humusu – teren płaski (węzeł Puławy Wschód)

Sekcja II

1. km 13+800,00-15+100,00

 • nawożenie kruszywa – pas technologiczny od km 13+770 do km 14+160 (strona lewa) oraz od km 14+200 do km 14+550 (strona prawa)

Sekcja III

1. km 17+375,00-20+125,00:

 • nawożenie humusu – teren płaski (węzeł Puławy Wschód)

 BRANŻA MOSTOWA
Sekcja I

1. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • montaż deskowania poprzecznicy w osi A
 • montaż zbrojenia poprzecznicy w osi A i B

Sekcja II

1. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600:

 • montaż podwalin osłon

2. Wiadukt przeznaczony dla ruchu samochodowego nad drogą powiatową nr 2501L:

 • montaż kotew talerzowych
 • zbrojenie kap chodnikowych
 • deskowanie i zbrojenie głowic pali

Sekcja III

1. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • dozbrajanie, deskowanie oraz betonowanie głowic pali

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28-12+300,00:

 • nasyp – profilowanie skarpy nasypu i poboczy od km 10+985 do km 11+700 (strona prawa ) oraz od km 12+460 do km 12+760 (strona prawa)

 BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Most nad Kurówką:

 • betonowanie głowic pali pod ekrany przeciwolśnieniowe

2. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • zasypki za przyczółkiem w osi A i B
 • demontaż deskowania przyczółka w osi A
 • montaż deskowania poprzecznicy w osi A i B
 • montaż deskowania ciosów w osi A
 • betonowanie ciosów w osi A
 • montaż łożysk w osi A i B
 • izolacja bitumiczna korpusów

Sekcja II

1. Wiadukt przeznaczony dla ruchu samochodowego nad drogą powiatową nr 2501L:

 • montaż słupów pod ekrany akustyczne
 • układanie schodów skarpowych
 • umocnienie stożka
 • montaż słupów ekranów

2. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600:

 • montaż podwalin

Sekcja III

1. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • deskowanie i betonowanie głowic pali pod ekrany przeciwolśnieniowe
 • montaż barier zintegrowanych z osłonami
 • dozbrajanie głowic pali

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 11+000 – 22+000:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zagęszczanie wraz z zasypywaniem

2. Budowa systemu zarządzania ruchem SZR dla odcinka 11+000 – 22+000:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie kabli
 • wykonywanie przewiertów
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem.

3. Węzeł Azoty-oświetlenie:

 • ustawienie szalunków pod maszt nr 5.

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • Bariery drogowe H2/w3
 • Bariery drogowe H2/w4 dwustronna

2. km 12+300,00 – 12+800,00:

 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm (C5/6) na łącznicach L01 i L05 (jezdnia prawa) oraz al. Tysiąclecia w. Azoty I
 • podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 – profilowanie i dogęszczanie kruszywa od km 12+460 do km 12+760 (jezdnia prawa)
 • oczyszczenie i skropienie – warstwa bitumiczna od km 12+440 do km 12+760 (jezdnia prawa)
 • podbudowa bitumiczna od km 12+440 do km 12+760 (jezdnia prawa) – I warstwa

Sekcja II

1. km 13+800 – 15+100,00

 • zahumusowanie, gr. 15 cm – profilowanie zahumusowania skarp – droga dojazdowa nr 4
 • bariery drogowe H2/w3

2. km 15+100,00 – 16+300,00;

 • wykop – profilowanie rowu – droga dojazdowa nr 4 od km 1+400 do km 1+750
 • mata antyerozyjna na skarpach na łącznicy L05 (strona lewa i prawa)

3. km 16+300,00 – 17+375,00

 • bariery drogowe H2/w3
 • bariery drogowe H2/w4 dwustronna
 • zahumusowanie gr. 15 cm od km 16+900 do km 17+000 (strona prawa – pobocze)

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 22+903,00:

 • wykop- profilowanie rowów i skarpowanie (rów lewy)
 • podbudowa bitumiczna – I warstwa

BRANŻA MOSTOWA

1. Most nad Kurówką:

 • wiercenie i betonowanie pali pod ekrany przeciwolśnieniowe (jezdnia prawa) od strony Radomia

2. Most nad Kurówką w km 0+718,63:

 • montaż deskowanie i zbrojenia przyczółka w osi A
 • demontaż deskowania korpusu w osi B
 • montaż deskowania i zbrojenia korpusu oraz skrzydeł w osi A
 • betonowanie korpusu i skrzydeł w osi A

3. Przejście górne dla dużych zwierząt w km 14+600,00:

 • humusowanie najścia na obiekt

4. Wiadukt przeznaczony dla ruchu samochodowego nad drogą powiatową nr 2501L w km 17+375,35:

 • umacnianie stożka oś B (strona lewa)
 • montaż słupów pod ekrany akustyczne

5. Wiadukt zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt pod drogą ekspresową w km 16+979,06:

 • układanie geokraty na stożkach w osi A i B (jezdnia prawa)

6. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • montaż słupów pod ekrany
 • deskowanie głowic pali pod ekrany przeciwolśnieniowe
 • wiercenie i betonowanie pali pod ekrany przeciwolśnieniowe

7. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • prace porządkowe

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego od km 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2. Budowa systemu zarządzania ruchem SZR na odcinku od km 11+000,00 do 22+000,00 km:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie kabli
 • wykonywanie przewiertów
 • zasypywanie wraz z zagęszczeniem w/w wykopu.

3. Węzeł Końskowola- oświetlenie:

 • stawianie słupów oświetleniowych – WO4

4. Węzeł Azoty – oświetlenie:

 • wylewanie betonu C8/10 pod fundament na rondzie nr 5
 • kopanie rowów kablowych
 • układanie kabla
 • zasypywanie wraz z zagęszczeniem - WO3 (łącznica L03)

5. Węzeł Puławy Wschód – oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych
 • układanie kabla
 • zasypywanie wraz z zageszczaniem – zasilanie WO2
 • stawianie szafek oświetleniowych i sterowniczych (SRO 2/1, 2/2, 2/3,2/4 i SO 2/2, 2/3, 2,4).

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • roboty porządkowe

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego od km 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2. Węzeł Puławy Wschód – oświetlenie:

 • łączenie słupów oświetleniowych – WO1
 • wykonanie uziemień szafek oświetleniowych

3. Węzeł Końskowola- oświetlenie:

 • łączenie słupów oświetleniowych – WO1 i WO4.

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 – profilowanie i dogęszczanie kruszywa od km 10+983 do 11+500 (jezdnia prawa)
 • oczyszczenie i skropienie – warstwa niebitumiczna od km 12+400 do 12+760km (jezdnia lewa)
 • podbudowa bitumiczna od km 10+985 do km 11+500 I warstwa (jezdnia prawa)

2. km 12+300,00 – 12+800,00:

 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm (C5/6) – na łącznicach L03 i L05 (strona lewa) - węzeł Azoty I; dokończenie ronda
 • podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 od km 12+700 do km 12+760 (jezdnia prawa)

3. Roboty brukarskie:

 • ścieki trójkątne od km 12+450 do km 12+550 (strona prawa)
 • zahumusowanie, gr. 15 cm – profilowanie zahumusowanie od km 14+200 do km 14+500 (skarpa lewa)
 • mata antyerozyjna na skarpach od km 14+200 do km 14+500 (skarpa lewa)

Sekcja II

1. km 13+800 – 15+100,00

 • wykop- profilowanie skarpy i rowu dd-04

2. km 15+100,00 – 16+300,00;

 • wykop rowu DW824
 • bariery drogowe H2/W4/A od km 15+703 do 15+733km oraz od km 15+772 do 15+802 km PRSP; od km 16+275 do km 16+378 dwustronna oraz od km 0+054 do km 0+222-52 na łącznicy LO5 węzeł Puławy Wschód
 • bariery drogowe H2/W3/A od km 15+733 do 15+772 PRSP oraz od km 15+658 do km 15+670 (strona prawa); od km 0+144 do km 0+156 na łącznicy LO3 węzeł Puławy Wschód) oraz od km 0+140 do km 0+152 na łącznicy LO4 (węzeł Puławy Wschód)

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 22+903,00:

 • wykop- profilowanie rowów i skarpowanie
 • nasyp z dokopu – zagęszczanie poboczy
 • podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 – profilowanie i zagęszczanie
 • roboty brukarskie
 • ułożenie krawężników betonowych
 • ułożenie ścieków trójkątnych
 • bariery drogowe H2/w4 od km 22+834 do 22+921 km PRSL oraz od km 22+834 do 22+921 km PRSP

BRANŻA MOSTOWA

1. Most nad Kurówką w km 0+718,63:

 • montaż deskowania skrzydeł w osi B
 • montaż deskowania skrzydeł i przyczółka w osi A
 • montaż zbrojenia przyczółka i skrzydeł w osi B
 • betonowanie przyczółka i skrzydeł w osi B
 • montaż deskowania ciosów podłożyskowych w osi B
 • betonowanie ciosów podłożyskowych w osi B
 • demontaż deskowania korpusu w osi B

2. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • skarpowanie nasypów
 • humusowanie skarpy nasypu

3. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 do przeprowadzenia ruchu samochodowego nad zaprojektowaną drogą ekspresową na węźle Puławy Wschód:

 • wyrównanie podłoża przy balustradach U11

4. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • wiercenie pali pod ekrany od strony Radomia
 • betonowanie pali
 • umacnianie stożka oś B (strona lewa)
 • układanie papy na murku ograniczającym (strona lewa)

5. Przepust droga dojazdowa nr 4 w km 0+777,90:

 • zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych
 • betonowanie płyt przejściowych
 • kosmetyka betonu
 • rozdeskowanie płyt przejściowych

6. Przepust z przejsciem dla zwierząt – P-04 oraz P-05:

 • kosmetyka betonu

BRANŻA SANITARNA

1. Wyloty do rowu (obrukowanie, ściek skarpowy)

2. Regulacja wpustów deszczowych

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego od km 0+000,00 do km 11+000,00 oraz od km 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2. Budowa systemu zarządzania ruchem SZR na odcinku od km 11+000,00 do 22+000,00 km:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie kabli
 • wykonywanie przewiertów
 • zasypywanie wraz z zagęszczeniem w/w wykopu.

3. Węzeł Końskowola- oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych
 • układanie kabla
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem
 • rozwożenie słupów oświetleniowych
 • prostowanie słupów
 • stawianie słupów oświetleniowych – WO3 i WO1

4. Węzeł Azoty – oświetlenie:

 • podpięcie w złączach – tymczasowe zasilanie WO2 i WO4
 • demontaż słupa przy moście nad Kurówką
 • przygotowanie podłoża pod fundament nr 5.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: