DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • nasyp z dokopu – stabilizowanie nasypu od km 11+000,00 do km 11+200,00 (jezdnia prawa),
 • nasyp z wykopu – stabilizowanie nasypu od km 11+000,00 do km 11+200,00 (jezdnia prawa.

2. km 12+300,00 – 12+800,00:

 • wykop – droga krajowa nr 12 (około km 12+500,00),
 • nasyp z wykopu – zagęszczanie nasypu, węzeł Azoty I (łącznice nr L01 i L03),
 • rozbiórka ścieku z elementów betonowych, krawężnika betonowego, obrzeży, chodnika z kostki – droga krajowa nr 12 (około km 12+500,00).

3. km 12+800,00 – 13+250,00:

 • warstwa ścieralna od km 12+800,00 do km 13+800,00 (jezdnia prawa).

Sekcja II

1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • wykop – profilowanie skarpy nasypu i rowu (droga dojazdowa nr 4, trasa główna od km 14+200,00 do km 14+400),
 • nasyp z wykopu – zagęszczanie poboczy od km 14+200,00 do km 14+575,00 (jezdnia lewa),
 • oczyszczenie i skropienie warstwy bitumicznej od km 13+800,00 do km 14+600,00 (jezdnia prawa),
 • oczyszczenie i skropienie warstwy bitumicznej od km 14+600,00 do km 14+750,00 (jezdnia prawa),
 • warstwa ścieralna od km 13+800,00 do km 14+750,00.

2. km 15+100,00 – 16+300,00:

 • wykop, nasyp z wykopu – profilowanie skarpy i rowu (droga dojazdowa nr 4, trasa główna od km 15+100,00 do km 15+300,00,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm, profilowanie i zagęszczanie – łącznica nr L01 od km 0+080,00 do km 0+120,00 (węzeł Puławy Wschód),
 • roboty brukarskie – układanie kostki betonowej (węzeł Puławy Wschód),
 • oczyszczenie i skropienie warstwy niebitumicznej – łącznice nr L03 i L05 (węzeł Puławy Wschód),
 • podbudowa bitumiczna – łącznice nr L03 i L05 (węzeł Puławy Wschód).

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • wykop – profilowanie rowu i skarp od km 16+400,00 do km 16+500,00 (jezdnia prawa),
 • nasyp z wykopu profilowanie skarp od km 17+000,00 do km 17+300,00 (jezdnia prawa i lewa),
 • humusowanie poboczy gr. 15 cm od km 16+500,00 do km 16+950,00 (jezdnia prawa).

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 20+125,00:

 • wykop – profilowanie rowów i skarp,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją (osuszanie warstwy) – węzeł Końskowola,
 • nasyp z dokopu – zagęszczanie poboczy,
 • uszlachetnianie podłoża gr. 30 cm,
 • humusowanie poboczy i skarp gr. 15 cm,
 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm.

2. km 20+125,00 – 22+425,00:

 • nasyp z dokopu – zagęszczanie poboczy,
 • wykonywanie podbudowy pomocniczej stabilizowanej cementem gr. 15 cm.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i pieszych w km 12+031,83:

 • układanie nawierzchni z kostki betonowej w pasie rozdziału.

2. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linia kolejową relacji Warszawa – Dorohusk w km 12+320,52:

 • układanie nawierzchni z kostki betonowej w pasie rozdziału.

3. Most nad Kurówką:

 • roboty wykończeniowe powierzchni betonowych.

4. Most nad Kurówką w km 0+718,63:

 • roboty rozbiórkowe.

5. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • prace wykończeniowe,
 • szalowanie i betonowanie głowic pali,
 • rozszalowanie głowic pali,
 • zasypka głowic pali.

6. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 – węzeł Puławy Wschód:

 • montaż odwodnienia.

7. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • montaż wpustów,
 • wiercenie pali pod ekrany przeciwolśnieniowe,
 • betonowanie pali pod ekrany przeciwolśnieniowe.

8. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • śrutowanie powierzchni pod papę termozgrzewalną,
 • wykonywanie podwaliny oś B (strona lewa),
 • zasypka przyczółka w osi A,
 • zbrojenie płyty przejściowej w osi B,
 • zagęszczanie ostatniej warstwy zasypki,
 • deskowanie i zbrojenie podwaliny oś B (strona lewa),
 • betonowanie warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową oś A,
 • szalowanie i zbrojenie płyty przejściowej oś B (strona lewa),
 • betonowanie podwaliny oś B (strona lewa).

9. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • uszczelnianie desek gzymsowych i krawężników,
 • montaż krawężników zanikających na dojazdach w osi B.

10. Szalowanie i zbrojenie płyty dennej – przepust droga dojazdowa nr 4 w km 0+777,90.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 2 – wpusty deszczowe:

 • regulacja studni,
 • montaż włazów.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego od km 0+000,00 do km 11+000,00 oraz od km 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2. Budowa SZR na odcinkach od 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie kabli,
 • wykonywanie przewiertów,
 • zaspanie wraz z zagęszczeniem w/w wykopu.

3. Węzeł Azoty - oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabla,
 • stawianie fundamentów,
 • łączenie słupów oświetleniowych,
 • zasypywanie wraz z zagęszczeniem WO11, WO9.

4. Węzeł Końskowola – oświetlenie:

 • łączenie tabliczek słupowych WO 1 i WO 2,
 • zagęszczanie WO 5.

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 12+300,00 – 12+800,00:

 • nasyp z wykopu – zagęszczanie łącznicy nr L03 (Azoty I),
 • frezowanie nawierzchni bitumicznych (jezdnia prawa, droga krajowa nr 12),
 • rozbiórka barier stalowych (jezdnia prawa, droga krajowa nr 12).

Sekcja II

1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • wykop – profilowanie rowu (strona lewa) od km 14+200,00 do km 14+600,00.

2. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • nasyp z wykopu – profilowanie skarpy i rowu (strona prawa) od km 16+800,00 do km 16+950,00,
 • wykop – profilowanie rowu (strona prawa) od km 17+050,00 do km 17+300,00.

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 20+125,00:

 • wykonywanie nasypu.

2. km 20+125,00 – 22+425,00:

 • warstwa mrozoochronna – profilowanie dodatkowej warstwy,
 • roboty brukarskie – układanie ścieków trójkątnych (jezdnia lewa) od km 22+040,00 do km 22+175,00,
 • podbudowa bitumiczna (łącznica nr L03, droga powiatowa nr 2507L).

BRANŻA MOSTOWA

1.Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i pieszych w km 12+031,83:

 • montaż słupów i głowic ekranów przeciwolśnieniowych.

2. Most nad Kurówką:

 • roboty wykończeniowe powierzchni betonowych,
 • montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych.

3. Most nad Kurówką w km 0+718,63:

 • roboty rozbiórkowe.

4. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 – węzeł Puławy Wschód:

 • prace porządkowe,
 • prace wykończeniowe.

5. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • prace porządkowe,
 • zbrojenie płyt przejściowych na odkładzie,
 • chudy beton pod płyty przejściowe w osi B,
 • wykonywanie podwalin,
 • zasypka przyczółka w osi A,
 • betonowanie podwaliny w osi A (strona prawa).

6. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów – Końskowola nad droga ekspresową w km 18+511,09:

 • prace porządkowe.

7. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • betonowanie betonu wyrównawczego pod kapy w osi B,
 • pielęgnacja betonu,
 • montaż krawężnika na kapach – dojazdy w osi B.

8. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • profilowanie stożków,
 • prace wykończeniowe.

9. Obrukowywanie wokół skrzydełek wlotu i wylotu – przepust w km 14+877,00.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 22 – wpusty deszczowe:

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przykanalików.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Węzeł Puławy Wschód - oświetlenie:

 • posadowienie fundamentów i zagęszczenie obwodów WO8.

2. Węzeł Końskowola – oświetlenie:

 • postawienie fundamentów wraz z zagęszczeniem.

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km10+983,28 – 12+300,00:

 • nasyp z dokopu – zagęszczanie i profilowanie nasypu (jezdnia prawa).

2. km 12+300,00 – 12+800,00:

 • montaż barier energochłonnych od km 12+402,00 do km 12+748 (jezdnia lewa),
 • montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału od km 12+790,00 do km 12+921,00,
 • humusowanie pasa rozdziału gr. 30 cm od km 12+400,00 do km 12+800,00,
 • nasyp z wykopu – zagęszczanie łącznicy L03, węzeł Azoty I,
 • humusowanie gr. 15 cm poboczy i skarp od km 12+700,00 do km 12+760,00 (jezdnia lewa),
 • rozbiórka nawierzchni bitumicznej.

3. km 12+800,00 – 13+250,00:

 • humusowanie gr. 30 cm pasa rozdziału od km 12+800,00 do km 12+930,00,
 • układanie geowłókniny wraz z humusowaniem rowów – łącznice nr L02 i L04, węzeł Azoty II,
 • montaż barier energochłonnych – łącznice nr L02 i L04, węzeł Azoty II

Sekcja II

1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału od km 14+545,00 do km 14+573,60,
 • humusowanie gr. 15 cm – pobocza (strona lewa) od km 14+90,00 do km 15+100,00,
 • nasyp z dokopu – zagęszczanie pobocza od km 14+900,00 do km 15+100,00,
 • montaż barier energochłonnych od km 14+796,00 do km 14+848,00 (jezdnia lewa).

2. km 15+100,00 – 16+300,00:

 • humusowanie gr. 15 cm poboczy od km 15+100,00 do km 15+500,00,
 • profilowanie podbudowy z kruszywa łamanego – droga wojewódzka nr 824 od km 0+000,00 do km 0+090,00 (strona lewa),
 • oczyszczenie i skropienie warstwy niebitumicznej – droga wojewódzka nr 824 od km 0+000,00 do km 0+090,00 (strona lewa),
 • ułożenie podbudowy bitumicznej – droga wojewódzka nr 824 od km 0+000,00 do km 0+090,00 (strona lewa),
 • oczyszczenie i skropienie warstwy bitumicznej od km 15+500,00 do km 15+800,00 (jezdnia lewa),
 • warstwa ścieralna SMA od km 15+500,00 do km 15+800,00 (jezdnia lewa),
 • roboty brukarskie – montaż ścieków trójkątnych na łącznicach nr L03 i L05, węzeł Puławy Wschód,
 • roboty brukarskie – układanie kostki betonowej i obrzeży, droga wojewódzka nr 824.

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 20+125,00:

 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • humusowanie poboczy i pasa rozdziału.

2. km 20+125,00 – 22+425,00:

 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • humusowanie poboczy i pasa rozdziału.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i pieszych w km 12+031,83:

 • montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych,
 • montaż barier energochłonnych.

2. Most nad Kurówką:

 • montaż głowic ekranów przeciwolśnieniowych,
 • wykonanie warstwy przeciwspadku z asfaltu twardolanego,
 • montaż mostu pontonowego i wykonanie objazdu (ścieżka rowerowa, most nad Kurówką w km 0+718,63,
 • rozbiórka mostu nad Kurówką w km 0+718,36 - droga dojazdowa do Zakładów Azotowych.

3. Przejście górne dla zwierząt w om 14+600,00:

 • wykonanie powłoki odpornej na chlorki i zarysowania,
 • montaż desek gzymsowych na murach oporowych oś A,
 • deskowanie gzymsu.

4. Wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2501L nad drogą ekspresową w km 17+375,35:

 • prace porządkowe.

5. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla pieszych w km 22+024,14:

 • montaż desek na najazdach w osi A,
 • zbrojenie kap na najazdach w osi A.

6. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad droga ekspresową w km 22+480,57;

 • deskowanie rozdeskowanie fundamentów pod bariery energochłonne.

7. Obrukowanie wlotu i wylotu – przepust w km 14+040,00.

8. Montaż półki dla zwierząt z prefabrykatów – przepust w km 15+799,00.

9. Montaż półki dla zwierząt z prefabrykatów – przepust w km 19+029,06.

BRANŻA SANITARNA

1. Regulacja wpustów deszczowych.

2. Obrukowywanie scieków skarpowych.

3. Zlewnia nr 14 – wpusty deszczowe:

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przykanalików.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego od km 0+000,00 do km 11+000,00 oraz od km 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2. Budowa SZR na odcinkach od 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie kabli,
 • wykonywanie przewiertów,
 • zaspanie wraz z zagęszczeniem w/w wykopu.

3. Węzeł Puławy Wschód - oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabla,
 • zasypywanie wraz z zagęszczeniem obwodów WO9.

Zmiana organizacji ruchu

W dniu 25.10.2017r. (środa) o godz 09.00 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy węła Azoty I oraz obiektu MD-02. Przedmiotowa organizacja zakłada zamknięcie dla ruchu Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego na odcinku od Ronda Bitwy Warszawskiej do Zakładów Azotowych Dyrekcja (rejon pomnika Bohaterom Września 1939). Zamknięcie nie dotyczy ścieżki rowerowej. Dokonana zostanie również likwidacja przystanku MZK na Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego (103, 214). Do ruchu zostanie udostępniona lewa jezdnia budowanej drogi ekspresowej od wiaduktu nad linią kolejową do węzła Puławy Wschód (nazwa robocza węzeł Michałówka).

Objazdy:

1. Relacja Radom oraz Puławy ul. Dęblińska  - Lublin/Warszawa oraz Puławy Al. Partyzantów, dojazd lewą jezdnią do węła Puławy Wschód a następnie wybór dalszej relacji na drodze wojewódzkiej nr 824.

2. Relacja Lublin/Warszawa oraz Puławy Al. Partyzantów - Radom orz Puławy ul. Dęblińska, dojazd drogą wojewódzką nr 824 do węzła Puławy Wschód a następnie lewa jezdnią.

3. Relacja Radom oraz Puławy ul. Dęblińska - Zakłady Azotowe dojazd lewą jezdnią do węzła Puławy Wschód a następnie zjazd na węźle Puławy Azoty (w przypadku pojazdów uprzywilejowanych możliwość skrętu w lewo z budowanej drogi ekspresowej na tymczasowym łączniku z drogą zakładową w rejonie bramy nr 5).

4. Relacja Zakłady Azotowe - Radom oraz Puławy ul. Dęblińska, dojazd przez węzeł Puławy Wschód i jazda lewą jezdnią.

5. Relacja Zakłady Azotowe - Lublin/Warszawa oraz Puławy Al. Partyzantów, wyjazd w kierunku bramy nr 5 a następnie skręt w lewo na lewą jezdnię na tymczasowym łączniku z drogą zakładową.

6. Relacja Lublin/Warszawa oraz Puławy Al. Partyzantów - Zakłady Azotowe, dojazd drogą wojewódzką nr 824 do węzła Puławy Wschód a następnie lewą jezdnią i zjazd na węźle Puławy Azoty.

 

 

 

 

 

 

 

 

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • nasyp z dokopu – zagęszczanie i profilowanie nasypu od km 11+000,00 do km 11+200,00 (jezdnia prawa),
 • profilowanie i zagęszczanie warstwy mrozoochronnej od km 12+610,00 do km 12+680,00 (jezdnia prawa),
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 – profilowanie i zagęszczanie kruszywa od km 12+400 do km 12+520,00 (jezdnia lewa),
 • czyszczenie i skropienie warstwy niebitumicznej od km 12+400,00 do km 12+760,00 (jezdnia lewa),
 • podbudowa bitumiczna od km 12+550,00 do km 12+760,00 (jezdnia lewa).

2. km 12+300,00 – 12+800,00:

 • zagęszczanie i profilowanie warstwy mrozoochronnej od km 12+610,00 do km 12+680,00 (jezdnia prawa),
 • oczyszczenie skropienie warstwy niebitumicznej od km 12+400,00 do km 12+750,00 (jezdnia lewa),
 • podbudowa bitumiczna j/w.
 • warstwa ścieralna j/w,
 • podbudowa bitumiczna od km12+400,00 do km 12+550,00 (jezdnia lewa).

3. km 12+800,00 – 13+250,00:

 • humusowanie gr. 15 cm – łącznice węzła Azoty II,
 • humusowanie gr. 3o cm – pas rozdziału węzła Azoty II.

4. km 13+250,00 – 13+800,00:

 • montaż barier energochłonnych od km 13+504,00 do km 13+816,00.

Sekcja II

1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • montaż barier energochłonnych od km 14+136,00 do km 14+545,00,
 • humusowanie gr. 15 cm – pobocza (strona lewa) od km 14+600,00 do km 14+900,00,
 • montaż barier dwustronnych w pasie rozdziału od km 14+662,00 do km 15+116,00 oraz od km 13+896,00 do km 14+138,00,
 • humusowanie pasa rozdziału gr. 30 cm od km 14+500,00 do km 14+700,00.

2. km 15+100,00 – 16+300,00:

 • wykop – profilowanie i zagęszczanie: łącznica nr L01, L05, rondo południowe (strona lewa),
 • nasyp z dokopu – droga wojewódzka nr 824 od km 0+000,00 do km 0+090,00 (strona lewa),
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 – profilowanie i zagęszczanie od km 15+500,00 do km 15+800,00 (jezdnia lewa i prawa),
 • oczyszczenie i skropienie warstwy niebitumicznej od km 15+500,00 do km 15+800,00 (jezdnia lewa),
 • montaż barier energochłonnych (strona prawa) od km 15+102,00 do km 15+434,00,
 • podbudowa bitumiczna od km 15+500,00 do km 15+800,00 (I warstwa podbudowy),
 • podbudowa bitumiczna od km 15+500,00 do km 15+800,00 (II warstwa podbudowy).

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 20+125,00:

 • nasyp z wykopu ze stabilizacją – trasa główna i droga powiatowa nr DP 2507L,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 20 cm,
 • humusowanie pasa rozdziału gr. 30 cm,
 • nasyp z dokopu – zagęszczanie podbudowy.

2. km 20+125,00 – 22+425,00:

 • wykop – profilowanie rowów,
 • nasyp z dokopu – zagęszczanie poboczy,
 • wykonywanie warstwy mrozoochronnej gr. 25 cm.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i pieszych w km 12+031,83:

 • montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych.

2. Most nad Kurówką:

 • roboty wykończeniowe powierzchni betonowych,
 • montaż słupów ekranów przeciwolsnieniowych (jezdnia prawa i lewa),
 • montaż barier energochłonnych,
 • montaż mostu pontonowego i wykonanie dojazdu (ścieżka rowerowa) – most nad rzeką Kurówką w km 0+718,63.

3. Przejście górne dla zwierząt w om 14+600,00:

 • deskowanie gzymsu,
 • montaż desek gzymsowych na murach oporowych oś A,
 • betonowanie gzymsu na murze oporowym oś D,
 • zasypka fundamentów pod bariery.

4. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00:

 • układanie prefabrykatów typu L w przepuście,
 • zasypka prefabrykatów.

5. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej z przejściem dla zwierząt w km 16+979,06:

 • wiercenie pali pod ekrany przeciwolśnieniowe.

6. Wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2501L nad drogą ekspresową w km 17+375,35:

 • przygotowanie izolacji przeciwwilgociowej (jezdnia prawa0,
 • szlifowanie powierzchni betonowych pod hydrofobizację,
 • prace porządkowe.

7. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów – Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • przygotowanie powierzchni betonu pod hydrofobizację,
 • montaż balustrad,
 • rozdeskowanie i wykonanie izolacji fundamentów pod bariery energochłonne,
 • wykonanie hydrofobizacji.

8. Węzeł Końskowola:

 • poprawki lakiernicze balustrad,
 • wykonanie podlewek pod balustradami.

9. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla pieszych w km 22+024,14:

 • ułożenie asfaltu twardolanego na ustroju nośnym i ściankach zaplecznych ,
 • zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych w osi A,
 • beton wyrównawczy pod płyty przejściowe w osi A,
 • zbrojenie płyt przejściowych w osi A,
 • zasypki w osi A.

10. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad droga ekspresową w km 22+480,57;

 • deskowanie fundamentów pod bariery energochłonne,
 • montaż barier energochłonnych na obiekcie,
 • wykonywanie podlewek pod balustradami,
 • poprawki lakiernicze balustrad.

11. Przygotowanie powierzchni betonu pod hydrofobizację – przepust w km 19+026,06.

BRANŻA SANITARNA

1. Regulacja wpustów deszczowych.

2. Obrukowywanie scieków skarpowych.

3. Zlewnia nr 14 – wpusty deszczowe:

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przkanalików.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego od km 0+000,00 do km 11+000,00 oraz od km 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2. Budowa SZR na odcinkach od 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie kabli,
 • wykonywanie przewiertów,
 • zaspanie wraz z zagęszczeniem w/w wykopu.

3. Węzeł Puławy Wschód - oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabla,
 • zasypywanie wraz z zagęszczeniem obwodów WO2 i WO1.

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • nasyp z dokopu od km 10+983,28 do km 11+200,00 (jezdnia prawa).

2. km 12+300,00 – 12+800,00:

 • nasyp z dokopu – uzupełnienie poboczy od km 12+400,00 do km 12+600,00 (strona lewa),
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm od km 12+400,00 do km 12+420,00 (jezdnia lewa),
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 od km 12+400,00 do km 12+420,00 (jezdnia lewa),
 • zagęszczanie kruszywa od km 12+400,00 do km 12+520,00 (jezdnia lewa),
 • frezowanie nawierzchni bitumicznych gr. 27 cm od km 12+400,00 do km 12+420,00,
 • rozbiórka podbudowy zasadniczej z kruszywa od km 12+400,00 do km 12+420,00,
 • rozbiórka podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm od km 12+400,00 do km 12+420,00.

3. km 12+800,00 – 13+250,00:

 • wykop – profilowanie rowów na łącznicach nr L02, L04, L06, węzeł Azoty II,
 • nasyp z wykopu – uzupełnienie poboczy na łącznicach nr L02, L04, L06, węzeł Azoty II,
 • montaż barier drogowych na pasie rozdziału od km 13+035,40 do km 13+250,00.

4. km 13+250,00 – 13+800,00:

 • układanie geowłókniny wraz z humusowaniem gr. 15 cm od km 13+400,00 do km 13+800,00 (jezdnia prawa),
 • humusowanie pasa rozdziału gr. 30 cm od km 13+500,00 do km 13+800,00.

Sekcja II

1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • wykop – profilowanie rowu lewego od km 14+050,00 do 14+100,00,
 • nasyp z wykopu – profilowanie pasa rozdziału od km 14+600,00 do km 14+800,00,
 • humusowanie skarp i rowu gr. 15 cm od km 13+800,00 do km 13+900,00.

2. km 15+100,00 – 16+300,00:

 • rozbiórka objazdu drogi wojewódzkiej nr 824,
 • profilowanie i zagęszczanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 od km 15+550,00 do km 15+800,00 (jezdnia lewa),
 • montaż barier drogowych od km 15+900,00 do km 16+132,40 (jezdnia prawa).

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 20+125,00:

 • wykop – profilowanie rowów,
 • nasyp z dokopu – profilowanie i zagęszczanie poboczy,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm,
 • wykonywanie materaca,
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • układanie warstwy ścieralnej,
 • roboty brukarskie – wykonywanie chodnika pod wiaduktem w ciągu drogi ekspresowej nad drogą powiatową nr 2501L w km 17+375,35.

2. km 20+125,00 – 22+425,00:

 • układanie warstwy ścieralnej,
 • wykonywanie warstwy mrozoochronnej gr. 20cm.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i pieszych w km 12+031,83:

 • wykonywanie fundamentów ekranów przeciwolśnieniowych.

2. Most nad Kurówką:

 • roboty wykończeniowe powierzchni betonowych,
 • wykonywanie fundamentów ekranów przeciwolśnieniowych,
 • montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych,
 • montaż barier przeciwolśnieniowych.

3. Przejście górne dla zwierząt w om 14+600,00:

 • wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów pod bariery energochłonne,
 • zbrojenie gzymsów na murach oporowych.

4. Wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2501L nad drogą ekspresową w km 17+375,35:

 • prace porządkowe,
 • szlifowanie powierzchni betonowych pod hydrofobizację.

5. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów – Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • deskowanie, betonowanie fundamentów pod bariery ochronne oś B,
 • montaż barier energochłonnych.

6. Węzeł Końskowola:

 • montaż barier energochłonnych.

7. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla pieszych w km 22+024,14:

 • izolacja z papy termozgrzewalnej na ściankach zaplecznych w osi B,
 • zasypki w osi A,
 • montaż desek gzymsowych na najazdach w osi B,
 • izolacja przeciwwilgociowa płyt przejściowych w osi B,
 • betonowanie kap na obiekcie,
 • pielęgnacja betonu korpusów.

8. Montaż półki dla zwierząt z prefabrykatów – przepust w km 13+623,80.

9. Montaż kotew na stropie, szalowanie, zbrojenie i betonowanie fundamentów pod bariery – przepust w km 19+026,06.

BRANŻA SANITARNA

1. Obrukowywanie ścieków skarpowych.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego od km 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2. Budowa SZR na odcinkach od 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie kabli,
 • wykonywanie przewiertów,
 • zaspanie wraz z zagęszczeniem w/w wykopu.

3. Węzeł Michałówka - oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabla,
 • zasypywanie wraz z zagęszczeniem obwodów WO3 i WO1.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: